11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

1. Aşağıda karışık olarak verilen edebi dönem ve toplulukları tarih-oluşum sırasına göre ilk olandan başlayarak sıralayıp parantez içlerini (1. ) ( 2. ) ( 3. ) şeklinde doldurun. Tam puan alabilmeniz için hepsini doğru sıralamalısınız. (5PUAN)

(              ) Cumhuriyet Dönemi Şiiri

(              ) Milli Edebiyat Dönemi Şiiri (     )Tanzimat Dönemi Şiiri

(              )Fecriati Topluluğu

(              )Serveti Fünun Topluluğu

2. Boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız?(10×2=20 puan)

…………………………ve ……………….…etkisiyle bu dönemde şiire resim ve musiki girmiştir. Ses ve ahenk şiire egemen

olmuştur. Şiire özgü bir kelime kadrosu oluşturulmuştur. Hatta o güne kadar hiç kullanılmamış kelime ve tamlamalar şiirde özellikle    kullanılmıştır.

…………………….. dönem sanatçıları yeniden eski dile yönelmiş ve genellikle eserlerinde kişisel konuları işlemişlerdir.

………………………………………. manifesto (bildiri) ile ortaya çıkan ilk edebi topluluktur.

……………………………….. sanat anlayışlarını “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ifadesiyle ortaya koymuşlardır.

Şiirde mükemmelliği amaçlayan……………………………… anlayışı, Cumhuriyet Dönemi’nde de devam etmiştir.

Gerçekte olmuş veya olması muhtemel olayların şiir

biçiminde yazıldığı hikâyelere ……………….…………….. denir.

Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin gibi sanatçılar, ……………………… düşüncesini benimsemişlerdir.

Ahmet Hâşim, ……………………. topluluğunun en önemli temsilcisi sayılan bir şairdir.

Edebiyatıcedide, …………………. edebiyatının diğer  adıdır.

3. Dil bilgisi açısından tüm ögelerin yer aldığı bir cümleyi yazıp ögelerini gösteriniz.( Özne , dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne, yüklem) ( 2×5=10PUAN)

4. “En güzel şiirler, manalarını karîin (okuyucunun) ruhundan alan şiirlerdir.” Sözünü söyleyen bir şair hangi şiir anlayışıyla şiir yazması beklenir? (5 puan)

5. Mehmet Akif Ersoy’un ölümünden sonra kitapları bir araya getirilip tek bir kitap olarak yayımlanmıştır. Bu kitabın adını yazınız.(5 puan)

SESSİZ GEMİ

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;

Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,

Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.

6. Sessiz Gemi şiirinin 1. beyit incelemesi aşağıda verilmiştir. 6. beytin anlam çözümlemesini saf şiir anlayışının sembolizmden etkilendiğini göz önüne alarak ve örneğe uygun şekilde yapınız.(10 puan)

1. Beyit: Burada insan ömrünün dolması ve ölüm anı

anlatılmaktadır. “Zamandan demir almak günü” sözleriyle insan ömrünün bitme vaktinin gelmesi anlatılmaktadır. “Meçhule giden geminin limandan kalkması” bu dünyadan ahirete yolculuğun başlaması demektir.

6. Beyit:

ŞEHÎD YÂHUD OSMAN’IN YÜREĞİ

Ey güzel köy! Viran olma, sakın şu genç yaşında;

Dağlarında tâze otlar, penbe güller biterken.

Ey çobanlar! Beni anın, coşkun sular başında;

Yaprakların arasında yavru bir kuş öterken.

Ey parlak ay! Işığın saç, yolcuların gözüne;

O yerdeki kötü gece gizlemiştir mezarım.

Ey yolcular! Beni sorun, milletimin özüne;

O gündeki bir zelzele düzlemiştir mezarım.

Ey Türk kızı, ey ana, “Sus!” sende duygu yok mudur?

Bir oğlunu, bir goncanı kurban ettin çok mudur?

Her yanına kaygu çökmüş şu vatanın yolunda.

Ey Türk ili, ey vatan! Sen her bir yerden ulu’sun!

Eski, yeni, tatlı, yanık sesler ile dolusun!

Sevgi, gençlik, istek, sağlık fedâ olsun yolunda

7. Şehîd Yâhud Osman’ın Yüreği adlı şiirde aşağıdaki başlıkları belirleyiniz. (5×2=10 puan)

Tema:…………

Konu:…………

Açık ileti:……

Örtük ileti:…………………..

Söz söyleyen kurgusal kişilik: …………………

SÜVÂRÎ

Şu bakır zirvelerin ardından

Bir süvârî geliyor kan rengi.

Başlıyor şimdi melûl akşamda

Son ışıklarla bulutlar cengi!

Bir bakır tasta alev şimdi havuz,

Suya saplandı kızıl mızraklar.

Açılıp kıvrılarak göklerde

Uçuyor parçalanan bayraklar!

8. Ahmet Hâşim’in bu şiiriyle ilgili tespitler doğruysa “D’’, yanlışsa “Y’’ harflerini yazınız. (10 puan)

Birden fazla imge kullanılarak düşsel ögelere yer verilmiştir.( )

Şiirsel bir musiki sağlanmıştır. ( )

Halk şiirinin hece ölçüsü kullanılmıştır. ( )

Sembolizm akımının özelliklerini yansıtmaktadır. ( )

Kafiye, redif gibi şiir unsurları kullanılmıştır. ( )

9. Aşağıda verilen şiirlerden hangisinin Tanzimat’ın birinci dönemine hangisinin ikinci dönemine ait olabileceğini sebepleriyle beraber yazınız. (10 puan)

I. ŞİİR:

Amâlimiz, afkârımız ikbal-i vatandır

Serhaddimize kal’a bizim hâk-i bedendir

Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir

Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz

Osmanlılarız can veririz nâm alırız biz     

II. ŞİİR:

Nedir bu cevr ü tegafül zaman zaman güzelim?

Kaçıncıdır bu eziyetli imtihan güzelim?

Tükendi sabr u tahammül.. üzüldü can güzelim.

Bu naz ise yetişir artık el-aman güzelim!

1.şiir Tanzimat …döneme aittir. Çünkü ……….

2.şiir Tanzimat …döneme aittir. Çünkü ……….

10. Yukarıdaki II. şiirin kafiye ve rediflerini bunuz. (Toplam 5Puan)

…. : ……kafiye (2,5 puan)              ………………: redif (2,5 puan)

11. Aşağıdaki cümlelerin öğeleri bulunmuştur. Siz, bu öğelerin altlarına, onları bulmak için yöneltilecek soruları yazınız. (5PUAN)

 Seneler geçse de                           bazı şeyler                         asla                        unutulmuyor. Zarf (B.) Tümleci Belirtisiz Nesne                Zarf (B.) Tümleci              Yüklem

 Emanete hıyanet etmek             sana      yakışmaz.

Özne     Dolaylı Tümleç  Yüklem

12. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulup altına yazın. (Tam puan alabilmeniz için hepsini doğru yazmalısınız.) ( 5PUAN)

Tevfik Fikret, edebiyat öğretmeni Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisiyle Batılı sanat anlayışını benimsemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir