Zamirler (Adıllar) Konu Anlatımı

Sponsorlu Bağlantılar

Adların yerini çeşitli yönlerden tutan sözcüklerdir.

İzmir’de doğdum; ama yıllardır oraya gitmedim.

Bu cümlede, “İzmir” adını tekrar etmemek için, bu adın yerine kullanılan “ora” sözcüğü adıldır.

Bunu ona kim verdi?

Bu cümlede “bu, o, kim” sözcüklerinin yerine ad getirilebilir. (Kitabı Ali’ye Ahmet verdi.) “Bu, o, kim” sözcükleri, “kitap, Ali, Ahmet” adlarının yerini tuttuğu için adıl görevindedir.

Adıllar, adların yerini tutma özelliklerine göre şu şekilde gruplandırılır:

  1. Kişi Adılı
  2. Dönüşlülük Adılı
  3. İşaret Adılı
  4. Belgisiz Adıl
  5. Soru Adılı
  6. İlgi Adılı

1. Kişi Adılı

İnsan adlarının, yani kişilerin yerini tutan adıllardır. Türkçedeki kişi adılları şunlardır:

Ben     I. tekil kişi adılı
Sen      II. tekil kişi adılı
O         III. tekil kişi adılı
Biz      I. çoğul kişi adılı
Siz       II. çoğul kişi adılı
Onlar   III. çoğul kişi adılı

Bu adıllar, cümlelerde çeşitli çekim ekleri alarak kullanılabilir.

Benim onu tanıdığımı söylemişsin.

Bu cümlede “benim, onu” sözcükleri kişi adılıdır.

Öğretmenimiz bana ve sana dün derse gelmediğimiz için kızmış.

Bu cümlede, yaklaşma durumu ekini (-e, -a) alan I. ve II. tekil kişi adılı olan “ben” ve “sen” sözcükleri “bana” ve “sana” biçimine dönüşmüştür.

2. Dönüşlülük Adılı

Dönüşlülük adılı, “kendi” sözcüğüdür. Dönüşlülük adılı, iyelik eki alarak kullanılabilir:

Kendi – m Kendi – n Kendi – si Kendi – miz Kendi – niz Kendi – leri

Dönüşlülük adılı, kişi adılının yerine kullanılabildiği gibi, kişi adıllarıyla birlikte, cümleye pekiştirme anlamı katacak şekilde de kullanılabilir.

Bu soruyu kendim çözdüm.
Bu soruyu ben kendim çözdüm.

Birinci cümlede “kendim” sözcüğü I. tekil kişiyi belirtecek şekilde, kişi adılının yerine; ikinci cümlede kişi adılıyla (ben) birlikte, cümleye pekiştirme anlamı katacak şekilde kullanılmıştır.

3. İşaret Adılı

İşaret anlamı taşıyan ve adların yerini işaret yoluyla tutan sözcüklerdir.

bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, bura(sı), şura(ya), ora(da), öteki, beriki…

Pek kitap okumam; ama onu daha önce okumuştum.

Bu cümlede, “onu” sözcüğü işaret yoluyla “kitap” adının yerine kullanıldığından, işaret adılıdır.

Gömlekleri sen al, şunu da Ali’ye ver. Ötekini alsan daha iyi olacak.

Bu cümlelerde “şunu, ötekini” sözcükleri, işaret anlamı taşıyarak bir varlığı karşıladığı için işaret adılıdır.

Biz buraya iki yıl önce gelmiştik.

Bu cümlede “buraya” sözcüğü, bir yer, mekân adının yerine geçtiği için işaret adılıdır.

Not: “O” ve “onlar” sözcükleri, Türkçede hem işaret adılı hem kişi adılı olarak kullanılabilir. Bu sözcükler, insan için kullanılırsa kişi adılı; insan dışındaki varlıklar için kullanılırsa işaret adılı olur.

Onları toplantıya davet etmelisin. Onları bir hafta içinde postaya vermelisin.

Birinci cümlede “onları” sözcüğü, insan için kullanıldığından kişi adılıdır. İkinci cümlede ise, insan dışındaki varlıklar için kullanıldığından işaret adılıdır.

İşaret adılları içinde bu durum, sadece bu iki sözcük için geçerlidir. Diğer işaret adılları (bu, şu, bunlar, şunlar, öteki…) insan için de kullanılsa, adıl olduklarında her zaman işaret adılıdır.

Orhan’ın değil, bunun sorusuna cevap vermeliydin.

Bu cümlede “bu” sözcüğü bir kişiyi karşılamasına rağmen işaret adılıdır.

4. Belgisiz Adıl

Adların yerini kesin olmayacak biçimde tutan adıllardır.

biri, birisi, birçoğu, birkaçı, bazısı, başkası, herkes, hepsi, hiçbiri, hiç kimse, kimi, kimisi, çoğu, şey…

Senin yerine başkası nöbet tutsun.

Bu cümlede, “sen” adılı, belli bir kişiyi karşılarken, “başkası” sözcüğü, karşıladığı kişi kesin olarak belirtilmediğinden, belgisiz adıldır.

Birkaçımız, taşınan komşumuza yardım ettik.

Bu cümlede, “birkaçımız” sözcüğü, sayıca bir belirsizlik anlamı taşıyıp karşıladığı kişiler kesin olarak belirtilmediğinden, belgisiz adıldır.

Herkes bu konuya çalışsın.
Soruların bazıları gerçekten çok zordu.
Bu soruları kimse çözememiş.
O, işlerini titizlikle yapan birisidir.
Kimileri bu tür romanları daha çok seviyor.

Bu cümlelerde, “herkes, bazıları, kimse, birisi, kimileri” sözcükleri, karşıladıkları kişiler kesin olarak belirtilmediğinden, belgisiz adıldır.

5. Soru Adılı

Adın yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Soru adılının cevabı, bir ad ya da başka bir adıldır.

Kim (kime, kimi, kimde, kimden, kimler…) Ne (neyi, neye, neler, nesi, neyin…) Nere (nerede, nereden, neresi, nereyi…) Hangisi (hanginiz, hangimiz, hangileri…) Kaçı (kaçıncısı, kaçınız, kaçımız…)

Beni dün akşam kim aradı?

Bu cümlede, “kim” sözcüğü, soru anlamı taşımaktadır ve yerine cevap olarak bir ad gelebilmektedir. “Seni dün akşam arkadaşın aradı.” cevabında görüldüğü üzere “arkadaş” adı, “kim” sözcüğünün yerine cevap olarak gelebilmektedir.

Bana çarşıdan ne aldın? (gömlek)
Bütün bunları kimden duydun? (Ali’den)
Buranın neyi meşhur? (fındığı)
Geçen yaz, nereyi gezdin? (Konya’yı)
Bu tablolardan hangisini beğendin? (şunu)
Kalemlerin kaçını sana verdi? (üçünü)

Not: Soru adılları, cümlelerde her zaman soru anlamı taşımaz; fakat bu sözcükler yine de soru adılıdır.

Onun nereye gideceğini bilmiyorum.

Bu cümlede “nereye” sözcüğü cümleye soru anlamı katmamıştır; ama yine de görevce soru adılıdır.

6. İlgi Adılı (-ki)

İlgi eki olan “-ki” bir adın yerine geçerse ilgi adılı olur.

Ahmet’in çantası okulda kalmış, Ali’ninki nerede?

Bu cümleden “-ki” ekinin, tamlanan durumundaki “çanta” adının yerini tuttuğu anlaşılmaktadır.

İlgi zamiri “-ki”, mutlaka tamlayan ekinden (-ın, -in, -un, -ün, -im) sonra gelir.

Onunki, seninki, benimki, bizimki…

Antalya’nın denizi Muğla’nınkinden güzeldir. (deniz)
Bizim okul sizinkinden daha başarılı. (okulunuz)
Bizimki yine okuldan sonra parka gitmiş. (çocuk)
 
Örnek 1:
“O” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı (şahıs zamiri) olarak kullanılmıştır?
A) Çocuklar o ağacı sulamışlar.
B) Annesi onu, biraz önce hastaneye götürdü.
C) Kitaplıktan o kitabı alıp gitti.
D) Ben bu evi değil, onu beğendim.
E) Dosyayı göstererek: “Onu bana ver.” dedi.
(1998-ÖYS)
Çözüm:
Cümleleri incelediğimizde A seçeneğinde geçen “o” sözcüğünün “ağaç” adını belirterek, C seçeneğinde geçen “o” sözcüğünün “kitap” adını belirterek sıfat görevinde kullanıldığını görüyoruz. D seçeneğinde geçen “o” sözcüğünün “ev” adının yerine geçtiği için; E seçeneğinde geçen “o” sözcüğünün “dosya” adının yerine geçtiği için işaret adılı olduğunu görüyoruz. B seçeneğinde ise “o” sözcüğü bir kişinin (çocuk) yerini tuttuğu için kişi adılıdır.
Cevap B
 
Örnek 2:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Bunca sıkıntıya neden katlandınız?
B) Bu romanı benden sonra kim okumak ister?
C) Bu çiçeklere kaç para verdiniz?
D) Kaçıncı katta oturduğunu söyledi mi?
E) Bana gizlice ne söylediğini biliyor musunuz?
(1983-ÖYS)
Çözüm:
Bir cümlede soru anlamının zamirle sağlanabilmesi için o cümlede soru zamiri (adılı) bulunmalıdır. Seçenekleri incelediğimizde “neden, kaç, kaçıncı” sözcüklerinin bir adın yerine geçmediğini, yani bunların zamir olmadığını görüyoruz. B seçeneğinde “kim” sözcüğü ve E seçeneğinde “ne” sözcüğü ise soru adılıdır. Ancak E seçeneğinde cümleye soru anlamını “ne” soru adılı değil; “mı, mi” soru eki katmaktadır. Bu yüzden soru anlamı, B seçeneğinde adılla sağlanmıştır. 
Cevap B
 
Örnek 3:
“Kimi zamirler, özneyi pekiştirerek belirtirler. Bunlar tek başlarına asıl şahıs zamirlerinin yerini tutabildikleri gibi, onlarla birlikte de kullanılabilirler.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir zamir vardır?
A) Doğrusu, onun sözüne pek kulak asmadım.
B) Bence, alınan sonuç pek de olumlu değildi.
C) Bu elbiseyi ben kendim diktim.
D) İşittiklerimiz bunları doğrular nitelikteydi.
E) Ahmet o yaz, tatilini bizde geçirecekti.
(1989-ÖSS)
Çözüm:
Seçenekleri incelediğimizde, açıklamaya uygun zamirin C seçeneğindeki “kendim” sözcüğü olduğunu görüyoruz. Çünkü bu sözcük “ben” şahıs zamirinin yerine kullanılabildiği gibi bu cümlede “ben” zamiriyle birlikte kullanılmış ve özneyi pekiştirerek belirtmiştir.
Cevap C
 
Örnek 4:
“Bu” sözcüğü, aşağıdaki dizelerin hangisinde tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Kolay değil bu dünyadan ayrılmak
B) “Bu taşındır” diyerek Kâbe’yi diksem başına
C) Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan
D) Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kanatlı
E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
(1993-ÖSS)
Çözüm:
Dizeleri incelediğimizde “bu” sözcüğünün A, C, D ve E seçeneklerinde bir adı niteleme görevinde kullanıldığı için sıfat, B seçeneğinde ise “Kâbe” adının yerini tuttuğu için adıl görevinde olduğunu görüyoruz.
Cevap B
 
Örnek 5:
Çocukken, seslerin hep o(I) minicik(II) kutunun içine doluştuğunu sanırdım. Düğmesi çevrilince o(III), evimizi hoş nağmelerle doldururdu.
Yukarıdaki cümlelerde numaralanmış sözcüklerin türleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
               I                                  II                                   III
A) işaret sıfatı             niteleme sıfatı             işaret zamiri
B) işaret sıfatı             belgisiz sıfat                kişi zamiri
C) işaret zamiri           niteleme sıfatı             kişi zamiri
D) kişi zamiri              belgisiz sıfat                işaret zamiri
E) işaret sıfatı             sayı sıfatı                    kişi zamiri
(1999-İPTAL)
Çözüm:
Birinci cümledeki “o” sözcüğü işaret yoluyla “kutu” adını belirttiği için “işaret sıfatı”, “minicik” sözcüğü “kutu” adına sorulan “nasıl” sorusuna cevap verdiği için “niteleme sıfatı”dır. II. cümledeki “o” sözcüğü, işaret yoluyla “kutu” adının yerini tuttuğu için “işaret zamiri”dir.
Cevap A
 
Örnek 6:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?
A) Arkadaşın Ankara’ya ne zaman gelmiş?
B) Bu tabağı buraya kim koymuş olabilir?
C) Ben de onunla gidebilir miyim?
D) Kaçıncı katta oturuyorsunuz?
E) İstanbul’a ilk kez mi gidiyorsun?
(1995-ÖSS)
Çözüm:
Seçenekleri incelediğimizde A’da “ne zaman” sözcüğünün “gelmek” eylemini belirttiği için belirteç, D’de “kaçıncı” sözcüğünün “kat” adını belirttiği için sıfat olduğunu; C ve E’de soru anlamının “mi” soru ekiyle sağlandığını; B’de ise “kim” sözcüğünün bir adın yerini soru yoluyla tuttuğundan “soru zamiri” olduğunu görüyoruz.
Cevap B

Ayrıca Bkz. Zamirler (Adıllar) Konu Testleri


Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

258 YORUM VAR “Zamirler (Adıllar) Konu Anlatımı”

Teşekkür ederim sınavım için en iyi site artık bütün ödevlerim için bu siteyi kullanacağım.

Çok teşekkürler.

Çok güzel olmuş.

Teşekkürler.

Yağmur Ada | 25 Nisan 2013 Saat 18:03

Gerçekten çok güzel, sınavımı çalıştım. Çok teşekkür ederim.

Teşekkürler performans ödevimi yaptım.

Çok teşekkürler performans ödevimden 100 aldm :D

Çok teşekkür ederim, sınavdan 100 aldım.

Çok teşekkür ederim. Sınavdan 100 aldım, 1. sınavda 95 2. sınavda 100 teşekkür ederim.

Bence çok güzel yazılıdan 100 bekliyorum sağolun.

Teşekkürler.

Benim çok işime yaradı çok güzel bir site, ödevlerimde bu siteyi kullanacağım. Zaten de kullanıyorum. Sizlere tavsiyem…

Yarın sınav var 2.dönemin son sınavı acaba nasıl olacak?

İyi iyi.

Sınav çok zor olacak ya.

Zeynep Tümsekli | 18 Eylül 2013 Saat 17:41

Tam da performans ödevime gerekli araştırmalar burada.

Çok sağolun, faydalı oldu.

Bana çok yardımcı oldu, teşekkürler.

İyi fena değil.

Hiç faydalı olmadı.

Sağolun.

Çok güzel anlatımlı.

Çok teşekkürler deneme sınavına çalıştım.

Ödevimi yaptırdı bana :D

Bu siteye girenlere küçük bir not: Sınavdan 20 aldım :'(

Teşekkürler.

Gökhan Demir | 24 Aralık 2013 Saat 17:07

Kardeşim de sayfanızdan yararlandı, çok teşekkürler.

Çok beğendim süper.

Çok teşekkür ederim, performans ödevime çok yaradı, aldığım notu size en kısa zamanda bildiririm.

Güzel olmuş.

Çok güzel teşekkürler :) işime yaradı.

Gayet detaylı ve iyi. Teşekkürler.

Çok güzel tavsiye ederim.

Çok güzel olmuş.

Çok teşekkürler.

Çok iyi olmuş.

Emeğinize sağlık, çok güzel olmuş.

Helal olsun!

İşime azıcık yardım etti.

Çok güzel olmuş ödevlere çok güzel işe yarıyor. Teşekkür ederim.

Teşekkürler çok yardımcı oldunuz, hocam anlattığında anlamamıştım ve şimdi burada okudum anladım, yine teşekkürler :D

Çok sağ olun yardımcı oldunuz teşekkürler.

Çok güzeldi :)

Sağ olun :)

Çok süper teşekkürler :D

Umut Efe Güvenç | 16 Şubat 2014 Saat 15:08

Keşke bu site olmasaydı ödevlerimi kontrol ediyorlar.

Tam olarak istediğime ulaşamadım, zaten bizim öğrendiklerimizden yazmışsınız. Soruma cevap alamadım ama yine de teşekkürler.

Çok teşekkürler, ben 4.sınıftan beri buradan faydalınıyorum ve şu an 8’e gidiyorum. Hep taktir getirdim ama sadece ben buradan değil genelde öğretmenlerini dinleyerek, özel ders ve dershane ve yüzme bale ve patene gidiyorum. Abim de evli o da bu siteden yararlanıyordu. O beyin cerrahisi çıktı, yani ailemizi sürekli sevindiriyoruz. Onlar bizi hep sevindiriyordu şimdi sıra bizde.

Süpersiniz:-) :-)

Çok güzeldi anladım.

Çok yardımcı oldu okulda dinlemedim.

Çok iyi anlatılmış.

Seyfullah Kurşun | 28 Şubat 2014 Saat 20:35

Çok iyi, derste anlamadığımı burada anladım.

Naciyenur Selbi | 2 Mart 2014 Saat 11:24

Çok sıkıcı okuyamadım. Hem uzun hem de yaşıma göre anlatmamış. Resimlerle süslenirse beğenirim belki.

Süper!

Dil anlatım dersini çok seviyorum.

Çok cins olduğum bir konuydu. Israrla inat edip anlayamadığım bir konu olmasına rağmen bu site faydalı geldi yapandan Allah razı olsun.

Faydası oldu teşekkürler.

Teşekkür ederim.

Teşekkürler 100 alırım inşallah, dua edin ben de size ederim.

Sevgili yazar, çok teşekkürler ancak adıl nedir ya zamir demek varken!

Hocam sen bana zamiri, zarfı, sıfatı öğrettin ya… Paşasın Paşa.

Teşekkürler.

Serhat Gürler | 20 Mart 2014 Saat 20:14

Burada tüm hocalara teşekkür ederim, özelikle Türkçe öğretmenlerine…

Kemal Erdin | 20 Mart 2014 Saat 22:03

Sorular cidden güzel :) teşekkürler.

Çok teşekkür ederim. Yarınki sözlüden 100 aldım :-)

Bence de harikasınız yarın sınavım var ve çok iyi oldu.

Tek kelimeyle muhteşem, yarın sınavım var çok yardımcı oldu bu paylaşım, teşekkür ederim.

Çok teşekkürler :)

Süper!

Yazılım 90!

Sınavım için iyi bir sitedir bence.

Bayıldım, müthiş. Derste anlamadığımı buradan çalışacağım. Bana uğur getirdi 85 aldım.

Güzel gerçekten.

Yarın sınavım var, buradan çalıştım teşekkürler.

Sınav çok kolaydı teşekkürler.

Çok iyi!

Sayenizde 100 aldım.

Çok sağolun.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler sınava iyi hazırlandım.

Çok sağolun iyi ki varsınız.

Performansımı yapmama yardımcı oldu :)

Çok teşekkür ederim, sizin sayenizde sınavdan 100 almayı başardım artık.

Çok güzel bir site, konuları rahatlıkla buradan çalışabiliyorum.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler, çok iyi anlatım ve sorular.

Teşekkürler.

Çok güzel olmuş çok sağ olun.

Teşekkürler.

Çok güzel hep böyle olsun.

Teşekkürler yarın yazılımız var.

Sınavıma çalışabildim.

Teşekkürler.

Yarın sözlüm var eminim ki bu site sayesinde yarın iyi alacağım. Teşekkürler.

Süper bence çok katkısı oldu.

Yazılım için çok gerekliydi sağolun.

Çok katkısı oldu teşekkür ederim.

Çok iyi.

Katkısı çok oldu sınavım çok iyi geçti, teşekkür ederim.

Çok iyi olmuş.

Çok teşekkür ederim çok yardımcı oldu.

İyiymiş teşekkürler.

Çok güzel siteyi çok beğendim.

Helal bunu yapana, proje ödevimi yapmamı sağladı.

Sağ olun çok işime yarayacak bir şey yapmışsınız.

Teşekkürler yarın yazılımız var.

İyelik zamirleri nedir? Neden burada yok?

Çok güzeldi bayıldım artık her konu aklımda.

Teşekkürler.

Çok güzel anlatmışlar, ellerinize sağlık sayenizde öğrendim.

Beğendim teşekkürler.

Çok teşekkürler.

İyiymiş.

Açıkçası ben beğendim.

Hocam emeğiniz için teşekkür ederim. Kopyala yapıştır yapılmıyor mavi ekran içinde yazı şeklinde yapıştırılıyor, bu konuları normal şekilde kopyala yapıştır yapmanın yolu yok mu?

Edebiyat Öğretmeni | 13 Ekim 2014 Saat 11:58

Yapıştır dediğinizde çıkan imlece “Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir” seçeneğine tıklarsanız düzelecektir.

Teşekkürler ellerinize sağlık.

Çok yararlandım teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Sağolun çok iyi.

Sağolun, sizin sayenizde ödevimi güzelce yapabildim! Teşekkürler.

Teşekkürler.

Bu kadar uzun şeyi nasıl yazalım?

Çok kötü hiç açık değil.

Teşekkürler.

Süper işime yaradı sağolun :)

Hiç beğenmedim.

Sizin sorunuz çok güzel teşekkürler.

Çok güzel.

Sürekli buradan yararlanıyorum benim için iyi bir kaynak, teşekkürler.

Çok güzel bir site bütün ödevlerimde bu siteden yaralanıyorum. Çok teşekkür ederim böyle bir site yaptığınız için.

Sağolun çok yardımcı oldunuz.

Çok güzel.

Çok işe yarıyor ama sınavda da yarar inşallah :)

Berbat hiç beğenmedim.

Çok teşekkür ederim.

Hocam çok teşekkür ediyorum çok yardımcı oldunuz.

Çok teşekkürler.

Harika teşekkürler.

Çok teşekkürler :)

Bizim öğretmenimizin yazdığı daha çoktu ve 5. sınıfa gidiyorum hiç işime yaramadı.

Çok teşekkür ederim artık buradan ödevlerimi yapacağım.

Çok teşekkürler.

Çok güzel teşekkürler.

Çok güzel bir konu anlatım olmuş, önce anlatmış sonra çıkmış sorular sormuş mükemmeldi teşekkürler.

Çok işime yaradı ödevim için.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Hiç iyi değil kötü not alırım bunu yazarsam.

Hiç iyi değil bu ama yinede güzel.

Teşekkürler.

Çok teşekkür ederim.

Çok teşekkür ederim.

Çok teşekkürler.

Ben test istedim.

Çok teşekkür ederim, öğleden sonraki Türkçe sınavım için inşallah iyi olur.

Çok güzel bir site.

Çok güzel ama cümleler de olsaydı bence :=)

Çok teşekkür ederim çok iyi bir tekrar oldu.

Harikasınız hocam ellerinize sağlık.

Teşekkür ederim.

Çok güzel anlatılmış teşekkür ederim.

Ben de çok beğendim sınavımdan 100 bekliyorum. Puanımı söylerim.

Bu siteyi hiç beğenmedim.

Sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılmış ayrıca testlerin olması konuyu pekiştirmede yardımcı olmakta, emeğinize sağlık diyorum. Bu arada konuların anlatımları renkli yazılarla olursa daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

600 tane yapmam lazım :( of ya!

Teşekkürler çok faydalı oldu.

Çok teşekkürler.

Favorimsiniz.

Hiç bir şey anlamadım ama iyi iyi. Belki siz anlarsınız tavsiye etmem. Şaka tavsiye ediyorum ama cidden anlamadım. Tabi anlamam 8 yaşındayım.Bu arada sınav geçmişti ki. Herkes sınav diyor ben de söyleyeyim dedim :D

İyi işte fazla açık değil.

Çok işime yaradı sağolun.

Vallahi çok güzel oldu testi bitirdim.

Eh biraz iyi.

Teşekkürler.

Çok süper bir sayfa, vallahi okuyunca insanın beynine işliyor.

Bugün öğretmen yazdırdı gerisini şimdi yazacağım.

Çok iyi bir şey.

Sınav için çok iyi oldu çok güzel çalıştım. Teşekkürler :)

Aferin size çalışkan çocuklar.

Çok sağolun.

Açıklayıcı olmuş. Çok iyi anladım.

20 aldığım için çok mutluyum.

Teşekkür ederim.

Çok teşekkür ederim.

Çok fazla teşekkür ederim. Ödevime çok fazla yardımı oldu, sağolun.

Çok teşekkürler yarın yazılım var bana çok yardımcı olacak inşallah.

Çok sağolun.

Bence harika.

Eyvallah…

Çok sağolun.

İdare eder.

Teşekkürler.

Gerçekten çok beğendim, yarın sınavım vardı. Yardımcı oldunuz.

Beğendim tarzınız.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkür ederim çok işime yaradı.

Özge Gülen Yılmaz | 29 Mart 2015 Saat 11:18

Çok teşekkür ederim.

Proje ödevimi yapıyorum.

Abdurrahman | 5 Nisan 2015 Saat 17:47

Proje ödevim için gayet güzel olmuş.

Çok teşekkür ederim çok beğendim.

Teşekkür ederim.

Teşekkür ederim :-)

Projem için iyi bir paragraf.

Konuyu pekiştirmek için ÖYS sorularında sormanız da çok iyi olmuş. Allah razı olsun.

Çok güzel ben beğendim.

Çok iyi.

Teşekkürler.

Gerçekten çok güzel olmuş ellerine sağlık.

İyiymiş.

Burada ne çok yorum var.

Çok uzun.

Vallahi iyi yapmışlar.

Cihan Bayram | 19 Nisan 2015 Saat 18:47

Proje ödevim için çok yardımcı oldunuz çok teşekkür ederim çok sağolun.

Adılların bunlar olduğuna emin misiniz?

Ömer Faruk Tuna | 21 Nisan 2015 Saat 13:29

İyi, ödevimi bitirdim ve yazılıdan tam not aldım. İyi ki var bu site.

Çok teşekkürler işime yaradı ama yine de ayrıntı olursa sevinirim. Bu siteye çalıştım, 61 aldım.

Lise 2 dil anlatıma yarar mı bunlar? Cevap bekliyorum.

Edebiyat Öğretmeni | 21 Nisan 2015 Saat 21:12

Evet.

Hiç işime yaramadı ama yine de sağ olun emeğiniz vardır.

Sağolun çok işime yaradı.

Hiç güzel anlatmamış.

Çok teşekkür ederim.

Süper :)

İşime yaradı.

Lise 2 dil anlatıma yarar mı bunlar? Cevap bekliyorum.

Bunları okudum 100 aldım.

Edebiyat Öğretmeni | 1 Mayıs 2015 Saat 14:24

Evet.

Çok sağ olun 100 aldım.

Slaytımda işe yaradı. Sağ olun inşallah işe yarar.

Çok teşekkür ederim işime çok yaradı ve sınavdan 100 bekliyorum.

İyi.

Çok teşekkür ederim.

Gerçekten çok güzel konu anlatımı süper. Sınavdan 100 bekliyorum. Sağ olun. teşekkürler.

Eh işte idare eder.

Çok güzel inşallah hoca iyi not verir.

Neden 5 örnek iptal edilmiş sınavda?

Çok güzel teşekkür ederim.

Güzel değildi.

Sade ve açıklayıcı, beğendim :)

Çok sağolun.

Çok sağolun.

Çok sağolun.

Teşekkürler faydası oldu :D

Teşekkürler.

Mükemmelsiniz çok iyi oldu :]

Çok teşekkürler yarın sınavım vardı çok isime yaradı :)

Teşekkürler.

Allah sizden razı olsun :)

Bugünkü sınavım için çok faydalı olacak. Teşekkürler.

Çok teşekkür ederim.

Aynen.

Teşekkürler. Testlerde çok işime yaradı.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: