Nazım Şekilleri Test-1

Sponsorlu Bağlantılar

1. Aşağıdakilerin hangisinde beyitlerden oluşan nazım şekilleri bir arada verilmiştir?
A) Gazel, mesnevi, rubai
B) Kıta, şarkı, kaside
C) Kaside, mesnevi, kıta
D) Tuyuğ, gazel, mesnevi
E) Gazel, kaside, ilahi
 
2. Türk edebiyatına ait bir nazım şeklidir. Türkler bu nazım şeklini Klasik edebiyata sokmuşlardır. Genellikle üç ile beş dörtlükten oluşan bu türde aşk ve sevgilinin güzelliğinden bahsedilir.
Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkü        
B) Tuyuğ       
C) Güzelleme
D) Şarkı         
E) Müstezat
 
3. Halk edebiyatındaki "türkü"nün divan edebiyatında karşılığı olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel        
B) Şarkı         
C) Kaside
D) Mesnevi    
E) Kıta
 
4. Divan şairlerince çok az kullanılmasına karşın Halk edebiyatı ozanları daha çok benimsemiş, "yedekli", "ayaklı" adlarıyla çokça kullanmışlardır. Bir uzun bir kısa mısradan oluşur.
Yukarıdaki parçada sözü edilen Divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarkı         
B) Mesnevi    
C) Müstezat
D) İlahi          
E) Semai
 
5. Aşağıdakilerden hangisi taklit yoluyla yazılmış nazım şekillerine verilen addır?
A) Tegazzül   
B) Nesib        
C) Teşbib
D) Nazire       
E) Terbi
 
6. Aşağıdakilerden hangisinde anonim halk edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir?
A) Ninni, ağıt, mani
B) Türkü, güzelleme, ninni
C) Şarkı, türkü, mani
D) Nefes, mani, ninni
E) Mani, ağıt, naat
 
7. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Kaside içinde söylenen gazele, tegazzül denir.
B) Münacat, Allah'ı ve peygamberi övmek için yazılan şiirdir.
C) Kasidenin ilk beytinin uyak şekli aa'dır.
D) Gazelde aşk ve sevgili konuları ele alınır.
E) Mesnevi aruzun kısa kalıbıyla yazılır.
 
8. "Mesnevi" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İran edebiyatında ortaya çıkmıştır.
B) Konu bütünlüğü vardır.
C) Beyit sayısında sınırlama yoktur.
D) Her beyit kendi arasında uyaklıdır.
E) Devrin önde gelenlerini övmek için yazılır.
 
9. —- kafiye bakımından gazelle aynıdır. Giriş (matla) ve şairin adının geçtiği beyit yoktur. —- ile gazel arasında konu bakımından da farklılıklar vardır. —- felsefi, tasavvufi bir fikir, bir hayat görüşü gibi konuları işler.
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi getirilmelidir?
A) Kaside      
B) Mesnevi    
C) Rubai
D) Kıt'a          
E) Müstezat
 
10. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin ilk beyti olamaz?
A) Gittin ama ki kodun hasret ile canı bile
İstemem sensiz olan sohbeti yaranı bile
B) Ey pertev-i likan ile bi-nur u fer çerağ
Nisbet yüzüne şemsi felek muhtasar çerağ
C) Gel varma otağına rakibün ki bilürsin
İt olduğu yine melek itmek yüzer ey dost
D) Kakıyup hışm ile ebrularını çin eyler
Turmaz ol şuh-ı cefa-pişe bana kin eyler
E) Nam u nişane kalmadı fasl-ı bahardan
Düşdi çemende berg-i dıraht itibardan
 
11. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesnevi beyti olabilir?
A) Yüzüm sürüp çemenler gibi hâke
Dualar eyledüm ol zat-ı pake
B) Eşcar-ı bağ hırka-i tercide girdiler
Bad-ı hazan çemende el aldı çenardan
C) Neylersen edüp bir iki gün bar-ı cefaya
Peymane senün hane senün yar senündür.
D) Zamanında asude halk-ı cihan
Vücuduyla mamure şehr ü diyar
E) Aşk imiş her ne var âlemde
İlm bir kil ü kal imiş ancak
 
12. Gazelle ilgili bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Arap edebiyatında ortaya çıkan bir şiir türüdür.
B) İlk beytine matla, son beytine makta denir.
C) En güzel beytine taç beyit denir.
D) Şair son beyitte mahlasını (takma adını) kullanır.
E) En az beş, en fazla on beş beyitten oluşur.
 
Aradılar bir tenhada buldular
Yaşlandılar şıvganlarım kırdılar
Yaz bahar ayında bir ad verdiler
Yandım gittim ala karlı dağ iken
13. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine örnek olabilir?
A) Semai        
B) Varsağı     
C) Koşma
D) İlahi          
E) Sagu
 
14. Yiğitlik kahramanlık gibi konular (I)koçaklamayla, güzellik, tabiat ve aşk gibi konular (II)güzellemeyle, ayrılık, ölüm ve hasret gibi konular (III)türküyle, Allah'ın varlığı, birliği ve Allah'a övgüler (IV)münacatla, varlıkların Allah'tan gelip, tekrar Allah'a dönmesi gibi konular (V)devriyeyle anlatılır.
Yukarıdaki parçada altı çizili numaralı bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
15. Kafiye düzenleri birbiriyle aynı olan Divan edebiyatı nazım şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel, mesnevi, müstezat
B) Mesnevi, kaside, şarkı
C) Kıt'a, tuyuğ, mesnevi
D) Kaside, gazel, müstezat
E) Tuyuğ, rubai, murabba
 
16. Aşağıdaki Divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisinin uyak örgüsü maniye benzemektedir?
A) Rubai        
B) Kıt'a          
C) Murabba
D) Şarkı         
E) Müstezat
 
17. Aşağıdakilerin hangisinde beyitlerle kurulan nazım şekilleri bir arada verilmiştir?
A) Kıt'a – gazel – mesnevi – kaside
B) Müstezat – kıt'a – terci-i bent – tuyuğ
C) Şarkı – kaside – gazel – mesnevi
D) Kaside – gazel – mesnevi – şarkı
E) Gazel – müstezat – kıt'a – rubai
 
18. "Kaside" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Övgü şiiridir.
B) İlk beyti kendi arasında kafiyelidir.
C) Bazen rediflerine göre adlandırılmıştır.
D) Beyit sayısında bir sınırlama yoktur.
E) Birden çok bölümü vardır.
 
CEVAP ANAHTARI
1-C 2-D 3-B 4-C 5-D 6-A 7-B 8-E 9-E 10-C 11-A 12-C 13-C 14-D 15-D 16-A 17-A 18-D
 
Sponsorlu Bağlantılar


Hafıza teknikleriyle Edebiyat dersini kısa sürede öğrenin!

Etiketler: , , , ,

15 YORUM VAR “Nazım Şekilleri Test-1”

Furkan Arslan | 12 Şubat 2014 Saat 10:41

Allah razı olsun.

Teşekkür ederim güzel olmuş.

Süper bir şey bu ya!

Arkadaşlar ödev var divan ve halk edb. Nazım biçimleri ile ilgili 100 soru lazım. Yardım lütfen .s

9.Sınıf için gayet güzel sorulardı.

Çok teşekkür ederim emeği geçen herkese.

Bazı sorular yanlış ben not alırken fark ettim. Yanlış cevaplar var. Burdan test çözmeyin. Aksi takdirde 10 bile alamazsınız. Bu yanlış düzeltilsin.

Edebiyat Öğretmeni | 17 Kasım 2014 Saat 11:07

Hangilerinin yanlış olduğunu belirtirseniz yardımcı oluruz. Kim bilir belki de sizinki yanlıştır.

Bence sorular yanlış.

Çok güzel ellerinize sağlık.

Bazıları da müfredatta yok düzenlerseniz iyi olur.

Fena değil.

Teşekkürler.

Önce faydalanıp sonra kötülemeniz hoş bir şey değil.

İdare eder.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: