Ses Bilgisi Konu Anlatımı

Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda titreşiminin kulağın duyabildiği derecesine ses denir. Ses, dilin en küçük birimidir. Konuşmamıza yarayan sesler, birer şekille gösterilir. Bu şekillere harf denir.

Türkçede sesler, ses yolundaki biçimlenişlerine göre ikiye ayrılır:

1. Ünlüler (Sesliler)

2. Ünsüzler (Sessizler)

Ünlülerin Özellikleri ve Ünlülerde Uyum

Ünlüler, ses yolunda bir engele uğramadan çıkan seslerdir. Bunlar tek başına okunur ve heceleri oluşturur. Türkçede 8 tane ünlü harf vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü

Ünlüler, söyleniş özelliğine, dilin ve ses yolunun aldığı biçimlere göre değişik özellikler gösterir. Şimdi bu özellikleri aşağıdaki tabloda inceleyelim.

Geniş

Dar

Kalın İnce Kalın İnce

Düz

a

e

ı

i

Yuvarlak

o

ö

u

ü

Ünlü Uyumları

Türkçede 2 çeşit ünlü uyumu vardır:

1. Büyük Ünlü Uyumu

Türkçe bir sözcükte ilk hecenin ünlüsü kalınsa (a, ı, o, u), sonraki hecelerin ünlüsü de kalın (a, ı, o, u); ilk hecedeki ünlü inceyse (e, i, ö, ü), sonraki ünlüler de ince (e, i, ö, ü) olur. Bu özelliğe “Büyük Ünlü Uyumu” denir.

yaş – lı – lar (kalın-kalın-kalın)
yaz – dır – mak (kalın-kalın-kalın)
baş – lan – gıç (kalın-kalın-kalın)
gü – neş – li (ince-ince-ince)
ses – siz – lik (ince-ince-ince)
bi – lim – sel (ince-ince-ince)

Not: Türkçe bir sözcük büyük ünlü uyumuna uymak zorundadır. Bir sözcük büyük ünlü uyumuna uymuyorsa büyük olasılıkla Türkçe değildir.

ma-ka-le, mo-bil-ya, mek-tup, te-le-viz-yon

Türkçe olduğu halde, sonradan değişime uğrayarak büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler de vardır.

elma (alma), helva (halva), anne (ana), kardeş (kardaş, karındaş)

Not: Ekler büyük ünlü uyumuna göre ses değişikliğine uğrar. Ancak bazı ekler büyük ünlü uyumuna göre ses değişikliğine uğramaz. Bu ekler şunlardır:

-yor                 biliyor
-ki                    yoldaki
-ken                 oynarken
-leyin               akşamleyin
-daş                 meslektaş
-(ı)mtırak         yeşilimtırak
-gil                   dayımgil

2. Küçük Ünlü Uyumu

Ünlülerin düzlük – yuvarlaklık, darlık – genişlik bakımından uygunluğudur. Bu kurala göre;

  • Türkçede düz ünlülerden (a, e, ı, i) sonra düz ünlüler (a, e, ı, i) gelir.
  • Yuvarlak ünlülerden (o, ö, u, ü) sonra ya düz-geniş ünlüler (a, e) ya da dar-yuvarlak ünlüler (u, ü) gelir.

Küçük ünlü uyumu aranırken heceler bir önceki heceye göre değerlendirilir.

do – ğal – lık

“doğallık” sözcüğünde, “yuvarlak”tan sonra “düz-geniş”, “düz-geniş”ten sonra “düz-dar” ünlü gelmiştir ve bu sözcük küçük ünlü uyumuna uyar.

ba – rış (düz, düz)
ke – sin – lik (düz, düz, düz)
ku – lak (yuvarlak, düz-geniş)
göz – lem (yuvarlak, düz-geniş)
zor – luk (yuvarlak, dar-yuvarlak)

Not: Küçük ünlü uyumuna uymayan sözcükler, genellikle Türkçe değildir.

teknoloji, şoför, salon, horoz, patron

Türkçe olduğu halde küçük ünlü uyumuna uy-mayan sözcükler de vardır.

tavuk, çamur, armut, avuç, yağmur

Ünsüzlerin Özellikleri

Ünsüzler, ses yolunda boğumlanarak çıkan seslerdir. Bunlar ünlülerle birleşmedikçe okunamaz. Türkçede 21 tane ünsüz harf vardır: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, I, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

Şimdi ünsüzlerin özelliklerini aşağıdaki tabloda inceleyelim.

SÜREKSİZ

SÜREKLİ

SERT

p, ç, t, k

f, h, s, ş

YUMUŞAK

b, c, d, g

ğ, j, I, m, n, r, v, y, z

Not: Türkçe bir sözcük “b, c, d, g” ünsüzleriyle bitmez. Yabancı dilden alınan sözcükler bu kurala uydurularak dilimizdeki yerini almıştır.

Yabancı dildeki durumu        Türkçedeki kullanımı            
serab                                       serap
muhtaç                                   muhtaç
derd                                         dert
aheng                                      ahenk

Not: Türkçe sözcüklerin “b, c, d, g” ünsüzleriyle bitmemesi kuralı, karışıklığa yol açmaması için bazı sözcüklerde uygulanmamıştır.

saç (baş derisini kaplayan kıllar)
sac (yassı demir çelik ürünü)
haç (Hıristiyanlığın sembolü)
hac (İslam’ın şartlarından biri)

Ses Olayları

Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi, Uyumu)

Sert ünsüzlerden biriyle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten bir sözcükten sonra yumuşak ünsüzle “c, d, g” başlayan bir ek gelirse ekin başındaki yumuşak ünsüzler “ç, t, k” şeklinde değişerek sertleşir.

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin “ünsüz benzeşmesinden sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

balık-cı            balıkçı
kitap-cı            kitapçı
sert-ce             sertçe
sınıf-da            sınıfta
uçak-dan         uçaktan
yürümüş-dü     yürümüştü
beklet-di          bekletti
1975’de           1975’te
seç-gin            seçkin
konuş-gan       konuşkan

Ünsüz Yumuşaması (Değişimi)

Süreksiz sert ünsüzlerden biriyle (p, ç, t, k) biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek gelirse süreksiz sert ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g, ğ”ye dönüşür.

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin “ünsüz yumuşaması”ndan sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

hesap – ı          hesabı
uçak – a           uçağa
amaç – ım        amacım
dert-i               derdi
kalp – i             kalbi
ahenk – i          ahengi
ayak -ı             ayağı

Not: Tek heceli sözcüklerin bazılarında yumuşama olmaz.

suç – u, et -i, tek -i, top – u, at-ı

Özel adlarda yazarken yumuşama olmaz, konuşurken olur.

Sinop’a, Çınarcık’ın, Susurluk’a, Burak’ın

Bazı yabancı sözcüklerde yumuşama olmaz.

hukuk – u, hürriyet – i, edebiyat -ı, dikkat – i, paket – i, evrak -ı, davet – i, merak – ım, sıhhat – i, semt – i

Bazı türemiş sözcüklerde yumuşama olmaz.

yazıt -ı, karşıt -ı, yanıt -ı, özet – i, anıt -ı

Ses Düşmesi (Hece Düşmesi)

a. Ünlü Düşmesi

İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecesindeki dar ünlüsünü düşürür.

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin “ünlü düşmesinden sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

kar(ı)n – ı                     karnı
boy(u)n – um               boynum
keş(i)f – i                      keşfi
bur(u)n – u                  burnu
şeh(i)r – e                    şehre
as(ı)l -ı                         aslı
buy(u)r – un                buyrun
zih(i)n – im                  zihnim
gön(ü)l – üm               gönlüm

Not:İkilemelerde ses düşmesi olayı olmaz.

burun buruna, omuz omuza, göğüs göğüse şehirden şehire, gönülden gönüle

İkinci hecesinde dar ünlü bulunan her sözcükte ve özel adlarda düşme olmaz.

seçim – e, yapıt – ın, biçim -i, durum – a
Emir’in arkadaşları ziyarete gelmiş.
Kitabını Ufuk’a verdim.

Bazı sözcükler türerken ünlü kaybına uğrar.

ay(ı)r -ı                        ayrı
sıy(ı)r – ıl – mak           sıyrılmak
çev(i)r – il – mek          çevrilmek
kav(u)r – ul – mak        kavrulmak
iler(i) – le – mek           ilerlemek
kok(u) – la – mak         koklamak
oy(u)n – a – mak          oynamak
uy(u) – ku                    uyku

İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcüklerle “olmak” ve “etmek” yardımcı eylemiyle bileşik eylem oluşturulurken dar ünlü düşer.

sab(ı)r + etmek           sabretmek
kay(ı)t + olmak           kaydolmak
keş(i)f + etmek            keşfetmek

Bazı sözcüklerin birleşmesi sırasında ünlülerin düştüğü görülür.

kay(ı)n + ana              kaynana
cuma + (e)rtesi           cumartesi
kahv(e) + altı              kahvaltı
n(e) + için                   niçin
sütl(ü) + aş                 sütlaç

b. Ünsüz Düşmesi    

Genellikle “k” ünsüzüyle biten bazı sözcükler “cık, -cik, -cuk, -cük, cek, -cak, -1” eki aldığında “k” ünsüzü düşer.

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin “ünsüz düşmesinden sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

küçü(k) – cük   küçücük
küçü(k) -l        küçül-
büyü(k) – cek   büyücek
mini(k) – cik     minicik
alça(k) – çık     alçacık
alça(k) -l        alçal-
yükse(k) -l      yüksel-
seyre(k) -l       seyrel-
ufa(k) – l         ufal-

Ses Türemesi

a. Ünlü Türemesi:

“-cık, -cik” eki alan bazı sözcüklerde ek ile sözcüğün arasında “a, e, ı, i” ünlülerinin türediği görülür.

az – cık az(ı)cık
bir – cik bir(i)cik
genç – cik genc(e)cik
dar – cık dar(a)cık

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin “ünlü türemesi”nden sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

b. Ünsüz Türemesi

Bazı sözcüklerde, “olmak” veya “etmek” yardımcı eylemiyle bileşik eylem oluşturulduğunda ya da bu sözcüklere ünlü bir ek getirildiğinde ünsüz türemesi görülür.

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin “ünsüz türemesi”nden sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

af + etmek       af(f)etmek
his + etmek     his(s)etmek
zan + etmek    zan(n)etmek
ret + etmek     red(d)etmek
hal + olmak    hal(l)olmak
his – im            his(s)im
zan – nımca     zan(n)ımca
hat – iniz          hat(t)ınız
hak – ım           hak(k)ım
sır – ını             sır(r)ını

Not: İki sessizin yan yana geldiği her sözcükte ünsüz türemesi olmayabilir.

süssüz, sessiz, hissiz…
hisse, madde, elli, belli…
yollar, ziller, sollamak, telli…

Ünlü Daralması

Türkçede geniş ünlüyle (a,e) biten bir sözcük “-yor” eki aldığında o sözcüğün geniş ünlüsünü “ı, i, u, ü” ye çevirerek daraltır.

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin “ünlü daralma-sından sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

bilm(e) – yor    bilm(i)yor
ist(e) – yor       ist(i)yor
izl(e) – yor       izl(i)yor
sızl(a) – yor      sızl(ı)yor
suçl(a) – yor    suçl(u)yor
gözl(e) – yor    gözl(ü)yor
durm(a) – yor  durm(u)yor
verm(e) – yor   verm(i)yor

Not: Bazı kullanımlardaki iki ünsüz arasına giren yardımcı sesler ünlü daralmasını andırır. Bu kullanımlar ünlü daralması değildir.

biliyor, duruyor, geçiyor, bakıyor, atıyor, yanıyor, seziyor, vuruyor, üzüyor, yüzüyor

Not: Türkçede “ye-, de-, ne” sözcüklerinin bazı kullanımlarında y  kaynaştırma ünsüzünden önceki geniş ünlüde daralma olur. Bunların dışındaki sözcüklerde “y” kaynaştırma ünsüzünden önceki geniş ünlüde daralma olmaz.

ye – y – ecek     yiyecek
ye – y – in         yiyin
de – y – ecek     diyecek
ne – y – e          niye                   
 
DOĞRU                     YANLIŞ
ağlayacak                   ağlıyacak
görmeyecek                 görmiyecek
hatırlayacaksın           hatırlıyacaksın
inanmayacağım          inanmıyacağım
yakalayamadık           yakalıyamadık
anmayacağım             anmıyacağım

Ulama

Sözcüklerin sonundaki ünsüzlerin bir sonraki sözcüğün başındaki ünlülere ulanarak (bağlanarak) okunmasıdır.

Aşağıdaki dizelerde, altı çizili bölümlerde ulama vardır.

Hep bülbül_öterdi bağımızda, bahçemizde
Ilık bir sonbahar_akşamında yüreğim_aşkınla dolu
Bir hayal_için sürdüm_atımı ufuklara
Yok_artık yaralı kalbimde sevgiden_eser
Kapından_ağır_ağır geçtim_ey güzel

Not: Arasında noktalama işareti bulunan sözcüklerde ulama yoktur.

Polis, arabaları durdurdu.
Gençlik, insana her şeyi güzel gösterir.
Leyla’yı rüyamda gördüm, ağlıyordu.

Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi

Dudak ünsüzlerinden “b”, kendinden önceki “n”yi “m”ye dönüştürür.

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin “dudak ünsüzlerinin benzeşmesinden sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

sakla(n)baç     sakla(m)baç
dola(n)baç      dola(m)baç
te(n)bel            te(m)bel
pe(n)be            pe(m)be
a(n)bar            a(m)bar
ka(n)bur          ka(m)bur
ca(n)baz          ca(m)baz
ta(n)bur           ta(m)bur

Not: Özel adlarda ve bileşik sözcüklerde dudak ünsüzleri benzeşmesi kuralı uygulanmaz.

İstanbul, Safranbolu… onbaşı, binbaşı, sonbahar, külhanbeyi, günbatımı…

Kaynaştırma Ünsüzleri (Koruyucu Ünsüzler)

Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmadığından, ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcükle ek arasına “y, ş, s, n” kaynaştırma ünsüzlerinden biri girer.

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin kaynaştırma ünsüzü eklendikten sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

mağaza – a                  mağaza – y – a (durum ekinden önce)
anne – i                        anne – s – i (iyelik ekinden önce)
kedi – in                       kedi – n – in (tamlayan ekinden önce)
çanta – ı                       çanta – y – ı (durum ekinden önce)
yedi – er                       yedi – ş – er (üleştirme sıfatı ekinden önce)
kapının kolu – a           kapının kolu – n – a (iyelik ekinden sonra gelen durum ekinden önce)

Not: Aşağıdaki sözcüklerde kaynaştırma ünsüzü yoktur.

beş – er
altmış – ar
yetmiş – er
senin kolun – a

Ünlüyle biten bir sözcüğe “idi, imiş, ise” ekeylemleri, “ile” sözcüğü ve “iken” bağ-fiil eki birleşik yazıldığı zaman araya “y” koruyucu ünsüzü girer ve bunların başındaki “i” sesleri düşer.

araba – y – (i) – di        arabaydı
yaya -y – (i) – mlş        yayaymış
burda – y – (i) – se        burdaysa
maşa -y – (i) – le          maşayla
işte – y – (i) – ken          işteyken
tatilde -y-(i)- di            tatildeydi

Çözümlü Örnekler

Örnek 1:  
Örttü üstüne yıldızlı yorganını gece
Bir başından bir başına göğün
Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Ses düşmesi
B) Ünsüz yumuşaması
C) Kaynaştırma harfi
D) İyelik eki almış bir sözcük
E) Ünsüz benzeşmesi
(1998 – ÖYS)
Çözüm:
Dizeleri incelediğimizde, “gök” sözcüğünün “k” sert ünsüzüyle bittiğini görüyoruz. Sert ünsüzle biten kimi sözcüklere, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sert ünsüz yumuşar. Burada “k” sert ünsüzü yumuşayarak “ğ”ye dönüşmüştür. Birinci dizede “üst – ü – n – e” sözcüğünde iyelik (tamlanan) eki ile yönelme (-e) durumu eki arasında; “yorgan -ı – n -ı” sözcüğünde iyelik (tamlanan) eki ile belirtme (-i) durumu eki arasında; “baş -1 – n – a” sözcüğünde iyelik (tamlanan) eki ile yönelme (-e) durumu eki arasında “n” kaynaştırma harfi kullanılmıştır. Sert ünsüzle biten sözcüğe, “c, d, g” yumuşak ünsüzleri ile başlayan bir ek getirildiğinde bunlar sertleşerek (benzeşerek) “ç, t, k”ye dönüşür. “Ört-” eyleminin, “di’li geçmiş zaman eki”ni (-dü) aldığını görüyoruz. Bu eylem “t” sert ünsüzü ile bittiği için, ekin başındaki “d” sesi ünsüz benzeşmesine (sertleşmesi) uğrayarak “t”ye dönüşmüştür. Dizeler-de, ses düşmesine uğramış bir sözcük yoktur.
Cevap A
 
Örnek 2:
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi “ünsüz değişimi’ ne örnek olamaz?
A) Hadi seni yemeğe götüreyim.
B) Bu havada dağa tırmanmak istiyorum.
C) Sabahları balığa çıkarlar.
D) Çocuğun ruh sağlığı bozulmuştu.
E) Böbreğinin birini ameliyatla aldılar.
(1986-ÖYS)
Çözüm:
A, C, D ve E seçeneklerindeki “yemeğe < yemek – e, balığa < balık – a, sağlığı < sağlık -1, böbreğinin < böbrek – i – nin” sözcüklerinde “k” sert ünsüzü, ünsüz değişimine uğrayarak “ğ” olmuştur. B seçeneğindeki “dağa < dağ – a” sözcüğünde böyle bir durum yoktur.
Cevap B
 
Örnek 3:
Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan,
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan;
Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını
İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı…
Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi       
B) Ünsüz düşmesi
C) Sert ünsüz yumuşaması    
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz benzeşmesi
(2001 – ÖSS)
Çözüm:
İkinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan kimi sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde dar ünlü düşer. “Bağrı” sözcüğünde (bağrı < bağır -ı) ünlü düşmesi vardır. Sert ünsüzle biten kimi sözcüklere, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sert ünsüz yumuşar. Sert “k” ünsüzü ile biten “toprak” sözcüğündeki “k” sesi, ünlü ile başlayan bir ek (-ı) alındığı için, ses değişikliğine uğrayarak “ğ” olmuştur, “-a, -e” ile biten eylemlere, “-yor” eki geldiğinde, “-a, -e” ünlüleri daralarak “-i, -i, -u, -ü”ye dönüşür. “İnle-” eylemi “-yor” ekini aldığı için, sondaki “e” geniş ünlüsü daralarak “i”ye dönüşmüştür, “yamaç, belirmiş, bak, uzak” sözcüklerine gelen “-di, -den” eklerindeki “d” sesi ünsüz benzeşmesine (sertleşmesi) uğrayarak “t”ye dönüşmüştür. Dizelerde ünsüz düşmesi yoktur.
Cevap B
 
Örnek 4:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, türetilirken bir ünlü kaybına uğramıştır?
A) Bu çiçeğin yaprakları çok çabuk sararmış.
B) Geçen yıl dikilen bu elbise iyice daralmış.
C) Uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış.
D) Kilo alınca yanakları iyice pembeleşmiş.
E) Saçları son aylarda çok beyazlaşmış.
(1993-ÖYS)
Çözüm:
B, C, D ve E seçeneklerinde, “daralmış < dar – al – mış, mo – rarmış < mor – ar – mış, pembeleşmiş < pembe – leş – miş, beyezlaşmış < beyaz – la – ş – mış” sözcüklerinde ünlü kaybı (düşmesi) yoktur. A seçeneğinde “sararmış < sar(ı) – ar – mış” sözcüğünde ünlü düşmesi vardır.
Cevap A

Ayrıca Bkz. Ses Bilgisi Konu TestleriEtiketler: , , , , , ,

276 YORUM VAR “Ses Bilgisi Konu Anlatımı”

Zeliş Kılıç | 20 Mart 2013 Saat 20:15

Bu ses olayları çok işime yaradı.

Çok teşekkür ederim, süper.

Çok iyi.

Teşekkür ederim.

Ses olayları sayesinde 100 aldım.

Güzel ve yararlı bilgiler.

Çok güzel bilgiler olmuş.

Yararlı oldu sağolun.

10 aldım sağolun.

Teşekkürler ama biraz uzun.

Çok güzel kardaş.

İstediklerimi bulamadım güzel site ama bazı şeyler yok olsun yine de teşekkürler.

Gerçekten mükemmel. Çok işime yaradı. Sağolun.

Çok uzun ama yararlı tam öğretmenlerin istediği gibi sağolun.

Dil anlatımda üniversite sınavlarına hazırlan dedi hoca. Hazırladım ama beceremedim, affedeyim diye bana ses bilgisini öğren gel dedi. Öğrendim sağolun.

Fadime Gözleği | 14 Kasım 2013 Saat 17:09

Oleyy :D Dil ve anlatımdan bu açıklamala sayesinde geçtim :D

Çok uzun olmuş.

Çok çok güzel.

Çok teşekkürler.

Eyvallah.

Sağolun performans için çok iyi oldu :)

Allah razı olsun çok teşekkürler…

Çok yararlı.

Çok güzel Allah razı olsun.

Süper gerçekten çok güzel, çok iyi ögrendim sağolun. ALLAH emeklerinizi zayi etmesin sağolun var olun!

Çok işime yaradı.

Allah razı olsun çok teşekkürler.

Yalnız 1993 ÖSS sorusunu verirken kelimelerin altını çizmemişsiniz.

Edebiyat Öğretmeni | 13 Aralık 2013 Saat 19:38

Dikkatiniz için teşekkürler. Gerekli düzenleme yapılmıştır.

İdare eder.

Çok güzel olmuş sağolun.

Çok güzel de uzunmuş be ya :P

Çok güzel olmuş çok fazla bilgi var. Teşekkürler :)

Çok teşekkürler.

Bence olmamış.

Performans için çok iyi oldu sagolun.

Çok teşekkür ederim sağolun varolun.

Çok güzel.

Çok teşekkür ederim çok işime yaradı Allah sizden razı olsun.

Güzel güzel.

Yani iyi olmuş bence.

Çok uzun ama iyi.

Çok güzel ama çok beğendim.

Çok güzel olmuş fazla uzun ama olsun işime yarar :)

Yarınki sınavımda inşallah sizin sayenizde iyi not alacağım ALLAH razı olsun :)

Taha Yasin | 9 Ocak 2014 Saat 19:57

Savulun, inşallah sınavımdan sayenizde 100 alırım.

Eyvallah hocam çok işime yaradı.

Çok sağ olun ödev ve ders çalışmak için çok gerekli bir site bravo hocam:)))

Çok süper bir anlatım olmuş doğrusu.

Çok güzel bir anlatım emeğinize sağlık. Doğrusu bunu yapmak her babayiğidin harcı değil, tekrar teşekkürler.

Çok teşekkür ederim ödevimi yapmama yardımcı oldu :)

Çok iyi teşekkürler :D eyvallah.

Çok güzel olmuş.

Teşekkürler.

Ben beğenmedim.

Benim çok işime yaradı.

Süper bilgiler.

Önemli bir konu.

Çok güzel.

Sınavda çok işime yaradı Allah razı olsun.

Çok işime yaradı, hem de ödevlerime çok teşekkür ederim.

Sınavdan 100 aldım çok teşekkür ederim.

Berna Özsoy | 23 Mart 2014 Saat 12:54

Ben bunu beğenmedim örnek cümle yok ama güzel.

Güzel işime yaradı.

Çok güzel anlatımlı işime yaradı ama biraz karışık.

Gerçekten faydalı bir çalışma yapılmış, tebrikler.

Çok uzun değil mi?

Tam tam yine de işime yaradı.

Yapandan Allah razı olsun.

Güzel konu anlatımı olmuş.

Pek güzel olmasa da az daha anlamlı olsaydı, yine de güzel elinize sağlık.

Allah razı olsun, öğretmen buradan yazdırıyormuş okulda yazmak sıkıcı bende buradan yazdım ve çalıştım, Allah bereket versin (AMİN)

Sağ olun çok güzel olmuş. Sınava bununla çalıştım.

Güzel.

Çok sağolun.

Gerçekten güzel bilgi aktarmışsınız sağolun.

Hayatımda anlamadığım tek konu buydu, sayenizde az çok anladım. Birazdan sınava gireceğim bana şans dileyin. Elinize sağlık. Allah razı olsun :)

Bizim hocamız buradan soruyor.

Çok teşkekkürler arkadaşlar işime çok yaradı.

Çok sağ olun, yarın sınava gireceğim, çok işime yaradı tekrar sağ olun ;-)

Çok beğendim, öğretmenim bayıldı.

İşime yaradı sağ olun var olun teşekkürler.

Savrulur, gider, şehittir, kimisi kelimelerindeki ses olayları nelerdir lütfen?

Edebiyat Öğretmeni | 30 Nisan 2014 Saat 15:21

savrulur: ünlü düşmesi
gider: ünsüz yumuşaması
şehittir: ünsüz benzeşmesi
kimisi: kaynaştırma

Gerçekten çok işime yaradı, sınavdan 100 aldım.

Performans için yararlı ödev kaynağı.

Çok güzelsiniz :D

Bir Türkçe öğretmeni olarak çok güzeldi. :D

Gerçekten çok iyi. :D

Allah razı olsun, küçük kopyalar için harika ;)

Biraz kısa olsa da olurdu.

Kötü ve çok uzun.

Daha kısa olabilirdi, çalışırken canım çıktı ama 100 aldım teşekkürler.

İyi ki de bu site olmuş.

Teşekkürler çok işime yaradı, mükemmel hazırlanmış ellerinize sağlık Allah razı olsun. Yarınki sınavımda çok işime yarayacak iyi ki var bu site çok gerekli.

Aşınma nedir?

Edebiyat Öğretmeni | 8 Haziran 2014 Saat 19:02

Türkçe’de iki ünlü yan yana bulunmaz. Yan yana gelen ünlülerden birinin düşmesine aşınma denir. Örneğin: kahve altı-kahvaltı, ne asıl-nasıl, sütlü aş-sütlaç gibi…

Adamsınız, Soru da koymanız iyi olmuş, bilgileri yedik yuttuktan sonra sorular çerez oluyor, zaten biliyorduk daha da nitelikli öğrendik. Teşekkürler…

Çok güzel çok beğendim.

Allah razı olsun :D

Çok güzel olmuş, sınava çalıştım.

Eh işte idare eder.

Çok güzel.

Süper.

Harika, bunu okuyun.

Çok güzel ilk kez bu kadar güzel anladım.

Betül Güner | 23 Ekim 2014 Saat 14:46

Sözlüden 100 aldım sağolun :)

Teşekkürler işime çok yaradı :)

Çok sağolun yine kurtardınız beni bu dersten.

Okumak zor mu geldi?

Keşke biraz daha kısa bilgiler olsaymış ama bu kötü anlamda olduğunu ifade etmez.

Sağolun.

İşime yaradı çok teşekkürler :D

Çok güzel. Teşekkürler…

Çok çok güzel. Gayet iyi bir konu anlatımı olmuş.

Çok güzel olmuş!

Çok güzel anlatmışsınız.

Bu iyi bir anlatım olmuş, teşekkür ederim…

Hazırlayandan Allah razı olsun.

Allah razı olsun çok faydalı oldu.

Ünsüz, hece-düşmesini yazsaydınız çok iyi olurdu, yine de teşekkürler.

Şimdi 13.30 da sınavım var çok faydası oldu.

Size çok teşekkür ediyorum çok işime yaradı.

Çok detaya girmişsiniz ama çok güzel olmuş işime yaradı.

Çok teşekkürler.

Çok güzel olmuş, yazılıma çok yardımcı oldu.

Çok çok güzel.

Çok şekil olmuş 11.sınıfım yarın sınavım var, dualarınızı eksik etmeyin.

Ders çalışmayan ben buradan çok şey öğrendim.

Bu kadar güzel anlatan bir site olamaz, helal olsun.

Yardımcı olduğunuz için teşekkürler, çok iyi bir puan alacağım.

Yardımcı olduğunuz için teşekkürler, inşallah sayenizde iyi bir puan alacağım.

Çok güzel sağolun.

Endişe ediyorum huzursuzluktan, toplumsal kutuplaşmalardan, terörün artmasından, aynı dili konuştuğumuz halde diyalog kuramamaktan, uzaktan kondurulmuş yaftalardan, karşılıklı sağır ve kör ve bigane kalmaktan, birbirimizin hüznüne, derdine, feryadına, yakarışına, hikayesine.[arkadaşlar bu parçadaki ses olaylarında bana yardımcı olur musunuz?

Teşekkürler.

Ömer Faruk Taş | 3 Aralık 2014 Saat 00:17

Sağ olun her şey güzeldi.

Çok sağolun.

Eyvallah çok teşekkür ederim yani normal olarak.

Süper, teşekkür ediyorum.

Çok uzun oku oku bitmiyor ama verdiği bilgiler güzel.

Yarın sınav var verdiğiniz bilgileri göreceğiz, böyle bir şey yaptınız için teşekkür ederim.

Harika be :)

Çok ama çok güzel.

Çok güzel.

Çok güzel sınavıma yardımcı oldu.

Teşekkürler, idare eder.

Çok sağolun.

Bence çok iyi olmuş.

Ben zaten biliyordum.

Çok güzel performans ödevime yaradı.

Dil anlatım sınavından 73 aldım, çok işim gördü teşekkürler.

Gerçekten bana da çok yardımcı oldunuz teşekkürler.

Konular çok uzun ama sonunda ödevi bitirdim.

Yani iyi ama 98 aldım.

Sağolun işime yaradı yarın yazılı vardı.

Ödevler için harika.

Gerçekten işime yaradı saolun :-)

Mükemmel.

Abi çok iyi ya!

Çok yardımcı oldunuz teşekkürler.

Çok delice.

Cennette kelimesinde aşınma var mı?

Süper işime yaradı.

Harika.

Çok beğendim hazırlayanın eline sağlık.

Çok güzel hazırlamışsınız, teşekkür ederim.

Çok güzel anlatılmış sorularla da pekişti.

Bunun sayesinde dil anlatımdan 99 aldım.

Edebiyat Öğretmeni | 31 Aralık 2014 Saat 13:43

Hayır yoktur. Ünsüz benzeşmesi vardır.

Mevlanur Seven | 1 Ocak 2015 Saat 13:49

Çok güzel bir site öğretmenimiz bize bu siteden ders gösteriyor.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok uzun olmuş.

Teşekkürler.

Çok güzel ama soruları çok az. Yine de performansıma yaradı.

Çok teşekkür ederim.

İdare eder.

Süper, buna çalışan yazılıdan yüz alır.

Allah razı olsun. Çok açıklayıcı ve net bir şekilde konu anlatılmış. Çok teşekkür ederim iyi çalışmalar.

Eyvallah.

Harika bir anlatım.

Hiçbir şey anlamadım.

Bu çok uzun değil mi?

Harika olmuş çok teşekkürler.

İşime yaradı sağolun.

Harika olmuş çok teşekkürler. Türkçe bilmeyen öğrenir.

Harika olmuş teşekkürler :)

Canavar gibi olmuş.

Gıyasettin | 10 Ocak 2015 Saat 11:38

Çok güzel olmuş, Allah sizlerden razı olsun.

Süper anlattınız teşekkürler.

Bu sayfa olmasaydı ne yapardım bilmiyorum.

Beğendim sağolun, ablamın anlatımıyla daha da güzel oldu. Bir de bu kelimelerin videolarına bakarak daha da güzel öğrenebilirsiniz =)

Teşekkürler çok iyi olmuş.

Çok teşekkür ederim.

Güzel.

Konu çok güzel anlatılmış ama çok uzun, buradan çalışmaya kalksam çok zaman kaybederim.

Sağolun teşekkürler.

Çok güzel.

