11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Servet-i Fünun Edebiyatının Oluşumu)

1. Servet-i Fünûn Edebiyatının Oluşumu

Hazırlık

1. Kültür değişiminin yaşandığı bir dönemde “eski ve yeni” kelimeleri hangi anlamlarda kullanılır?

1. Edebiyatta kültür değişiminin yaşandığı bir dönemde “eski” kavramı önceki dönemden gelen kültürü, gelenekleri, “yeni” kavramı ise yenileşme sürecinde benimsenmiş davranış ve anlayışları ifade etmek için kullanılır.

2. Takip ettiğiniz herhangi bir dergi var mı? Dergiler niçin “magazin dergisi, ekonomi dergisi, bilgisayar dergisi, edebiyat dergisi…” diye adlandırılmaktadır?

2. Dergilere; yazılış amaçlarına, ele aldıkları konulara, hitap ettikleri kesimin ilgi ve ihtiyaçlarına göre isimler verilmektedir.

İnceleme

1. Metin

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (Servet-i Fünûn Ne Yaptı?)

1. ETKİNLİK

a. “Servet-i Fünûn” tamlamasının anlamını söyleyiniz. Bu tamlamanın, edebiyatımızın, bir dönemine ad olarak verilmesinin sebebini Ahmet Hamdi Tanpınar’ın aşağıdaki değerlendirmesinden yola çıkarak belirtiniz.

“1895’te Servet-i Fünûn’un edebî bir mecmua olarak çıkmasını o (Recaizade Mahmut Ekrem) temin eder ve birçoğu talebesi, tanıdığı olan gençleri etrafına toplar.”

a. Servet-i Fünûn tamlaması “fenlerin zenginliği” anlamına gelmektedir. Servet-i Fünûn, Recaizade Mahmut Ekrem’in öğrencisi olan Ali İhsan Tokgöz’ün 1891’de çıkarmaya başladığı bilim-teknik dergisi idi. 1896’da derginin başına Recaizade M. Ekrem’in eski öğrencisi Tevfik Fikret getirilince dergi sanat ve edebiyat dergisi haline geldi ve Servet-i Fünun dönemi etkin bir biçimde başlamış oldu. Bu döneme Servetifünûn Devri denmesinin sebebi bu edebi anlayışın Servetifünûn dergisinde gerçekleşmesidir.

b. Servet-i Fünûn edebiyatı niçin “Edebiyat-ı Cedide (Yeni Edebiyat)” olarak adlandırılmaktadır?

b. Tanzimat’la başlayan yenileşme süreci bu dönemde de devam ettirildiği için bu edebiyata Edebiyat-ı Cedide (yeni edebiyat) denmiş, bu dönem sanatçıları tarafından bu tabir kabul görmüştür.

c. Servet-i Fünûn edebiyatçıları, hangi kültür ve edebiyatı kendilerine örnek almışlardır?

c. Servet-i Fünûn edebiyatçıları Fransız kültür ve edebiyatını kendilerine örnek almışlardır.

2.ETKİNLİK

Tanzimat sonrasına damgasını vuran eski-yeni çatışmasında “eski”yi savunanların başı­nı Hacı İbrahim Efendi çekmektedir. Recaizade Mahmut Ekrem’in yenilikçi olduğunu bundan önceki derslerinizde öğrenmiştiniz. Bir taraftan klasik edebiyat tarzını devam ettiren diğer yan­dan yeni tarza uygun örnekler veren Muallim Naci gibi sanatçılar için “eski veya yeni” dışında hangi kelime kullanılabilir? Cevabınızı aşağıdaki tablonun boş bırakılan bölümüne yazınız.

Eskiyi savunanlar

Hacı İbrahim Efendi

Ilımlılar (eskiden tamamen vazgeçmeyip az da olsa yeniliğe açık olanlar)

Muallim Naci

Yeniyi savunanlar

Recaizade Mahmut Ekrem

1. Hüseyin Cahit Yalçın’a göre Servet-i Fünûn edebiyatının başarılı sayılmamasının nedenlerini sıralayınız.

1. Dillerinin ağır  ve süslü olması, şiirlerde imge ve hayallere çokça yer vermeleri Servet-i Fünûncuların başarısız olmalarına neden olmuştur.

2. Servet-i Fünûn edebiyatı sanatçıları, eserlerinde en çok hangi temaları işlemişlerdir?

2. Aşk, yalnızlık, ölüm, umutsuzluk, bunalım vb. temaları işlemişlerdir.

3. ETKİNLİK

Servet-i Fünûn edebiyatı sanatçılarının yetişme tarzları ve yaşam biçimleri ile ilgili araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Servet-i Fünun dönemi sanatçıları; zengin, konaklarda yetişmiş ve iyi bir eğitim almışlardır. Batı edebiyatını ve özellikle Fransızcayı çok iyi bilirler. Onlar için toplumu eğitmek sanatın görevi değildir. Sanat sadece sanat için yapılmalıdır görüşü bu dönem sanatçılarına hâkimdir.

4.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi Tanzimat sanatçı­larıyla Servet-i Fünûn edebiyatı sanatçılarını aşağıdaki tabloda verilen ölçütler doğrultusunda karşılaştırınız. Tanzimat ve Servet-i Fünûn sanatçılarıyla ilgili tespitlerinizi tablodaki ölçütlerin karşısına yazınız. Benzer ve farklı yönleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Karşılaştırma

Ölçütleri

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları

Servet-i Fünûn Edebiyatı Sanatçıları

Eserlerde ele alınan temalar

Hürriyet, vatan, adalet, eşitlik, yanlış batılılaşma, köle ticaretinin yanlışlığı

Aşk, yalnızlık, ölüm, özlem

Kullanılan dil

Şiirde ağır bir dil, roman ve hikâyede daha sade bir dil

Şiirlerde, roman ve hikâyelerde ağır ve süslü bir dil

Sanat anlayışı

Birinci dönemde sanat toplum içindir, ikinci dönemde sanat sanat içindir anlayışı

Sanat sanat içindir.

 

 

 

 

 

3. Servet-i Fünûn edebiyatında, devrin sosyal problemlerine Tanzimat edebiyatına oranla daha az yer verilmesinin nedenleri nelerdir?

3. Siyasi baskıların çoğalması, yazar ve sanatçılar üzerinde sansür uygulanması. Bunların yanında Servet-i Fünun sanatçılarının da kişiliklerinin etkisi vardır.

2. Metin

SERVET-İ FÜNÛN EDEBÎ TOPLULUĞUNUN “YEŞİL YURT” ÖZLEMİ

1. Servet-i Fünûn sanatçılarının eserlerindeki karamsarlık ve içe kapanıklığın nedenlerini söyleyiniz.

1. – Devletin içinde bulunduğu durum
– Yönetimin baskısı, sansür uygulaması
– Toplumdaki siyasi ve politik atmosfer
– Sanatçılardaki karamsar ruh hali ve yalnızlık duygusu

2. Servet-i Fünûncuların “Yeşil Yurt” özleminin, yaşadıkları dönemin siyasi olaylarıyla ilişkisi var mıdır? Açıklayınız.

2. Servet-i Fünûncuların “Yeşil Yurt” özleminin, yaşadıkları dönemin siyasi olaylarıyla ilişkisi vardır. Dönemin sosyal ve siyasi ortamı sanatçıları bunalıma sürüklemektedir. Sanatçılar, içinde bulundukları ortamından uzaklaşma, kaçma isteğini “Yeşil Yurt” özlemiyle dile getirmişlerdir.

3. “Yeşil Yurt” neyin veya nelerin sembolüdür?

“Yeşil Yurt”, özgürlüğün, huzurun, rahatın sembolüdür.

YORUMLAMA-GÜNCELLEME

1. Servet-i Fünûn sanatçıları niçin kendilerini dış dünyadan soyutlayarak sosyal hayatın gerçekle­rinden uzak kalmışlardır?

1. Servet-i Fünûn sanatçıları edebi yönden başarılı eserler vermelerine karşın dönemin baskıcı yönetimi ve sansür politikaları nedeniyle toplumsal konulardan uzak durmuşlar, bireysel konuları işlemişlerdir.

2. Servet-i Fünûncuların, sanatta bireyselliğe ve estetik zevke önem vermelerini nasıl değerlen­diriyorsunuz? Konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi bir paragraf hâlinde dile getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Toplumsal konularda eserler vermeseler de Servet-i Fünûn sanatçılarının edebiyatımıza katkıları olmuştur. Roman ve hikâyede teknik bakımdan başarılı eserler  vermişler. Estetik zevki ön plana çıkararak edebi değeri yüksek ürünler ortaya koymuşlardır.

3. Servet-i Fünûn edebiyatının özellikleri nelerdir?

3. https://www.edebiyatogretmeni.org/servet-i-funun-edebiyatinin-genel-ozellikleri/

4. Servet-i Fünûn edebiyatı hangi yönlerden divan edebiyatına benzemektedir? Açıklayınız.

4. Dil ve üslup bakımından divan edebiyatına benzer. Her ikisinde de dil, ağır ve süslüdür. Şiirde imge ve hayallere yer verilmesi ortak özelliklerdendir. Şiirde aruz ölçüsünün kullanılması bir diğer benzer yöndür.

Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde bulunan noktalı yerlere doğru sözcükleri yazınız.

– Edebiyat-ı Cedide sanatçıları Fransız edebiyatını örnek almışlardır.
– Türk edebiyatında eski-yeni kavgası Tanzimat Döneminde başlamış, Servet-i Fünun edebiyatında da devam etmiştir.

2. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(Y) Servet-i Fünûn edebiyatı yazar ve şairleri, toplumsal konulara duyarlılık göstermiş ve eserlerinde sosyal temaları işlemişlerdir.
(Y) Tanzimat’la başlayan dilde sadeleşme hareketi, Servet-i Fünûn Edebiyatında sürdürülmüştür.
(D) Servet-i Fünûn edebiyatı, adını, daha önce fen dergisi olan, Tevfik Fikret’in yönetimi devralmasıyla içeriği edebiyata kayan Servet-i Fünûn dergisinden almıştır.

3. Aşağıda verilen kavramları ilgili oldukları edebî dönemlerle eşleştiriniz.

Tanzimat Edebiyatı – Toplumsal fayda
Servet-i Fünûn Edebiyatı – Estetik zevk
Türkçülük akımı

4. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn edebiyatı ile divan edebiyatının ortak özelliklerinden biri değildir?

A. Aruz ölçüsünün kullanılması
B. Estetik kaygının ön planda olması
C. Batı edebiyatının örnek alınması
D. Ağır ve süslü bir dilin kullanılması
E. Halka değil, okumuş kitleye seslenilmesi

10 Yorum Var: “11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Servet-i Fünun Edebiyatının Oluşumu)

  1. 11. Edebiyat kitabı Yıldırım yayınları 141-145 arası cevapları yazarsanız çok sevinirim, çok acil.

  2. Lütfen kitabın cevaplarının devamı olsun ama yine de çok işime yaradı çok teşekkür ederim. :_)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir