Tamlamalar Konu Anlatımı

Sponsorlu Bağlantılar

İki ya da daha çok sözcüğün, birbirini değişik ilgilerle tamamladığı söz gruplarıdır. Türkçede “sıfat tamlaması” ve “ad tamlaması” olmak üzere iki tür tamlama vardır.

1. SIFAT TAMLAMASI

Bir sıfatın, kendisinden sonra gelen bir adla oluşturduğu söz grubuna “sıfat tamlaması” denir. Bu tamlamalarda sıfat, adı niteler ya da çeşitli yönlerden belirtir. Sıfat tamlamalarında sıfat, daima addan önce gelir.

Yaşlı çınar, gölgesiyle insanları asırlardır serinletiyordu.

Bu cümlede “yaşlı” sözcüğü “çınar” adını nitelik yönüyle anlamca bütünleyerek bir söz grubu kurmuş ve sıfat tamlaması oluşturmuştur. Sıfat tamlamalarında sıfat “tamlayan”, ad “tamlanan” durumundadır.

yaşlı     çınar
sıfat     ad
(tamlayan) (tamlanan)

Bu okulun bizim hatıralarımızda yeri büyüktür.

Bu cümlede “bu” sözcüğü “okul” adını işaret yoluyla belirterek bir söz grubu kurmuş ve sıfat tamlaması oluşturmuştur.

bu        okul
sıfat     ad
(tamlayan) (tamlanan)

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli söz grupları, sıfat tamlamalarıdır.

Bahar gelince kırlar, sarı papatyalarla dolar.
Gökyüzü, birden kapkara bulutlarla kapandı.
Törenlerde sizin sınıftan kaç öğrenci görev aldı?
Yol boyunca başı dumanlı dağları seyrettik.
Yıkılmış evlerin arasından geçerek inşaat alanına ulaştık.

2. AD TAMLAMASI (AD TAKIMI)

En az iki adın değişik ilgilerle birbirini tamamlayarak oluşturduğu söz gruplarıdır.

Yağmurdan sonra evin çatısı akmaya başladı.

Bu cümlede “ev” ve “çatı” adları, aitlik ilgisiyle anlamca birbirini tamamlayarak bir söz grubu oluşturmuştur.

Ad tamlamalarında birinci sözcüğe “tamlayan”, ikinci sözcüğe tamlanan” denir.

evin     çatısı
tamlayan tamlanan

Tamlayanın aldığı ek, “tamlayan eki”, tamlananın aldığı ek ise “tamlanan eki”dir.

Tamlayan Eki

Eklendiği adla (tamlayan) başka bir ad (tamlanan) arasında ilgi kuran eklerdir. “-ın, -in, -un, -ün, (-nın, -nin, -nun, -nün)” ekleri tamlayan ekleridir.

Tamlanan Eki

Eklendiği ismin (tamlananın) tamlayanda bildirilen bir kişiye ya da varlığa ait olduğunu gösteren eklerdir. “-ı, -i, -u, -ü, (-sı, -si, -su, -sü)” ekleri tamlanan ekleridir.

ev – in çatı – sı
tamlayan eki tamlanan eki

Bu örnekte, tamlayan eki “ev” sözcüğünün “çatı” sözcüğüyle ilgili olduğunu; tamlanan eki de “çatı”nın eve ait olduğunu bildirmektedir.

Ad tamlamaları, oluşturulma biçimlerine göre dört grupta incelenir:

  • Belirtili Ad Tamlaması
  • Belirtisiz Ad Tamlaması
  • Zincirleme Ad Tamlaması
  • Takısız Ad Tamlaması

a. BELİRTİLİ AD TAMLAMASI

Tamlayanın ve tamlananın tamlama ekleri aldığı ad tamlamalarıdır. Bu tür tamlamalarda belirgin bir aitlik ilgisi vardır, tamlananın tamlayana ait olduğu belirtilir.

Okulun müdürüne, başarılarından dolayı ödül verildi.

Bu cümlede, “okul” ve “müdür” sözcükleri arasında, tamlayan ve tamlanan ekleri kullanılarak (okul-un müdür-ü) aitlik ilgisi kurulmuştur. Bu şekilde kurulan tamlamalara belirtili ad tamlaması denir.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili söz grupları, belirtili ad tamlamasıdır.

Arabanın kapısı açık kalınca alarm çaldı.
Çocukken yağmurun sesini dinlerdim bazı geceler.
Kasabanın sokakları bu yaz asfaltlanacakmış.
Gelişmiş toplumlar sanatın değerini iyi bilir.
Daha yolculuğun başında annesini özlediğini söyledi.

b. BELİRTİSİZ AD TAMLAMASI

Tamlayanı ek almayıp sadece tamlananın iyelik eki aldığı tamlamalardır.

Amcam, yakında okul müdürü olacakmış.

Bu cümlede “okul” ve “müdür” sözcükleri arasında sadece tamlanan ekiyle (okul müdür-ü) ilgi kurulmuştur. Bu şekilde kurulan tamlamalara belirtisiz ad tamlaması denir.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili söz grupları, belirtisiz ad tamlamasıdır.

Bahçedeki elma ağacı geçen ay kurudu.
Çocuğa okul çantası almak için dışarı çıktık.
Şair, yaşama sevincini dile getirmiş bu dizelerde.
Yöre halkı için en önemli geçim kaynağı arıcılıktı.
Resim sergileri önemli bir sanat etkinliğidir.

c. ZİNCİRLEME AD TAMLAMASI

En az üç adın tamlayan ve tamlanan ekleriyle birbirine bağlanmasıyla oluşan söz grubudur.

Birkaç veli, okul müdürünün odasında oturuyordu.

Bu cümlede “okul”, “müdür” ve “oda” adları arasında aitlik ilgisi kurularak zincirleme ad tamlaması oluşturulmuştur.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili söz grupları, zincirleme ad tamlamasıdır.

Bahçedeki ceviz ağacının dalları yola sarkıyordu.
Bir süre sonra deniz kenarının sessizliği kapladı ortalığı.
Şehrin ulaşım sorunu yapılacak çalışmalarla giderilecek.
Bir yapıtın etkileyiciliği sanatçının yorum gücüne bağlıdır.
Kır çiçeklerinin kokusuna bayılıyorum.

d. TAKISIZ AD TAMLAMASI

Tamlayan ve tamlananın ek almadığı ad tamlamalarıdır. Bu tür tamlamalar; ya tamlananın “ne(y)den yapıldığını” (hammaddesini) ya da benzerlik ilgisi kurarak tamlananın “neye benzediğini” belirtir. Takısız ad tamlamaları ek almadığından, biçim olarak sıfat tamlamasına benzer. Bu yüzden takısız ad tamlamalarını sıfat tamlamalarıyla karıştırmamak için bu ilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.

Tamlananın neyden yapıldığını bildirir:

cam kavanoz
taş köprü
altın bilezik
plastik kova

Bu örneklerde, “kavanoz”un “cam”dan, “köprü”nün “taş”tan, “bilezik”in altından, “kova”nın plastikten yapıldığı belirtiliyor.

Tamlananın neye benzediğini bildirir:

aslan çocuk
zeytin gözler
ipek saçlar
taş kalp

Bu örneklerde, “çocuk” “aslan”a, “gözler” “zeytin”e, “saçlar” “ipek”e, “kalp” “taş”a benzetilmiştir.

AD TAMLAMALARINDA ÖZELLİKLER

Ad tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir:

Savruluyordu yeleleri rüzgârda bu güzel atın.

Bu dizede, “atın yeleleri” ad tamlamasında, tamlanan (yeleleri) tamlayandan (atın) önce gelmiştir.

Aşağıdaki cümlelerde tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş ad tamlamalarına yer verilmiştir.

Sıcaklığı ortalığı yakmaya başlamıştı güneşin. (güneşin sıcaklığı)
Bekçisiyiz sonsuza dek bu vatanın (vatanın bekçisi)

Ad tamlamalarında, bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabildiği gibi, bir tamlanan da birden fazla tamlayana bağlanabilir:

Bu tepelerin rüzgârı, fırtınası hiç dinmezdi.
Velilerin ve öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi.

Bu cümlelerin birincisinde “tepelerin” tamlayanı “rüzgârı” ve “fırtınası” tamlananlarına bağlanırken; ikinci cümlede “öğretmenlerin” ve “öğrencilerin” tamlayanları “coşkusu” tamlananını ortak kullanmıştır.

Ad tamlamalarında tamlayanla tamlananın arasına değişik türde sözcükler girebilir:

Uzun süre köyün çıplak tepelerini seyretti.

Bu cümlede, “köyün tepeleri” tamlamasında, tamlayanla (köyün) tamlananın (tepeleri) arasına sıfat (çıplak) girmiştir.

Sarıyer, İstanbul’un en güzel ilçelerinden biridir.

Bu cümlede, “İstanbul’un ilçeleri” tamlamasında, tamlayanla (İstanbul’un) tamlananın (ilçeleri) arasına hem belirteç (en) hem de sıfat (güzel) girmiştir.

Okul gezisine Ali’nin de kardeşi katıldı.

Bu cümlede, “Ali’nin kardeşi” tamlamasında, tamlayanla (Ali’nin) tamlanan (kardeşi) arasına bağlaç (de) girmiştir.

Ad tamlamalarında tamlayan veya tamlanan, ya da her ikisi bir sıfat tarafından nitelenebilir:

Çocuğun büyük hayalleri vardı.

Bu cümlede, “çocuğun hayalleri” tamlamasında, tamlanan (hayalleri) bir sıfat (büyük) tarafından nitelenmiştir.

Küçük çocuğun hayalleri vardı.

Bu cümlede, “çocuğun hayalleri” tamlamasında, tamlayan (çocuk) bir sıfat (küçük) tarafından nitelenmiştir.

Küçük çocuğun büyük hayalleri vardı.

Bu cümlede, “çocuğun hayalleri” tamlamasında, tamlayan (çocuk) bir sıfat (küçük) tarafından; tamlanan (hayalleri) yine bir sıfat (büyük) tarafından nitelenmiştir.

Ad tamlamaları bir sıfat tarafından nitelenebilir veya belirtilebilir:

Büyük yolcu gemisi limandan ağır ağır ayrıldı.

Bu cümlede “büyük” olan “yolcu gemisi”dir. Yani sıfat (büyük), isim tamlamasını (yolcu gemisi) nitelemiştir.

Bu macera romanı benim çok hoşuma gitti.

Bu cümlede “bu” sözüyle “macera romanı” işaret edilmektedir. Yani sıfat (bu), isim tamlamasını (macera romanı) belirtmektedir.

Ad tamlamaları sıfat ve belirteç görevinde kullanılabilir:

Öğretmenimiz bize el yazması eserler tanıttı.

Bu cümlede “el yazması” ad tamlaması, “eserler” sözcüğünü nitelediğinden, sıfat görevinde kullanılmıştır.

Çocuğun gül kurusu ceketi vardı.

Bu cümlede, ad tamlaması (gül kurusu), ceket adını nitelediğinden, sıfat görevinde kullanılmıştır.

İzmir’de bir yaz akşamı vedalaştık kardeşimle.

Bu cümlede, ad tamlaması (yaz akşamı) “vedalaştık” eyleminin zamanını bildirdiğinden, belirteç görevinde kullanılmıştır.

Adıllarla da tamlama kurulur:

Dün onun (Ali’nin) kitabı bizde kalmış.

Bu cümledeki “onun” adılı, “Ali’nin kitabı” isim tamlamasındaki tamlayanın (Ali) yerine geçmiştir.

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcükler, tamlayan ya da tamlanan durumundaki adıllardır.