Çok güzel olmuş teşekkür ederim :)

Konu anlatımınız çok harika, birçok ödevimi buradan bakıyorum.

Çok sağolun.

Ben bu siteyi çok beğendim. Bu site sayesinde sınavımdan 100 aldım. Siteyi kurana çok teşekkürler…

Ellerinize sağlık Allah razı olsun iyi ki varsınız, işime yaradı sağolun.

Çok yararlı. Konuyu yazan arkadaşın elleri dert görmesin her şey için teşekkürler. Sayenizde performans ödevimi rahatlıkla yapacağım. Tekrardan teşekkürler, başarılar :)

Konu anlatımlı bir ödev için konular çok iyi olmuş, umarım iyi bir not alırım elinize sağlık çok teşekkür ederim :)

Ulama biraz garip.

YGS’ye çalışmamda çok yardımcı oldu. Allah razı olsun.

Süper, ortalamam 89.80 den 98.333 oldu teşekkürler.

Çok iyi herkese tavsiye ederim.

Çok teşekkürler.

Çok güzel ama çok uzun.

Çok teşekkür ederim çok işime yaradı.

Gerçekten çok teşekkür ederim çok yardımcı oldu.

Çok güzel olmuş. Türkçe hocası acayip beğendi.

Çok güzel olmuş gerçekten, çalışmalarıma çok yaradı ama bu konu çok kafa karıştırıcı.

Çok uzun.

Bence çok iyi çok teşekkürler.

Allah razı olsun.

Ses sayısıyla alakalı cevap bulamadım.

Çok teşekkür ederim çok iyi anladım.

İyi ve hoş olmuş.

Güzel.

Proje ödevimdi çok sağolun.

Teşekkürler.

Çok iyi.

Güzel site.

Güzel anlatılmış teşekkürler.

Site güzel hem de çok güzel yazılıma çalışmak için çok güzel bir site.

Çok güzel çok beğendim, işime yaradı teşekkürler.

Benimki de mükemmel.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler sağolun :)

Çok teşekkür ederim.

Beğendim çok hoş.

Teşekkürler işime yaradı.

Biraz daha anlamlı olsaymış iyiymiş yine de güzel ve emeğinize sağlık.

Bana da çok yardımcı çok oldu sağolun :)

Teşekkürler.

Çok güzel.

Çok hoşuma gitti be bu sınavımdan 100 aldım, gerçekten çok güzel yazmışsınız ve yazmaya devam etmelisiniz.

Kim yaptıysa eline sağlık, 100 aldım.

53 aldım ^_^

Sağ olun.

Ellerinize sağlık çok güzel olmuş :)

Yazılıdan 100 aldım vallahi.

Teşekkürler.

İyi ama çok uzun.

Tam istediğim gibi, konunun ayrıntıları bile var.

Güzeldi :)

Daha ödevi yapmadım ama çok güzel hazırlamışsınız iyi not alacağım belli.

Ödevime yardımcı oldu çok teşekkür ederim.

Çok teşekkürler sayenizde dil anlatım proje ödevimi yaptım sağolun.

İrem Çakır | 15 Nisan 2015 Saat 20:26

Harika sağ olun.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok uzun ama işime yaradı sağolun.

Mehmet Tuan | 18 Nisan 2015 Saat 18:46

Sayenizde ödevimden ilk defa bu kadar yüksek aldım: 85. Teşekkürler:)

Teşekkürler.

Çok beğendim, bu site sayesinde bilmediğim bir konunun testini buradan bakarak çözebildim. Öğretmenim anlatırken de konuya yabancılık çekmedim. Arkadaşlarıma da bu siteden bahsettim.

Beğendim.

Çok güzel.

Defterimi okulda unutmuşum çok yardımcı oldu. Teşekkürler.

Çok güzel projeye yaradı.

Çok işe yaradı sayenizde performanstan 85 aldım, hayatımda aldığım en yüksek nottu.

Çok güzel olmuş, beğendim.

Gamze Akbulut | 11 Mayıs 2015 Saat 20:37

Çok teşekkürler.

Güzel olmuş emeğe saygı.

Çok beğendim çok işime yaradı çok teşekkürler.

Hiç iyi olmamış bence bu siteyi derhal kapatmanız gerek!

Çok teşekkür ederim.

Çok iyi ama bazıları çok uzun, ben 5.sınıfa gidiyorum az ve öz olmalı 10 üzerinden 7.

Evet, süper Türkçe sınavım var ve korkuyorum bu da süpermiş ama inşallah sayenizde 85 üstü alırım :) teşekkürler.

Defterimi kaybetmiştim sınavımız vardı ve buradan çalıştım herkes 60, 65, 70 alırken ben 100 aldım, çok teşekkürler :)

Teşekkürler süper.

Güzel. Sadece güzel.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: