Tanzimat Edebiyatı Test-4

 
1. Aşağıdaki sanatçılardan hangi ikisinin şiir kitabı yoktur?
A) R. Mahmut Ekrem – Ahmet Mithat Efendi
B) Şemsettin Sami – Muallim Naci
C) Namık Kemal – A. Vefik Paşa
D) Ahmet Mithat Efendi – Şemsettin Sami
E) Nabizade Nazım – R. Mahmut Ekrem
 
2. Yusuf Kamil Paşa için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İlk tiyatro çevirisini yapmıştır.
B) İlk roman çevirisini yapmıştır.
C) İlk makale çevirisini yapmıştır.
D) İlk öykü çevirisini yapmıştır.
E) İlk şiir çevirisini yapmıştır.
 
3. Namık Kemal'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Romantik akımın etkisinde kalmıştır.
B) Hece ölçüsünü kullanmamıştır.
C) Eleştiri türünde eser yazmıştır.
D) Tiyatrolarında genelde konuşma dilini kullanmıştır.
E) Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmıştır.
 
4. Nefi ile Ziya Paşa'nın ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasavvufi konuları işlemeleri
B) Devlet adamı olmaları
C) Dönemlerini şiirselleştirmeleri
D) Hiciv ustası olmaları
E) Sade bir dil kullanmaları
 
5. Halka karşı büyük sorumluluk taşıyan bir sanatçıdır. Yazı dilini sadeleştirmek, halkın anlayacağı bir dil kullanmak amacındadır. O, söz oyunlarından kaçınır, doldurma sözlere yer vermez. Hem şiir yazmış hem de ilk şiir çevirisini o yapmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) İbrahim Şinasi
C) Ziya Paşa 
D) Muallim Naci
E) Nabizade Nazım
 
6. Aşağıdaki Tanzimat sanatçılarından hangileri gazete çıkarmıştır?
A) Abdülhak Hamit Tarhan, Namık Kemal
B) Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Mithat Efendi
C) Ahmet Mithat Efendi, Şinasi
D) Nabizade Nazım, Şinasi
E) Şinasi, Recaizade Mahmut Ekrem
 
7. Ziya Paşa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düşüncelerinde karşıtlık vardır.
B) Bazı beyitleri atasözleri gibi dilerde dolaşmaktadır.
C) Batı eserlerinden çeviriler yapmıştır.
D) Birçok şiirini hece ölçüsüyle yazmıştır.
E) Kullandığı dil dönemine göre sadedir.
        
I. Vuslat
II. İntibah
III. Şerare
IV. Şir
V. Henüz On Yedi Yaşında
8. Yukarıdaki numaralı eserler türlerine göre ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
9. Batı edebiyatı türleri ilk kez bu dönemde kullanıldı. Dilde sadeleşme savunuldu ancak eserlerde uygulanamadı. Sanatı toplumsal amaç için kullanmışlar, bazıları sanatı sanat için yapmışlardır. Bu dönemde Türk edebiyatında çok büyük yenilikler olmuştur.
Yukarıda sözü edilen edebi dönem ve bu dönemin temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli edebiyat, Yakup Kadri
B) Fecr-i Ati edebiyatı, Ahmet Haşim
C) Servet-i Fünun edebiyatı, Tevfik Fikret
D) Tanzimat Edebiyatı, Abdülhak Hamit
E) Cumhuriyet Dönemi, Ahmet Hamdi 
 
10. Edebiyatımızda yenileşme onunla başlar. İlk çeviri, ilk makale ona aittir. Halk kaynaklarından ilk kez o yararlanır. Şiirimize konuşma dilini getirir, şiirde kompozisyon bütünlüğü onunla başlar.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal       
B) İbrahim Şinasi
C) Ziya Paşa 
D) Muallim Naci
E) Ömer Seyfettin
 
11. Aşağıdaki beyitlerden hangisi Tanzimat dönemine ait olabilir?
A) Gök mü nibadır letafette ya ruhsârın senin
Lâle mi hoştur taravette ya didarın senin
B) Çıkarmak etseler tenden çekip peykânın ol servin
Çıkan olsun dil-i mecruh peykân olmasın Ya Rab
C) Hor bakman ger gönül çok olsa tıg-i aşktan
Kim cünun gülzârının bunlar gül-i handanıdır.
D) Ne gam pür âteş-i hevi olsa da gavga-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydan gayretten
E) İçelim lâl-i müzâbı saçalım cür'aları
Yakalım zerk u riya deyrini viran idelüm
 
12. Güçlü bir edebiyat eleştirmeni olan sanatçının şiirleri, çok başarılı değildir. Şiirleri nazım tekniği bakımından kusurludur. Şiirlerin ölçü ve uyak gereği yazıldığından sanat zevkinden yoksun dizeler çoktur. Nesirlerinin dili şiirlerinde kullandığı dilden sadedir. Bazı şiirlerini "Pejmürde" adlı kitapta toplamıştır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Cenap Şahabettin
E) Abdülhak Hamit Tarhan
 
13. Tanzimat edebiyatında ilk tiyatro örneğini Şinasi vermiştir. Bu dönem sanatçılarından birçoğu tiyatro yazmıştır.
Aşağıdaki Tanzimat edebiyatı sanatçılarından hangisi tiyatro yazmamıştır?
A) R. Mahmut Ekrem
B) A. Hamid Tarhan
C) Sami Paşazade Sezai
D) Namık Kemal
E) Ziya Paşa
 
14. Aşağıdaki Tanzimat edebiyatı sanatçılarından hangisi roman çevirisi yapmıştır?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) İbrahim Şinasi
C) Şemsettin Sami
D) Namık Kemal
E) Sami Paşazade Sezai
 
15. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Recaizade Mahmut Ekrem şiirlerinde romantizmin etkisindedir.
B) Abdülhak Hamit Tarhan kimi tiyatrolarında hece ölçüsü kullanmıştır.
C) Sergüzeşt romanında cariye bir kızın başından geçenler anlatılmaktadır.
D) Namık Kemal, Fransız sanatçı Victor Hugo'dan etkilenmiştir.
E) Şemsettin Sami, Türkçenin ilk gramer kitabını yazmıştır.
 
16. Namık Kemal'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Eski nazım şekilleriyle yeni konuları işlemiştir.
B) Eleştiri türünde eser yazmıştır.
C) Romanları teknik bakımdan kusurludur.
D) Romantizmin etkisindedir.
E) Şiirlerinde bireysel, tiyatrolarında toplumsal konuları işlemiştir.
 
17. Şinasi'nin çevirilerini yayımladığı kitap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tercüme-i Manzume
B) Durub-u Emsal-i Osmaniye
C) Defter-i Amal
D) Islahat-ı Edebiyye
E) Kamus-ı Fransevi
 
18. Aşağıdakilerden hangisindeki eserler aynı sanatçıya aittir?
A) Tarık, Jön Türk, Pejmürde
B) Şir, Zavallı Kız, Ölü
C) Ateşpare, Şerare, Füruzan
D) Nesteren, Eşber, Vuslat
E) Afife Anjelik, Gülnihal, İntibah
 
CEVAP ANAHTARI
1-D 2-B 3-B 4-D 5-B 6-C 7-D 8-C 9-D 10-B 11-D 12-A 13-E 14-C 15-E 16-E 17-A 18-C

2 Yorum Var: “Tanzimat Edebiyatı Test-4

Bir Cevap Yazın