Herkesin düşüncesi aynı olmaz.
Doktorlar, buranın havasını tavsiye ettiler.
Yolcuların biri, cüzdanını çaldırdığını söyledi.
Sınavdaki soruların birçoğu kolaydı.
Çocuğun nesi kaybolmuş?

Not: Kişi adılları tamlayan olursa, tamlanan (iyelik) ekleri her kişiye göre değişiklik gösterir.

ben – im araba – m
sen – in araba – n
o – nun araba – sı
biz – im araba – mız
siz – in araba – nız
onlar – ın araba – ları

Ayrıca tamlayan ekinin de “ben” ve “biz” adıllarında “-im “olduğu görülmektedir.

Ad tamlamalarında bazı durumlarda tamlayan ya da tamlanan düşebilir:

Resimlerini gördüm ve çok beğendim, (senin resimlerini) tamlayan
Karşı binadaki daire bizimdi. (bizim dairemizdi) tamlanan

Not: Tamlayanı veya tamlananı düşmüş kullanımlar, ad tamlaması sayılmaz. Bu tip sorularda “tamlayanı veya tamlananı düşmüş” ifadesi mutlaka bulunur.

Ad tamlamalarında bazen “-den” eki, tamlayan ekinin yerine kullanılabilir:

Yaralılardan bazıları hastaneye götürüldü. (yaralıların bazıları)

Çözümlü Örnekler

Örnek 1:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması ya da sıfat tamlaması yoktur?
A) Rumeli’ne varıp Edirne’de saraylar kurmuşlar.
B) Uçsuz bucaksız düzlüklerden geçip gelmişler.
C) Başı karlı dağlar aşıp buraları yurt edinmişler.
D) Pınar başlarına, ırmak boylarına yerleşmişler.
E) Keçi kılından yapılmış çadırlarıyla Anadolu’ya in-mişler.
(1997-ÖYS)
Çözüm:
B seçeneğinde “uçsuz bucaksız” sözü “düzlük” adını, C seçeneğinde “başı karlı” sözü “dağlar” adını niteleyerek sıfat görevinde kullanılmış ve sıfat tamlaması oluşturmuştur. D seçeneğinde “pınar başlan” ve “ırmak boylan”; E seçeneğinde “keçi kılı” sözleri ad tamlaması durumundadır. A seçeneğinde ad tamlaması ya da sıfat tamlaması yoktur.
Cevap A
 
Örnek 2:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Kardeşimin böyle bir şey yapacağını sanmıyordum.
B) Okulunun ne zaman açılacağını bile bilmiyordu.
C) Arkadaşının kitabını bulamayınca çok üzüldü.
D) Evinin düzenli olmasına özen gösterirdi.
E) Sarsıntının önce nerede duyulduğu öğrenilemedi.
(1987-ÖYS)
Çözüm:
“Arkadaşının kitabı” sözleri C seçeneğinde ad tamla-ması olarak kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde bulunan “yapacağını”, “açılacağını”, “olmasına”, “duyulduğu” sözcükleri eylemsi olduğundan bu sözcüklerle oluştu-rulmuş söz grupları ad tamlaması değildir.
Cevap C
 
Örnek 3:
“Bu resimdekilerden hangisinde belirtilmektedir?” cümlesinde geçen “-den” ekinin görevi, aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
A) Okuldan geliyorum.
B) Gelenlerden biri, kardeşimdir.
C) Kendisi uzaktan akrabamız olur.
D) Hepsinden önce ben geldim.
E) Gerçekten güzel işler yapmış.
(1981-ÖYS)
Çözüm:
Örnek cümlede “resimdekilerden” sözcüğündeki “-den” eki, tamlayan eki yerine kullanılmıştır. Aynı durum B seçeneğinde “gelenlerden” sözcüğünde görülmektedir. Bu cümledeki “-den” ekinin yerine tamlayan eki (-in) getirilebilmektedir.
Cevap B 
 
Örnek 4:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?
A) Filmdeki olaylar İsviçre sınırında geçiyor.
B) Kitapları, türlerine göre ayırarak kitaplığa yer-leştirdim.
C) Gelecek yıl yaz tatilini Antalya’da geçireceğiz.
D) Sanatçı, ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul’da açacakmış.
E) Serüven romanlarının okuyucusu her yıl biraz daha artıyor.
(1991 – ÖYS)
Çözüm:
E seçeneğinde “Serüven romanlarının okuyucusu” söz grubu zincirleme ad tamlaması görevinde kullanılmıştır. A seçeneğinde “İsviçre sınırı”, C seçeneğinde “yaz tatili” sözleri belirtisiz ad tamlaması görevindedir. B ve D seçeneklerinde ad tamlaması kullanılmamıştır.
Cevap E
 
Örnek 5:
“Burası, yeşilin bin bir tonunu barındıran ağaçlı bir yoldu.”
Bu cümlede geçen “yeşilin bin bir tonu” ad tamlamasında tamlayanla tamlananın arasında bir sıfat bulunmaktadır. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir ad tamlaması vardır?
A) Yoğun sis yüzünden trafik bir süre aksadı.
B) Adamın kocaman eli radyonun düğmesine uzandı.
C) Dik yokuştan aşağı doğru hızla iniyorduk.
D) Ön koltuktaki ak saçlı adam uyuyordu.
E) Çocuk, buğulu camdaki parmak izlerine bakıyordu.
(1992 – ÖSS)
Çözüm:
B seçeneğinde bulunan “Adamın eli” belirtili ad takımının arasına “kocaman” sözcüğü sıfat olarak girmiştir.
Cevap B
 
Örnek 6:
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı tam-layandan önce söylenmiş bir belirtili ad tamlaması vardır?
A) Beni, sokağımıza dönen eski, tahta köprüden geçirin
B) Müjdeye koşsun komşu çocukları evimize
C) Sıcacık tarhana çorbasının içimiyle başlasın sabah
D) Kâğıtlarla camlarını örteyim pencerelerin
E) Eski, ılık akşamlar yağmurla çalsın kapımızı
(1999-ÖSS)
Çözüm:
D seçeneğinde bulunan “pencerelerin camları” ad takımında, tamlanan (camları) tamlayandan (pencerenin) önce söylenmiştir.
Cevap D
 
Örnek 7:
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi, ad tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır?
A) Denize dökülenlere canavarlar saldırıyor paslı dişleriyle.
B) Her pencereden bir kahkaha, konuşmalar, gülücük-ler, mırıltılar geliyordu.
C) Kavun, karpuz kabukları, ölü balıklar kıyıya vurmuş.
D) Suyun üstünde, domates, salatalık, patlıcan çürükleri, öq§ şişeler vardı.
E) Eski bir kırmızı çocuk hırkası suda sallanıp duruyor-du.
(1985-ÖYS)
Çözüm:
Seçenekleri incelediğimizde A’da “paslı” sözcüğünün, “dişleriyle” adının; B’de “bir” sözcüğünün, “kahkaha” adının; C’de “ölü” sözcüğünün, “balıklar” adının; D’de “boş” sözcüğünün, “şişeler” adının sıfatı olduğunu gö-rüyoruz. E’de ise “kırmızı” sözcüğünün “çocuk hırkası” ad tamlamasının sıfatı olduğunu görüyoruz.
Cevap E 
 
Örnek 8:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?
A) Önce kendi işini bitir, bana sonra yardım edersin.
B) Onların yeni aldıkları evi gördün mü?
C) Sen her zaman buraları çok sevdiğini söylemez miydin?
D) Bu cüzdanı kardeşi yolda bulmuş.
E) Söylendiğine göre bu yıl Ankara’da su sıkıntısı ol- mayacakmış.            (1992-ÖYS)
Çözüm:
D seçeneğinde bulunan “kardeşi” sözcüğünün tamla-yanı olan “onun” adılı düşmüştür.
Cevap D
 
Örnek 9:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad takımı arasına, tamlananın sıfatı girmiştir?
A) Yeni aldığı güneş gözlüğünü kaybetmiş.
B) Mavi çizgili gömleğinin düğmesi kopmuş.
C) Ağacın pencereye değen dallarını kesmek gerekiyor.
D) Dün, uzun süredir görmediğim bir okul arkadaşıma rastladım.
E) Senin önerdiğin kitabı bir türlü alıp okuyamadım.
(1993 -ÖYS)
Çözüm:
C seçeneğinde bulunan “Ağacın” tamlayanı “dalları” tamlananına bağlanmaktadır, “dallan” tamlananından önce, bu sözcüğün sıfatı olan “pencereye değen” söz-lerinin bulunduğunu görüyoruz.
Cevap C
 
Örnek 10:
“İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olur.”
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır?
A) Onun kardeşi bu köyde öğretmenmiş.
B) Çeşmenin başında büyük bir kalabalık toplandı.
C) Yolcunun çantasını bulup getirmişler.
D) Kapının önünde yaşlı bir adam duruyordu.
E) Otobüs durağında bizden başka kimse yoktu.
(1991 – ÖYS)
Çözüm:
A seçeneğinde bulunan “Onun kardeşi” sözleri belirtili ad tamlamasıdır. Bu tamlamanın tamlayanı olan “Onun” sözcüğü kişi adılıdır.
Cevap A
 
Örnek 11:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük ya da sözcükler girmiş bir isim tamlaması vardır?
A) O kırmızı gülleri kimin için aldığını söylemedin.
B) Öğrenciler, fen derslerinin boş geçmesinden yakınıyorlar.
C) Ankara’nın adını yeni duyduğum semtleri var.
D) Yeni defterini bu kâğıtla kaplamalısın.
E) Türkçe kitabını yarın okula getirirsen iyi olur.
(1996 – ÖSS)
Çözüm:
C seçeneğinde bulunan “adını yeni duyduğum” söz grubu “Ankara’nın semtleri” belirtili ad takımının arasına girmiştir.
Cevap C
 
Örnek 12:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci, tamlayan olduğu için adlaşmıştır?
A) Dışarının gürültüsü hepimizi rahatsız etti.
B) Kapının önüne oturmuş, geleni geçeni izliyor.
C) Yukarıya çıkıp arkadaşımla da görüşeyim.
D) Beş yüz metre ileriden sağa döneceksiniz.
E) Çocuğun üstüne kocaman bir battaniye örtmüşler.
(2003 – ÖSS)
Çözüm:
Seçenekleri incelediğimizde A seçeneğindeki “Dışarının gürültüsü” ad tamlamasında “dışarı” yer-yön belirtecinin tamlayan (dışarının) olduğu için adlaştığını görüyoruz.
Cevap A
 

Etiketler: , , , , , , , , ,

362 YORUM VAR “Tamlamalar Konu Anlatımı”

Biraz daha soru olsa keşke sevmiştim bu konuyu.

Faydalı oldu.

Sağol bunu yazandan okul defterim okulda kaldı yarın sınav vardı çok yardımcı oldunuz.

Teşekkür ederim, sağolun sayenizde performans ödevimi yaptım.

Çok teşekkür ederim bu site sayesinde proje ödevimi yaptım çok sağolun.

Güzel yazılıya faydalı oldu 100 aldım, yoksa konuyu hiç bilmiyordum sağolun…♂

Sağolun bu site çok işime yaradı, önce sınıf için 100 oldu sonra sınav notum teşekkürler.

Güzeldi sağolun yazılıya çok yardımcı oldu :)

Çok iyi olmuş.

Çok beğendim.

Çok faydalı olmuş. Elinize ve bilginize sağlık teşekkürler. Saygılarımla…

Gerçekten çok güzel olmuş işime yaradı, çünkü tamlamaların gıdımını bile anladıysam Arap olayım. Konumuz tamlamalar müthiş bir şey olmuş çok faydalı.

Harika ya!

Çok sağolun yarın sınavım var mükkemmel oldu.

Güzel olmuş ama özet olsa iyi olurdu. Ama süper.

İyiymiş.

Gerçekten işime yaradı, inşallah yarınki sınavımda da yarar.

Gerçekten çok güzel olmuş teşekkür ederim.

Emeğinize sağlık, faydalı oldu gerçekten :)

Bana göre çok güzel diğerlerini bilmem harika olmuş.

Çok güzel olmuş.

Teşekkürler çok güzel olmuş.

Proje Ödevim için kullanacağım inşallah yararlı olur. Teşekkürler yine de…

Çok güzel olmuş hepsini okudum performans ödevinde zorlanmayacağım okuduklarımı anlatacağım.

Gerçekten çok güzel konuyu kısa ve öz biçimde anlatmış.

Güzel.

Güzel anlatılmış konuyu anladım.

Teşekkürler.

Teşekkür ederim projemde yardımcı oldu.

Sağolun.

Ben kendim için faydalı olduğunu düşünüyorum teşekkürler.

Teşekkürler.

Adamsınız.

Teşekkürler.

Süper, sözlüde yardımcı oldu.

Enes Demirci | 3 Haziran 2013 Saat 18:24

Bu siteyi bize edebiyat hocamız tavsiye etmişti. Çok yararlı oldu benim için. Emeğinize sağlık :)

Güzelmiş :)

Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir anlatım.

Sağolun sorumluluk sınavında işime yarayacak.

Çok teşekkür ederim.

Çok teşekkürler.

Gerçekten süper anlatmışsınız çok yardımcı oldunuz teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok başarılı olmuş.

”Bu yağmur bana yine eski acılarını yaşatacak” sözünde nerede sıfat tamlaması var?

Edebiyat Öğretmeni | 21 Ekim 2013 Saat 18:03

“Bu yağmur” ve “eski acı” sıfat tamlamasıdır.

Sağolun iyi olmuş.

Metin var mı tamlamaları bulunmuş acil :)

Gerçekten güzel olmuş, geçen seneyi unutmuşum. Bu sene de bunlardan çıkacaktı işime yaradı :)

Ahmet Talha | 30 Ekim 2013 Saat 16:28

Harbiden benim için çok faydalı oldu hazırlayanın ellerine sağlık :)

Testler çalışmamı sağladı yazılar da çıkardığım özetlerde işime yaradı çok teşekkür ederim :)

Çok faydalı bir site yapmışsınız doğrusu.

İşime çok yaradı. Yarın sınavda çıkacaktı.

İyiydi yani faydalı oldu.

Çok yardımcı oldu ancak kafama takılan bir soru var; “Küçük çocuğun büyük hayalleri vardı.” cümlesinde Çocuğun hayalleri B’li isim tamlamasıdır onda sorun yok ama küçük çocuk ve büyük hayallere de sıfat tamlaması diyebilir miyim?

Edebiyat Öğretmeni | 12 Kasım 2013 Saat 18:30

Evet diyebilirsiniz.

Edebiyat Öğretmeni kim ya soruları hep cevaplıyor?

Çok uzun ama faydalı.

Edebiyat Öğretmeni | 13 Kasım 2013 Saat 21:46

Site yönetimi :)

Çok teşekkürler.

Teşekkür ederim ödevlerime yardımcı oldu.

Yıllardır anlamadığım ve sevemediğim konuyu yarım saatte çözdüm. Allah razı olsun çok teşekkürler :)

Sağolun gerekliydi yani acildi işim.

Bence de fevkaladenin fevkinin de fevkinde, harika olmuş çok açıklayıcı ve çok kapsamlı.

Harika olmuş, sayenizde performans ödevimi yaptım, teşekkür ederim :)

Çok sağolun.

Vallahi çok sağ olun sizden başka düzgünce anlatan yoktu bu konuyu. Kim yaptıysa ellerine sağlık :)

Çok iyi oldu, tamlamaları yüzde 80 öğrendim. Soru çözme kısmına geçeyim artık. Zamanla yüzde 100 yapacağım inşallah. Emeğinize sağlık, 12 sorudan 10’unu doğru yaptım buradan öğrendiklerimle ama ful istiyorum YGS’de. =)

Çok teşekkür ederim LYS’de faydası olacağına inanıyorum.

Hiç güzel olmamış.

Çok teşekkürler beni büyük bir yükten kurtardınız. :)

Teşekkürler sağolun.

Çok güzel.

Allah razı olsun.

Çok çok yaradı.

Bebeğe bez nasıl yaradıysa bana da bu yaradı.

İsmail Torun (Aarıca AÖL) | 23 Aralık 2013 Saat 17:24

Performans ödevime yarar inşallah şimdiden teşekkürler.

İbrahim Halil | 23 Aralık 2013 Saat 21:43

Gayet iyi çok beğendim, buradan herkese selam ve Özcan Karakaş’a selamlar.

Çok güzel bir ödev sayfası teşekkür ederim, Türkçe ödevime çok yardımcı oldu.

Gerçekten güzel sorular var beğendim yani. Teşekkürler.

Okumaya üşendim desem yalan olmaz :D

Çok süper.

İbrahim Andiç | 28 Aralık 2013 Saat 14:01

Güzel sorular.

Güzeldi teşekkürler.

Güzel olmuş sağolun.

Bu nasıl bir şey ama hiç beğenmedim.

Talip Demirkaya | 1 Ocak 2014 Saat 15:36

Bu anlatım sayesinde sınavımdan 96 aldım, Allah razı olsun.

Çok teşekkürler.

Çok güzel anlatım sağolun.

Bu konuyu sevdim.

Çok sağolun.

Çok güzel bir site, ben çok beğendim.

Yarın sınavım var hazırlanmış oldum, çok sağolun.

Harika ya bayıldım mükemmel.

Çok teşekkürler sayenizde performans ödevimi yaptım.

Anladım sayılır.

Gerçekten çok güzel çok iyi anlatmışsınız, teşekkürler performans ödevime yardım ettiniz. :D

Çok teşekkürler.

Çok iyi de oldu çok güzel de oldu tamam mı!

Eyvallah sayenizde dersi kurtardım.

Anladım sayılır sorularda 1-2 yanlışım oldu ama yarın sınavda göreceğiz.

Herkesin dediği gibi eyvallah teşekkürler, ben şimdi de performans ödevini yaptım sayenizde bu sayfadan memnunum!

Çok teşekkürler.

Sağ olun çok yardımcı oldunuz. Ek kitap görevi gördü.

Mükemmel, bir tek diyeceğim bu resmen!

Aferin aferin güzel olmuş devam edin.

Emeğinize sağlık teşekkürler.

Çok sağ olun.

Çok teşekkürler.

Güzel anlatım.

Oldukça açıklayıcı örneklerle zenginleştirilmiş, önemli bilgilere de yer verilmiştir. Yapanın eline sağlık. SONSUZ TEŞEKKÜRLER.

Çok güzel, ben de öğrencilerime bu siteyi tavsiye etmiştim. Melike benim öğrencimdir.

Çok yardımcı oldu teşekkürler.

Çok sağolun ödevime çok yardımcı oldu derste hepsini tekrar tekrar çözdüm.

Ödevi sayenizde bitirdim Allah razı olsun.

Gerçekten çok güzel bir site ben her ödevimi buradan yapıyorum. Hem ayrıntılı bilgi var hem de örnekler var. Hem ödevimi yapıyorum hem de konuyu anlayıp gidiyorum. Çok sağolun. Teşekkürler tüm emeği geçenlere…

Bu ne harika bir siteymiş, başka sitelerde arasaydım belki de anlamayacaktım ama artık bu konu beynime kazındı :)

Çok güzel ama videolu da olsaydı keşke.

Sağ olun yardımcı oldu ama soru azdı.

Ben çok beğendim çok yardımcı oldu. Bahçeşehir Koleji’nin sınavına hazırlanıyorum. Süper elinize sağlık.

Teşekkürler.

Çok güzel inanamıyorum. Helal olsun emek verenler uzun faydalı süper tebrik ederim gerçekten çok iyi bir site :)

Harika, yüreğinize sağlık vallahi biraz zor dersem yalan olmaz ama müthiş.

Çok sağolun… Sizin sayenizde ödevimi yaptım.

Çok iyi.

Çok işime yaradı. Elinize sağlık.

Ahmet Can Öner | 4 Mart 2014 Saat 22:12

Gerçekten çok teşekkürler, bir sayfa ancak bu kadar güzel olabilirdi.

Tamlanan neden yok acaba?

Güzel bir anlatım.

Çok güzel sağ olun.

Mükemmel.

Çok güzel ve doğru.

Berkay Karagöz | 9 Mart 2014 Saat 19:49

Çok teşekkürler ödevimi yapayım.

Ödevimi bulamadım.

Çok çok güzel.

Konu anlatımınız harika güzel.

Çok güzel, yazılımız var bundan çalışıyoruz.

Güzelmiş.

Çok güzel bir site. 17.03.2014 de sınavımız var çok yardımcı oldu teşekkür ederim sağolun, sınavdan yırttım o derece anladım.

Çok uzun olmuş.

Çok teşekkürler beni büyük bir azardan kurtardınız.

Okulda anlamadığım, sıkıldığım konuyu sayenizde biliyorum, herkese teşekkürler.

Çok güzeldi konuyu anlamamıştım ama yardımcı oldu.

Güzel anlatım.

Salih Ergen | 18 Mart 2014 Saat 19:19

Bu konu anlatım bana çok yardımcı oldu, sınavlarımda başarılı olurum inşallah. Ellerinizden öper ve teşekkür ederim.

18 Mart Çanakkale Geçilmez! (Emeği geçen herkese teşekkürler.)

Teşekkürler.

İyi ki varsınız bilgilerimize bilgi katıyorsunuz.

Gerçekten sağolun sınavımda işe yarayacağını düşünüyorum elinize sağlık, çok teşekkürler :D

Sağolun hocam.

İnşallah olacağım sınavda faydalı olur.

Türkçeye nasıl çalışabilirim yani konunun neresinden başlamam gerekiyor?

Teşekkürler ama keşke biraz daha fazla soru çözümü koysaydınız. 30-40 tane daha soru olsaydı ödevime yardımcı olacaktınız :/ Yine de teşekkürler.

Sağolun.

Çok Teşekkürler. Ödevime yardımcı oldu.

Çok işime yaradı sağolun.

Çok iyiydi ama ben anlatan video demiştim böyle geldi. Ona bakılırsa çok güzeldi 100 aldım yazılıdan.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkür ederim, Allah ellerinize dert getirmesin inşallah.

Bence güzel.

Biraz daha içerikli olsa keşke.

Sınavdan 100 aldım sağolun.

Gerçekten süper olmuş sınavıma yardımcı oldu.

Ben de çok beğendim.

Sağolun vallahi işime yaradı.

Çok sağolun.

İyi oldu bu güzelmiş ödevimi yapmış oldum sağolun.

Süper.

İyi de işime yaramadı ki.

Sağolun güzel olmuş.

İyi ama daha ayrıntılı olabilir. Elinize sağlık. (edebiyat-dil anlatım öğretmeniyim)

Emeğinize sağlık gerçekten konuyu anladım.

Çok sağolun.

Yararlı bir site olmuş sağolun.

Çok teşekkürler yarın sınav vardı fena yardımcı oldu. Allah sizden razı olsun.

İşime yaradı gerçekten güzel olmuş.

Güzel çok sağolun işime yaradı.

Süper olmuş.

Mükemmel, muhteşem çok sağolun…

Çok güzel bir site, Allah razı olsun.

Bayağı açıklayıcı ve bilgilendirici, yazana teşekkür ediyorum.

Hiçbir işime yaramadı :P

İyi anladım konuyu.

Emeğinize sağlık çok güzel olmuş.

Çok güzel.

‘Bir mavi su’ zincirleme mi sıfat mı?

Edebiyat Öğretmeni | 16 Nisan 2014 Saat 21:18

Sıfat tamlamasıdır.

Güzel.

Güzeldi teşekkürler.

Gülhan Akıncı | 20 Nisan 2014 Saat 14:23

İşlemediğimiz konular da var ama güzel.

Bilal Akkuş | 22 Nisan 2014 Saat 08:43

Evet gayet güzel.

Bence gayet iyi.

Berke Akkaya | 24 Nisan 2014 Saat 20:09

Güzel site sağolun.

Gerçekten güzel, teşekkürler.

Teşekkür ederim.

Bence iyi ama öğretmen daha iyi anlatıyor. XD:)

Keşke biraz daha açık olsaydı.

Ben bütün tamlama çeşitlerini istiyorum, tek tek değil.

Hiç beğenmedim.

Muhteşem ya bayıldım.

Allah bin kere razı olsun sizden, çok saolun, çok güzel açıklayıcı olmuş. Teşekkür ediyorum.

Ben bunu beğendim.

Çok teşekkrürler.

O kadar güzel yapmışlar ki!

On numara beş yıldız.

Sağolun biraz işime yaradı, hazırlayanların ellerine sağlık.

Çok güzel teşekkür ederiz.

İşime yaradı.

Çok güzel işime yaradı süper!

Teşekkürler :)

Teşekkürler.

Teşekkürler :)

Çok güzel olmuş.

Harika tam istediğim sayfa, çok güzel.

Çok güzel bir konu olmuş. Ellerinize sağlık, inşallah sınavdan da iyi alırım :)

Süper!

Çok iyi oldu bu.

Süper.

Çok güzel, yapanın eline sağlık.

Çok beğendim, inşallah yarınki sınavdan yüksek alırım.

Çok beğendim çok güzel olmuş ellerinize sağlık. Bizler için emek sarf ettiniz inşallah sınavdan yüksek alırım.

Çok güzel, yapanın eline sağlık.

Yapanın ellerine sağlık.

Sağol çok çok çok sağol =)

Çok işime yaradı sağ olun.

Yarınki sınavda işe yarayacaktır sağolun bu son sınavdan güzel not almam lazım teşekkürler :)

Bahar Sertkaya | 1 Haziran 2014 Saat 17:54

Çok güzel süper ama yarınki gireceğim sınavdan inşallah iyi not alırım. Teşekkür ederim yani anladım sayılır.

Ferhat Cengiz | 1 Haziran 2014 Saat 22:41

Çok işime yaradı, performansımı sayenizde yaptım teşekkürler ama tek gerçek var hiçbir şey anlamadım, sorun kitapta mı anlamadım. Yine de çok sağolun.

Çalışmama gerçekten çok yardımcı oldu, çok sağolun.

Çok güzel olmuş, çok yardımcı oldunuz teşekkürler.

Çok iyi anlatılmış bir konu.

Çok güzel olmuş çok yardımcı oldunuz teşekkürler.

Süpersiniz abi!

Çok iyi olmuş.

Harika yazılıya çok faydalı olacak ama keşke biraz daha soru olsaydı.

Çok teşekkürler emeğinize sağlık.

Ama bu çok süper.

Çok teşekkürler, çok iyi anlatılmış, süpersiniz.

Sağolun projemi tamamladım çok ayrıntılı ve müthiş.

Çok teşekkürler, haftaya TEOG sınavım var ama bu konuları unutmuştum şimdi hatırladım.

Enes Selçuk | 21 Kasım 2014 Saat 22:31

Güzeldi.

Sağolun 5 gün sonra TEOG var, bir kez daha tekrar etsem iyi olur diye düşündüm sayenizde konuyu anladım.

Çok beğendim elinize sağlık :)

Çok beğendim işime yarayabilir, ezberledim bile çok teşekkürler.

Teşekkürler.

26 Kasım yani yarın sınav var TEOG sınavı, çok çalıştım inşallah Allah’ın da yardımı ile başarırım.

Mükemmel bir şey.

Çok sevdim ama sınavdan 93 aldım.

Çok iyi site.

Çok iyi site.

Çok güzel çok faydalı oldu teşekkürler.

Harika bir site ama aradıklarımın hepsi yok.

Çok teşekkürler çok yardımcı oldu sınavım için tekrar yaptım. Sizleri seviyorum.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Proje ödevimde çok yardımcı oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. :)

Çok sağolun.

Çok teşekkür ederim, gerçekten çok yardımcı oldu.

Çok iyi güzel olmuş ama sanki biraz daha 4. sınıfa göre anlatılsaymış daha iyi olurmuş.

Allah razı olsun emeği geçen herkesten.

Bir işe yaramadı.

Çok teşekkürler sınavda yüksek almamı sağlayacak. :)

Teşekkürler :))

Gerçekten çok teşekkür ederim, çok iyi olmuş. Sizin sayenizde konuyu daha iyi anladım. Bu arada, tüm soruları doğru yaptım. Lütfen daha fazla soru gönderin.

Allah razı olsun.

Teşekkürler, çok iyi.

Ben YGS’ye çalışıyordum bu konuyla ilgili biraz problemlerim vardı. Çok işime yaradı Allah razı olsun :)

Site iyi ve anlatımı iyi teşekkürler…

Bu iyi anlatmış emeğe saygı :D

Çok teşekkür ederim.

Gerçekten çok güzel anlatmışsınız, inşallah yarın iyi geçer sınavım ahirette ışığınız olur inşallah :)

Abdülkadir | 14 Ocak 2015 Saat 22:11

Çok güzel.

İyi ki bu siteden çalışmışım derse hazırlıklı gittim sağ olun.

Allah razı olsun gerçekten çok lazımdı çok faydası olsun.

Çok harika.

Çok faydalı keşke daha fazla olsa.

Sağolun çok mersi.

Teşekkürler.

İsa Çakmakoğlu | 24 Şubat 2015 Saat 15:17

Allah razı olsun sağolun teşekkürler.

Sağolun çok teşekkür ederim.

Sağ olun teşekkürler.

Sertap Kocaköpru | 27 Şubat 2015 Saat 20:34

Aynen herkesin dediği gidi bu site çok güzel.

Çok sağolun.

Kaçırdığım bir konuydu, sınav öncesi severek çalıştım teşekkürler.

Fevkalade.

Çok güzel sağolun.

Çok teşekkürler yazılıdan 100 aldım.

Ben bunu istemedim.

Cenk Atmaca | 11 Mart 2015 Saat 21:06

Daha fazla örnek gerekli.

Teşekkürler.

Hayır tamlayan ile tamlanan arasına sıfat girmiş ad tamlaması yok.

Ayfer Aslan | 12 Mart 2015 Saat 18:39

Çok güzel anlatılmış çok sağolun.

Gerçekten hiç beğenmedim. Çünkü sıfat tamlamasıyla takısız isim tamlaması arasındaki farkı anlatmamışsınız. Bu sınavdan yüz aldım diyenler yalancı. Eminim sınavdan sonra gelip yazmıştır.

Sizlere çok teşekkür ederim çok güzel örnekler verip anlatmışsınız.

Benim için faydalı oldu.

Teşekkür ederim.

Özge Gürel | 17 Mart 2015 Saat 14:47

Daha iyi anlatabilirdiniz sınavım var inşallah işime yarar.

Tek kelime ile harika.

Çok güzel olmuş elinize sağlık çok teşekkürler.

Konuyu güzel anlatmışsınız teşekkürler.

Keşke ad tamlaması yerine sıfat tamlamasını daha detaylı anlatsaydınız ama yine de teşekkürler.

İşe yaradı.

Çok teşekkürler.

Vallahi süper olmuş çünkü proje ödevime yardımcı oldu.

Çok sağolun çok yardımcı oldunuz…

Güzel olmuş elinize sağlık.

Gerçekten sağolun çünkü kaynak kitaplar bu dersleri yeterince önemsemiyor ve siz buradan fazlasıyla önemsiyorsunuz.

Güzel olmuş.

İyi olmuş yarın da yazılım var inşallah iyi not alırım :)

Sınavdan 100 aldım çok sağolun :D

Çok uzun siz bunu nasıl yazıyorsunuz ben bile bunu yazsam ellerim kopar. Büyük başarı gerçekten de ama siz yazmıyorsunuz değil mi bilgisayar yazıyor ama olsun yine bilgisayarın da faydası var hemen bir dakikaya giriyor.

30-40 puanlık yer buradan gelecek, sağolun iyice kavradım.

Öğretmen ödev vermişti. Soru da hazırlayın dedi, sorular fazla olsaydı daha iyi olurdu yine de teşekkürler çok faydalı.

Çok iyi anladım sağolun.

Elinize, kolunuza sağlık.

Teşekkürler sınavım için çok faydalı olacak.

Elinize, kolunuza sağlık. Sınavım için çok faydalı olacak.

Teşekkürler elinize sağlık.

Harika bir site.

Gerçekten şahane bir anlatım.

Gerçekten iyi bir anlatım olmuş.

Çok kısa olmuş daha uzunu yok mu?

Biraz daha ayrıntılı olabilirdi.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkür ederim çok sağolun.

Teşekkürler çok güzel olmuş.

Çok iyi.

Çok sağolun.

Proje ödevimde %100 faydalandım sağ olun :) :*

Süper olmuş sağ olun.

Teşekkürler.

Beğendim süpermiş.

Çok güzel.

Proje ödevime %100 yardımcı oldu. Teşekkürler. :)

Umarım Türkçe sınavında yardımcı olur, of ya bu çok uzun değil mi?

Teşekkürler yardımcı oldu.

Acayip yardımı oldu sağolun.

Çok beğendim teşekkür ederim elinize sağlık çok yardımcı oldu emeğinize sağlık.

Teşekkür ederim.

Çok yardımı dokundu sağolun.

Gerçekten çok güzel. Yazılıya çok yardımı oldu. Umarım herkes beğenmiştir :) Saygılarımla…

Böyle site görmedim, hoca soruları buradan soruyor.

Teşekkürler çok yardımcı oldunuz bugün Türkçe sınavından yüksek not bekliyorum.

Çok güzel bir siteymiş çok hoşuma gitti, hoca inşallah 100 verir süper.

Yarın benim sınavım vardı bu konuyu anlamamıştım, sayenizde öğrendim çok teşekkür ederim.

Çok teşekkürler dün sınav vardı 100 aldım.

Çok güzel ve faydalı, konunun en ayrıntılı detayına kadar girseler bile yine de çok başarılı olmuş. İnşallah sınavdan 100 alırım :)

Çok güzel olmuş sınavıma yardımcı olur inşallah.

Çok güzel site ama hiçbir şey anlamadım.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler site!

Muhteşem teşekkürler.

İyiymiş.

Sıfat tamlamalarını da biraz açıklasaydınız güzel olurdu. Yorumlara bakıyorum hep olumlu yorumlar yayınlanmış. Haydi bunu da yayınlayın.

Edebiyat Öğretmeni | 20 Mayıs 2015 Saat 23:08

Hakaret veya küfür içermediği sürece tüm eleştirilere açığız.

Anlatımı açık olmuş fakat biraz düşük seviyeli sanki.

Çok yardımı oldu hocanın anlatamadığı her şeyi anladım, inşallah yarınki sınavda da bu konulardan çıkar.

Çok teşekkür ederim.

Çok teşekkür ederim.

Bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun üzgünüm :(

Çok güzel olmuş Allah razı olsun.

Güzel.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: