LYS Edebiyat İçin Altın Bilgiler

Sponsorlu Bağlantılar

LYS Edebiyat Altın Bilgiler
İndirme linki sayfanın altındadır.

I. TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER

A. İSLAMİYET ÖNCESİ VE İSLAMİ DÖNEM (DİVAN VE HALK EDEBİYATI)

 • İlk alfabe: Göktürk (Orhun) alfabesi
 • Bilinen ilk Türk şairi: Arpınçur Tigin
 • İlk Türk yazarı: Yolluğ Tigin
 • Bilinen en eski ve ilk destanımız: “Alp Er Tunga Destanı”
 • Türkçenin ilk yazılı belgeleri: “Orhun Yazıtları” (Türk adının geçtiği ilk metindir bu yazıtlar. “Orhun Yazıtları”, söylev türünün ilk örneğidir.)
 • İslami dönem Türk edebiyatının ilk edebi eser örneği: “Kutadgu Bilig”dir. İlk Türkçe didaktik şiirler bu yapıttadır. Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk yapıttır. İlk mesnevi örneğidir. İlk siyasetname örneğidir.
 • İlk İslami Türk destanı: “Satuk Buğra Han Destanı”
 • Sagu türünün ilk örneği: “Alp Er Tunga Sagusu”
 • Türkçenin bilinen ilk sözlüğü: “Divanü Lü- gati’t-Türk”
 • Dede Korkut’tan ilk bahseden: “Camiü’t- Tevarih” adlı yapıtında ünlü tarihçi Reşidüddin’dir. Arap harfleriyle ilk neşreden Kilisli Muallim Rıfat Bilge’dir. Yeni harflerle ilk neşrini yapan Orhan Şaik Gökyay’dır.
 • Türkçe ilk manzum mevlit metnini yazan: Ahmedi
 • Divan sahibi ilk sanatçı: Yunus Emre
 • Divan edebiyatının ilk temsilcisi: Hoca Dehhani
 • Tasavvuf konusunda yazılan ilk eser: “Divan-ı Hikmet”
 • Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza’nın “Yusuf u Züleyha”sı
 • Anadolu Türkçesiyle yazılan ilk eser: Ahmet Fakih’in yazdığı “Çarhname”si
 • İlk gezi eserlerimiz: Seydi Ali Reis’in “Miratü’l- Memalik”i / Babürşah’ın “Babürname”si
 • Antoloji türünün ilk örneği: Ömer b. Mezid’in 1437’de hazırladığı “Mecmuatü’t – Nezair”
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
 • İlk şehrengiz: Mesihi
 • Hamse sahibi ilk sanatçı: Ali Şir Nevai
 • İlk edebi mektup: Fuzuli’nin “Şikâyetname”si
 • Anadolu sahasında hamse sahibi ilk sanatçı: Hamdullah Hamdi
 • İlk bibliyografya yazarımız: Kâtip Çelebi – “Keşfü’z- Zünun”
 • Şairlerle ilgili yazılan ilk tarafsız ve alfabetik tezkire: Latifi
 • İlk şairler tezkiresi: Ali Şir Nevai’nin “Mecalisü’n-Nefais”i
 • Anadolu sahasında ilk şuara tezkiresi: Sehi Bey’in “Heşt Behişt”i
 • İlk edebi anı: Babürşah’ın “Babürname”si
 • Divan edebiyatında çocuklar için yazılan ilk eser: Nabi’nin “Hayriye”si
 • İlk şarkı örnekleri: Naili
 • Matbaada basılan ilk yapıt: “Vankulu Lügati”
 • Türkçe ilk mevlit: Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n-Necat” adlı yapıtı

B. TANZİMAT EDEBİYATI

 • İlk edebi ve felsefi çeviri: Münif Paşa’nın “Muhaverat-ı Hikemiye”si
 • İlk çeviri roman: Yusuf Kemal Paşa’nın Fransız yazar Fenelon’dan çevirdiği “Telemak” adlı roman
 • İlk resmi gazete: Takvim-i Vekayi (1831)
 • İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis (1840)
 • Batılı anlamda ilk günlük örneği: Direktör Ali Bey’in yazdığı “Seyahat Jurnali”
 • İlk Türk gazetecisi: Şinasi
 • Batılı anlamda ilk tiyatro yapıtı: Şinasi’nin “Şair Evlenmesi”
 • Noktalama işaretlerini düzyazıda ilk kez kullanan: Şinasi
 • İlk makale: Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval gazetesindeki “Mukaddime” başlıklı yazısı
 • İlk özel gazete: Şinasi ve Agâh Efendi’nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval
 • Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazan: Şinasi
 • İlk tezli roman örneği: Nabizade Nazım’ın “Zehra” adlı yapıtı
 • Sahnelenen ilk tiyatro yapıtı: Namık Kemal’in “Vatan yahut Silistre”si
 • İlk hikâye denemesi: Emin Nihat Bey’in “Müsameretname”si
 • İlk öykü örnekleri: Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-Rivayet”i
 • Batılı anlamda ilk eleştiri yazısı ve yapıtı: Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” yazısı, ilk eleştiri yapıtı “Tahrib-i Harabat”
 • İlk edebi roman: Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanı
 • İlk tarihi roman: Namık Kemal’in “Cezmi”si
 • İlk köy şiiri: Muallim Naci’nin yazdığı “Köylü Kızların Şarkısı”
 • İlk kafiyesiz şiir: Abdülhak Hamit Tarhan’ın yazdığı “Validem”
 • Yabancı ülkede geçen bir macerayı anlatan ilk tiyatro yapıtı: Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Finten”i
 • Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı: Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Eşber”i
 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı: Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Nesteren”i
 • İlk pastoral şiir: Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Sahra”sı
 • İlk edebiyat teorisi yapıtı: Recaizade Mahmut Ekrem’in “Talim-i Edebiyat”ı
 • İlk polisiye roman: Ahmet Mithat Efendi’nin “Esrar-ı Cinayet” adlı romanı
 • Türk romancılığında ilk alafranga tip: Ahmet Mithat Efendi’nin roman kahramanı olan Felatun Bey
 • Batılı anlamda ilk antoloji: Ziya Paşa’nın üç ciltlik “Harabat”ı
 • Türk tiyatrosunda Batı’dan eser uyarlamayı ilk kez yapan: Ahmet Vefik Paşa
 • Türkçe sözlük adını ilk kullanan, ilk yerli roman olan “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”ı yazan: Şemsettin Sami
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedimiz: Şemsettin Sami’nin yazdığı “Kamusü’l Alam”
 • İlk köy romanı: Nabizade Nazım’ın “Karabibik”i
 • İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası”
 • Çocuklara yönelik ilk dergi: 1869’da çıkan Mümeyyiz
 • Edebiyat tarihi adıyla yazılan ilk eser: Abdülhalim Memduh’un “Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye”si
 • İlk kadın romancı: Fatma Aliye Hanım
 • Tanzimat’tan sonraki edebiyatımızın ilk kadın şairi: Nigar Hanım
 • İlk mizah dergisi: Teodor Kasap’ın çıkardığı Diyojen
 • İlk mizahi sözlük: Direktör Ali Bey’in “Lehçetü’l-Hakayık”ı
 • İlk psikolojik roman denemesi: Nabizade Nazım’ın “Zehra”sı
 • İlk dergi: Münif Paşa’nın çıkardığı Mecmua-ı Fünun

C. SERVETİFUNUN EDEBİYATI VE FECRİATİ EDEBİYATI

 • İlk edebi beyannameyi yayımlayan: Fecriati Topluluğu
 • İlk mensur şiir: Halit Ziya’nın “Mensur Şiirler”i
 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf’un “Eylül” romanı
 • Sone’yi ilk kez kullanan: Süleyman Nesip
 • Anjambmanı ilk kullanan şair: Tevfik Fikret
 • Çocuklar için yazılmış ilk şiir kitabı: Tevfik Fikret’in “Şermin” yapıtı
 • İlk önemli fıkra yazarı: Ahmet Rasim

D. MİLLİ EDEBİYAT VE CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

 • İlk çocuk romanı: Mahmut Yesari’nin “Bağrı Yanık Ömer” yapıtı
 • Röportaj türünün ilk örneği: Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Diyorlar ki” adlı yapıtı
 • Batılı anlamda ilk edebiyat tarihi: Fuat Köprülü
 • “Milli Edebiyat” ifadesi ilk kez kullanılan: Genç Kalemler
 • Türk sözcüğünü ilk kullanan şair: Mehmet Emin Yurdakul
 • Dış Türkleri konu alan ilk roman: Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun “Gönül Hanım” adlı romanı
 • Cumhuriyet dönemi köy romancılığının ilk örneği: Yakup Kadri’nin “Yaban” romanı
 • İlk Türk sosyologu: Ziya Gökalp
 • “Orhun Abideleri”nden ilk söz eden Türk: Necip Asım (İkdam gazetesi 200.sayı)
 • İlk otobiyografik roman: Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” (Dünya roman tarihinde kahramanın adı verilmeyen ilk romandır.)
 • İlk TDK roman ödülü: “Suçumuz İnsan Olmak” (1957) adlı yapıtıyla Oktay Akbal
 • İlk TDK şiir ödülü: “Delice Böcek” şiiriyle Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Batı nazım şekillerini ilk defa kullanan şairimiz: Edip Ayel (1894-1957)
 • İlk fütürist (gelecekçi) sanatçımız: Ercüment Behzat Lav
 • Köyden şehre göçü ilk kez işleyen: Orhan Kemal
 • Heceyle yazılmış, sanat değeri taşıyan ilk manzum piyes: Yusuf Ziya Ortaç’ın “Binnaz” adlı oyunu
 • İlk postmodern roman: Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” adlı romanı
 • İlk monolog tarzıyla yazılmış ilk roman: Adalet Ağaoğlu’nun “Bir Düğün Gecesi” romanı
 • Hikâyede gerçek anlamda Anadolu’yu işleyen ilk yazar: Refik Halit Karay
 • Serbest ölçüyü kullanan ilk şair: Nazım Hikmet
 • Tiyatroda ilk kadın oyuncu: Afife Jale (Hüseyin Cahit’in yazdığı “Yamalar” adlı oyunda oynamıştır.)
 • İlk epik tiyatro: Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” adlı yapıtı

II. DÜNYA EDEBİYATINDAKİ İLKLER

 • İlk roman örneği: Rebelais – “Gargaunta”
 • İlk modern roman: Cervantes – “Don Kişot”
 • İlk tarihi roman: W.Scott – “Waverley”
 • İlk psikolojik roman: Madam de La Fayette – “Princesse de Cleves”
 • İlk öykü örneği: G. Boccacio – “Decameron”
 • Olay öyküsünün öncüsü: Guy de Maupassant
 • Durum/Kesit öyküsünün öncüsü: A. Çehov
 • Deneme türünün kurucusu: Montaigne
 • Deneme türünün ikinci ismi: Bacon
 • İlk biyografi yazarı: Plutarkhos
 • Tarih türünün kurucusu: Heredot
 • İlk büyük destan şairi: Homeros
 • İlk trajedi sanatçısı: Aiskhylos
 • İlk büyük komedya sanatçısı: Aristophanes
 • İlk anı yazarı: Ksenophon – “Anabasis”
 • İlk özdeyiş yazarı: La Rochefaucault
 • En eski ve ünlü hatipler: Demosthenes, Çiçero, Bousset
 • İlk fabl örneği (Batı): Aisopos (Ezop) – “Fabllar”
 • İlk fabl örneği (Doğu): Beydaba – “Kelile ile Dimne”
 • İlk lirik şair: Sappho
 • Pastoral şiirin kurucusu: Theokritos
 • Didaktik şiirin kurucusu: Hesiodos
 • İlk mensur şiir: Baudelaire – “Küçük Mensur Şiirler”
 • Klasisizmin kuramcısı: Boileau – “Şiir Sanatı”
 • Romantizmin kuramcısı: Victor Hugo – “Cromvell” yapıtının ön sözü
 • Dramın kurallarını belirleyen: Victor Hugo
 • İlk realist roman: G. Flaubert – “Madam Bovary”
 • Natüralizmin kuramcısı: Emile Zola
 • Dünyada bilinen ilk destan: Sümerlerin “Gılgamış Destanı”

TÜRK EDEBİYATINDA SANATÇILARIN UNVANLARI

 • Istırap şairi: Fuzuli,
 • Sultanü’ş-şuara (şairler sultanı): Baki
 • Hiciv üstadı: Nefi
 • Hacı kalfa: Kâtip Çelebi
 • Zevk-eğlence şairi: Nedim
 • Lale devri şairi: Nedim
 • Vatan şairi: Namık Kemal
 • Hürriyet şairi: Namık Kemal
 • Şair-i Azam: Abdülhak Hamit Tarhan
 • Tezatlar şairi: Abdülhak Hamit Tarhan
 • Üstat: Recaizade Mahmut Ekrem
 • Mistik şair: Necip Fazıl Kısakürek
 • Milli şair/Türk şairi: Mehmet Emin Yurdakul
 • Sokağı getiren romancı: Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Server Bedii: Peyami Safa
 • Ağıtlar şairi: Recaizade Mahmut Ekrem
 • Bayrak şairi: Arif Nihat Asya
 • Evler şairi: Behçet Necatigil
 • Çimdik: Yusuf Ziya Ortaç
 • Kirpi: Refik Halit Karay
 • Yazı makinesi: Ahmet Mithat Efendi
 • Ölüm şairi: Cahit Sıtkı Tarancı
 • İstanbul öykücüsü: Sait Faik Abasıyanık
 • Halikarnas Balıkçısı: Cevat Şakir Kabaağaçlı
 • Deli Ozan, Çamdeviren: Faruk Nafiz Çamlıbel
 • İstanbul şairi: Yahya Kemal Beyatlı
 • Ümmetçi şair: Mehmet Akif Ersoy
 • Sokağı şiire getiren şair: Orhan Veli Kanık
 • Anadolu şairi: Ömer Bedrettin Uşaklı

KURTULUŞ SAVAŞINI İŞLEYEN YAZARLAR VE ROMANLAR

 • Ahmet Hamdi Tanpınar: Sahnenin Dışındakiler
 • Aka Gündüz: Dikmen Yıldızı
 • Attila İlhan: Kurtlar Sofrası, Sırtlan Payı
 • Halide Edip Adıvar: Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye
 • Hasan İzzettin Dinamo: Kutsal İsyan
 • İlhan Tarus: Vatan Tutkusu, Hükümet Meydanı, Var Olmak
 • İlhan Selçuk: Yüzbaşı Selahattin’in Romanı
 • Kemal Tahir: Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu
 • Mehmet Rauf: Halas
 • Mithat Cemal Kuntay: Üç İstanbul
 • Peyami Safa: Sözde Kızlar, Biz İnsanlar
 • Samim Kocagöz: Kalpaklılar, Doludizgin
 • Talip Apaydın: Toz Duman İçinde, Vatan Dediler, Köylüler
 • Tarık Buğra: Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban, Ankara, Sodom ve Gomore

ANADOLU’YU ANLATAN YAZARLAR VE ROMANLARI

Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova Yöreleri

 • Orhan Kemal: Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Kanlı Topraklar, Bereketli Topraklar Üzerinde
 • Yaşar Kemal: Teneke, Ortadirek, İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Demirciler Çarşısı Cinayeti

Orta Anadolu

 • Fakir Baykurt: Yılanların Öcü, Irazca’nın Dirliği, Kaplumbağalar, Tırpan, Amerikan Sargısı
 • Kemal Tahir: Sağır Dere, Kör Duman, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyük Mal
 • Talip Apaydın: Sarı Traktör, Yarbükü, Ortakçının Oğlu, Define, Yoz Duvar

Ege Bölgesi

 • Necati Cumalı: Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Susuz Yaz
 • Samim Kocagöz: Yılan Hikâyesi, Bir Karış Toprak

Doğu Anadolu

 • Ferid Edgü: Kimse, O
 • Kemal Bilbaşar: Cemo, Memo
 • Ömer Polat: Mahmudo ile Hazel, Saragöl

Güneydoğu

 • Bekir Yıldız: Reşo Ağa, Kaçakçı Şahan

DOĞU-BATI ÇATIŞMASI, YANLIŞ BATILILAŞMA, TOPLUMSAL DEĞİŞMEYİ İŞLEYEN YAZARLAR VE YAPITLARI

 • Ahmet Hamdi Tanpınar: Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü
 • Ahmet Mithat Efendi: Felatun Bey’le Rakım Efendi
 • Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal
 • Peyami Safa: Fatih-Harbiye, Sözde Kızlar
 • Recaizade Mahmut Ekrem: Araba Sevdası
 • Reşat Nuri Güntekin: Miskinler Tekkesi, Yaprak Dökümü
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Sodom ve Gomore, Kiralık Konak

KASABA YAŞAMINI ANLATAN YAZARLAR VE YAPITLARI

 • İlhan Tarus: Yeşilkaya Savcısı
 • Reşat Nuri Güntekin: Yeşil Gece, Kavak Yelleri
 • Sabahattin Ali: Kuyucaklı Yusuf
 • Samim Kocagöz: Bir Şehrin İki Kapısı

OSMANLININ KURULUŞUNU ELE ALAN YAZARLAR VE YAPITLARI

 • Kemal Tahir: Devlet Ana
 • Tarık Buğra: Osmancık

ÖNEMLİ HİCİV SANATÇILARI VE YAPITLARI

 • Şeyhi: Harname
 • Fuzuli: Şikâyetname
 • Nef’i: Siham-ı Kaza
 • Ziya Paşa: Zafername
 • Neyzen Tevfik: Azab-ı Mukaddes

EDEBİYATIMIZDA ÖNEMLİ ROMAN KAHRAMANLARI

Tanzimat Edebiyatı

 • Araba Sevdası: Bihruz Bey, Periveş, Keşfi Bey
 • Cezmi: Cezmi, Adil Giray, Perihan, Şehriyar
 • İntibah: Ali Bey, Mahpeyker, Dilaşup
 • Karabibik: Karabibik, Yosturoğlu, Koca İmam, Huri, Hüseyin, Eftalya
 • Sergüzeşt: Asaf Paşa, Celal, Dilber, Taravet, Cevher
 • Zehra: Zehra, Suphi, Sırrı Cemal

Servetifünun Edebiyatı

 • Aşk-ı Memnu: Adnan Bey, Bihter, Behlül, Nihal, Firdevs Hanım
 • Eylül: Necip, Suat, Süreyya
 • Kırık Hayatlar: Ömer, Behiç, Vadide, Neyyir, Leyla, Selma
 • Mai ve Siyah: Lamia, Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi
 • Mürebbiye: Dehri Efendi, Matmazel Anjel, Şem’i, Sadri
 • Şık: Şatırzade, Şöhret Bey, Madam Potiş
 • Şıpsevdi: Meftun Bey, Edibe Hanım, Kasım Efendi

Milli Edebiyat

 • Yaprak Dökümü: Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Ferhunde, Leyla, Necla, Fikret
 • Ateşten Gömlek: Ayşe, Peyami, Binbaşı İhsan
 • Çalıkuşu: Feride, Kamuran, Doktor, Hayrullah Bey
 • Handan: Neriman, Hüsnü Paşa, Refik Cemal
 • Nur Baba: Nur Baba, Ziba Hanım, Nigar Hanım, Süheyla
 • Sodom ve Gomore: Leyla, Necdet, Sami Bey
 • Vurun Kahpeye: Aliye, Hacı Fettah, Tahsin Bey
 • Yaban: Ahmet Celal, Emine, Mehmet Ali, İsmail
 • Sinekli Bakkal: Rabia, Osman (Peregrini), Kız Tevfik, Emine, Vehbi Dede
 • Yeşil Gece: Şahin, Kazım

Cumhuriyet Edebiyatı

 • Aganta Burina Burinata: Mahmut, Halil Usta
 • Anayurt Oteli: Zebercet
 • Ayaşlı ve Kiracıları: Ayaşlı İbrahim, Hasan Bey, Buharalı Abdülkerim, Faika, Fuat, İffet Hanım, Şefik Bey
 • Bereketli Topraklar Üzerinde: Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu: Hasta Bir Çocuk, Nüzhet, Doktor Ragıp
 • Fatih-Harbiye: Neriman, Faiz Bey, Şinasi, Macit
 • Huzur: İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz
 • İnce Memed: Memed, Hatce, Abdi Ağa
 • Kuyucaklı Yusuf: Yusuf, Muazzez, Selahat- tin Bey
 • Küçük Ağa: Mehmet Reşit Efendi (İstanbullu Hoca), Çolak Salih
 • Matmazel Noralya’nın Koltuğu: Ferit, Nilüfer, Fotika
 • Sözde Kızlar: Behiç, Mebrure, Nafi Bey
 • Tutunamayanlar: Selim Işık, Turgut Özben
 • Yılanların Öcü: Kara Bayram, Haceli, Irazca Ana

TÜRK EDEBİYATINDAKİ ÖNEMLİ DERGİLER

 • Ağaç (1936): Necip Fazıl tarafından çıkarılmıştır.
 • A dergisi (1956-1960): II. Yeni akımına destek olmak için çıkarılmıştır.
 • Akbaba (1922-1977): Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi tarafından çıkarılan haftalık, siyasi mizah dergisidir.
 • Büyük Doğu (1943-1955): Necip Fazıl Kısakürek’in çıkardığı dergidir.
 • Çınaraltı (1941-1944): Orhan Seyfi ve Yusuf Ziya’nın çıkardıkları Türkçü ve fikir ve sanat dergisidir.
 • Dergâh (1921-1923): İlki Mustafa Nihat Özön tarafından çıkarılmıştır. 1990’da ise Ezel Erverdi tarafından yeniden çıkarılmaya başlanmıştır.
 • Diriliş (1966-1967): Sezai Karakoç tarafından çıkarılmıştır.
 • Genç Kalemler (1910-1912): Ömer Seyfettin ve Ali Cenap tarafından çıkarılmıştır.
 • Hisar (1950-1957/1964-1980): Munis Faik Ozansoy tarafından çıkarılmıştır.
 • Kadro (1932-1935): Yakup Kadri tarafından çıkarılmıştır.
 • Mavera (1976): C. Zarifoğlu, E. Beyazıt, R. Özdenören, M. Akif İnan bu derginin kurucuları arasındadır.
 • Papirüs (1966-1970): Cemal Süreya tarafından çıkarılmıştır.
 • Resimli Ay (1924-1930): Zekeriya Sertel’in çıkardığı “gerçekçi” halk dergisidir.
 • Türk Yurdu (1911-1931): Türk Yurdu Cemiyetinin yayın organıdır.
 • Türk Dili (1951-…): TDK tarafından çıkarılmıştır.
 • Ülkü (1933-1950): Halk evleri tarafından çıkarılmıştır.
 • Yeni Dergi (1964-1975): Mehmet Fuat (Fuat Bengü) tarafından çıkarılmıştır.

LYS Edebiyat Altın Bilgiler İndir!


Etiketler: , , , ,

158 YORUM VAR “LYS Edebiyat İçin Altın Bilgiler”

Aşırı derecede yardımı dokunan muhteşem bir çalışma olmuş. Çok teşekkürler emeğinize sağlık. Pazar sınava gireceğim çok iyi oldu.

Çok yararlı bir çalışma olmuş, emeğinize sağlık gerçekten çok yararı oldu.

Çok beğendiğimi söylemeden geçemeyeceğimi burada sizinle paylaşmak isterim, zira bu konuda gördüğüm en iyi çalışma olmuş. Emeğinize, ellerinize sağlık. Teşekkürlerimi sunarım. :)

Çok yararlı ve pratik bilgiler.

Süper.

Emek veren yüreğinize teşekkür ederim.

Süper olmuş yüreğinize emeğinize ellerinize sağlık.

Çok güzel olmuş kısa ve öz bilgiler vererek bize çok yardımcı oldunuz çok, hazırlayanın yüreğine sağlık. Teşekkür ederim.

Gerçek mükemmel lYS’ye buradan çalışacağım teşekkürler :)

On numara olmuş, şurada zaten 2 ayımız kaldı bunlar çok yararlı oldu. Harbiden her gün bir göz atmak gerekli.

Harika olmuş böyle bir çalışma arıyordum ve burada buldum emeğinize yüreğinize sağlık.

Çok iyi.

İyi olmuş teşekkürler, Allah razı olsun.

Buradaki dipnotlar bence çok iyi olmuş, tam ezberleyebileceğimiz tarzda.

Bildiğim bilgileri tekrar buralarda görmek ayrı bir zevk, sınav günü Allah yardımcımız olsun.

Allah razı olsun paylaşana, vallahi çok yardımcı oldu.

Güzel.

Süper bir bilgi dopingi olmuş teşekürler, emeğinize sağlık gerçekten.

Çok güzel olmuş, çok teşekkür ederim.

Harika!

Çok önemli bilgiler.

Çok güzel olmuş, yapandan Allah razi olsun. Sınava az zaman kala çok işe yarayacak.

Allah razı olsun.

Lys altın bilgileri indirmemiz için link koyulmuş indirdim ama bilgisayarımda açılmıyor. Hangi program gerekli o dosya için?

Edebiyat Öğretmeni | 11 Mayıs 2014 Saat 19:39

Winrar ile açıp, pdf okuyucu ile açabilirsiniz.

Çok güzel Allah razı olsun.

Arkadaşlar birkaç sorum olacak kafam çok karışık. LYS konusunda şimdi ben sadece 3 ve 4. sınavlara gireceğim, edebiyat adına güzel bir üniversiteye yerleşebilmem için bu sınavlardan ne kadar soru çözmeliyim? Mesela LYS 4 örnek veriyorum edebiyattan kaç soru, coğrafyadan kaç soru gibi gibi meslek lisesinde olunca yeteri kadar bilgilendirilmiyoruz yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden Allah razı olsun.. :)

Edebiyat Öğretmeni | 16 Mayıs 2014 Saat 00:24

Bu durum sizin YGS puanınıza, ortaöğretim başarı puanınıza, girmek istediğiniz üniversite ve bölüme göre değişir.

Hocam çok teşekkür ederiz. Onca kaynak arasında boğuluyoruz burada birinci derecede öğrenmemiz gereken bilgiler mevcut ve tamamen ücretsiz. Emeğinize sağlık.

Ben buradan video indirmek istiyorum ama indiremedim, nasıl yaparım?

Arkadaşlar edebiyat netlerim çok düşük şu anda 30-35 arası çıkarıyorum. Geçen gün edebiyat seminerleri diye bir site gördüm ve videolarını izledim. Siteye üye olacaktım ama güvenilir mi bilmediğim için araştırmak istedim. Üye olan var mı, nasıl iyi mi, işe yarar mı? Bana 40 netten biraz fazla lazım, bu neti bana yaptırır mı? Ne olur biri yardım etsin.

İşine yarar bence. Ben hafıza tekniklerine gittim, şu an neredeyse öğrendiğimiz tüm yazarları ezberledim. Kendin evde tekrarlarını izleyebilirsin mesela ben unuttuklarımı yeniden dinleyemedim maalesef.

O kadar çok sanatçı ve eser var ki artık öğrendiklerimi de unutacakmış gibi hissediyorum.

Emeğinize sağlık çok faydalı oldu. 96’lılar olarak bu sene istediğimiz bölümlere girebilmeyi Allah nasip etsin, hepinize kolay gelsin :)

Ellerinize sağlık, gerçekten yararlı bir doküman olmuş.

Allah razı olsun.

Seda’ya teşekkür etmek için yeniden geldim sayfaya. Dediği gibi oldu. çok faydalandım. Herkese başarılar çok az kaldı, Allah yardımcımız olsun.

Gerçekten çok güzel.

İşime çok yaradı sağolun.

Allah razı olsun emeğinize sağlık.

Süper olmuş.

Kaç gündür burdan bakıp bakıp not ediyorum faydalı oluyor, teşekkürler…

Çok güzel bir çalışma olmuş teşekkürler :) Arkadaşlar size bir sorum olacak, ben çocuk gelişimi mezunuyum. Bu yıl stajdan dolayı ne YGS’ye ne de LYS’ye hazırlanamadım. Sizce 2 yıllık mı okumalıyım yoksa 1 yıl ara verip çalışarak 4 yıllık mı? kafam çok karışık :(

Çok önemli, bilgiler düzenli ve ezberlemesi kolay.

Sınavdan bir gün önce görüyorum ya!

Bu dokümandan çalıştım bakalım ne olacak yarın sınavda. İnşallah bildiklerimizi unutmadan atlatırız.

Allah’ına kurban!

Tek kelimeyle harika, keşke kitaplarda da böyle olsa tüm dersler için.

Sınava saatler kala burdan çalışıyorum bakalım faydası olacak mı :) Herkese başarılar :)

Ben de şimdi çalışıyorum yarınki sınava. Kafam şimdi dank etti. Hazırlayandan Allah razı olsun. İnşallah faydası olur.

Çok sağolun.

Çok güzel bir çalışma olmuş elinize sağlık. Arkadaşlar bu bilgileri küçük küçük karton kesin kendinize yarışma yapın sorun sordurun. Her bir karta bir şair dergi veya eser artık ne ise onu yazın. İmkanınız var ise matbaaya bu kart işlemini yaptırın yaptıracağınız kartlar çok teferruatlı olmasın sade yapın işinize yarar.

Emeğinize sağlık. Teşekkürler.

Yararlı oldu, teşekkürler.

Harika bilgiler. Çok teşekkürler… :)

Teşekkürler :)

Arkadaşlar sadece bu bilgileri eksiksiz bilmeyle LYS edebiyatta ortalama kaç net yapılır? Bir tahmininiz var mı?

Teşekkürler :)

Açılmıyor dosya nasıl olacak yardımcı olur musunuz?

Edebiyat Öğretmeni | 16 Mart 2015 Saat 23:22

Dosya çalışıyor sorun yok.

Emeğinize sağlık.

Yararlıymış.

Ben indiremiyorum.

Çok teşekkürler hocam sağolun, ellerinize kollarınıza sağlık :)

Faydalı oldu mu?

Bilgiler çok güzel, emek verenlerin elleri dert görmesin.

Dündar Deniz | 27 Mart 2015 Saat 00:25

Dergi kısmına Varlık Dergisi’ni eklemeden olmaz.

Sağolun.

ALLAH CC razı olsun hocam.

Emeklerinize sağlık, her öğrenciye tavsiye edilecek bir çalışma olmuş. Allah razı olsun emeği geçenlerden ;-)

Çok teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. Çok güzel olmuş.

Dosya açılmıyor bir sıkıntı var. Mobilden indiriyorum bununla bir alakası var mıdır?

Ben ilk defa gireceğim LYS’ye, inşallah güzel bilgilerdir.

Çok sağolun gerçekten bayıldım bunlara :)

Çok teşekkür ederim güzel olmuş.

Teşekkürler çok güzel olmuş :^)

Sınav için sadece bu bilgiler yeterli midir acaba :/

Evet çok faydalı oluyor.

Ben neden indiremiyorum? Dosyayı indire tıklıyorum safari açmıyor diyor yardımcı olur musunuz?

Maşallah :)

Edebiyat Öğretmeni | 4 Nisan 2015 Saat 08:11

Tabi ki yetmez. Bu bilgiler kısa özet bilgilerdir. LYS için daha ayrıntılı çalışmanız gerekli.

Edebiyat Öğretmeni | 4 Nisan 2015 Saat 09:03

Pdf formatında tekrar yüklenmiştir.

Güzel olmuş tam pratik yani süpersiniz.

Çok iyi ya :)

Ellerinize sağlık çok güzel olmuş.

Edebiyat çalışırken pratiklik kazanmak isteyenler için çok başarılı bir çalışma olmuş, ellerinize sağlık :)

Allah razı olsun. :)

Baburname gezi değil anı örneği eserler hep böyle yanlışlar mı var?

Ali Furkan Kaya | 13 Nisan 2015 Saat 11:35

Teşekkür ederim.

Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim :)

Mükemmel!

Herkese merhaba.

Söylemeden geçemeyeceğim, tek kelimeyle mükemmel…

Çok güzelmiş olmuş tam aradığım şeyler.

Arkadaşlar ben daha tam olarak başlamadım LYS çalışmaya. Şimdi notlara baktım 1 ayda nasıl ezberleyeceğim bunları bilmiyorum. Ve çok korkuyorum :(

Harbi güzel olmuş teşekkürler.

Tek kelimeyle süper Allah razı olsun iyi ki varsınız.

Emeğinize sağlık çok güzel notlar.

Çok güzel paylaşım olmuş bunları ezberlersem 35 net yapar mıyım acaba bilgi verir misiniz?

Teşekkürler.

Çok güzel bilgiler beğendim, işime yarayacağına eminim teşekkürler.

Bilgiler çok kısa ve yararlı olmuş, sadece bunlara çalışsak bile çok iyi net yapabiliriz. Hazırlayana çok teşekkürler.

Harika.

Sınav yaklaşıyor son bu notları da ara ara gözden geçirsem süper olacak. Süper olmuş hocam Allah razı olsun sizden saygılar :)

Beğendim.

Keşke bilmemiz gerekenler sadece bunlar olsa! Ama yine de teşekkürler katkılarınızdan dolayı…

Her şey çok güzel iyi ki böyle bir şey hazırlanmış. Rabbim emeğinizin karşılığını versin, sınavda yanınızda yar ve yardımcınız olsun.

Süper olmuş :) Benim gibi edebiyatı sevenler çok mutlu olmuşlardır ellerinize sağlık. İnşallah Allah hayırlısıyla tüm sınava girecek adaylara kazandırsın emeklerimiz boşa gitmesin inşallah :) Az net hesaplamayın bence yüksek, hedefinizin üzerinde hesaplayın o şekilde çalışın.

Emeği geçenlere müteşekkirim. :)

Emeği geçenlere teşekkürler.

Çok güzel çok teşekkür ederiz hocam yardımcı oldu, herkese Rabbim yardımcı olsun sınavda.

10 numara.

Biraz geç oldu ama ben de gördüm bu bilgileri gerçekten çok güzel emeğinize sağlık teşekkürler :)

Gerçekten de süper olmuş tam altın bilgiler.

Çok pratik bilgiler gerçekten emeğinize sağlık.

Çok güzel olmuş teşekkürler.

Allah razı olsun çok teşekkür ederim bu sitede emeği geçen insanlara :)

Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık, çok yararlı oldu :)

LYS öncesi geç de olsa görmem çok iyi oldu, hayırlısıyla eksikliklerimi bununla gidereceğim :)

Gerçekten emeğinize sağlık çok güzel olmuş.

Gerçekten de güzel ben konuları bitirdim tekrar yapmak için süper. Emeğinize sağlık.

Çok az zamanımız kaldı. Allah hepimizin yardımcısı olsun, bu bilgiler önemli emeğimizin karşılığını alırız inşallah.

Çok güzel bir çalışma olmuş. Teşekkürler.

Gerçekten altın bilgiler çok teşekkür ederim :)

Muhteşem. Emeğinize sağlık. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Süper! Çok teşekkür ederim ilaç gibi geldi :)

Çok güzel, muhteşem. Ben 42-45 net yapabiliyorum, sizce nasılım?

Emeği geçenlere teşekkürler.

Süper olmuş elinize sağlık.

Çok iyi olmuş, para ile alınan kitaplarda bile böyle değil.

Bu sayfayı indiremiyorum ne yapmam gerekiyor?

Edebiyat Öğretmeni | 6 Haziran 2015 Saat 23:55

En altta indirme linki var, oradan indirebilirsiniz.

Sadece buraya çalışsak kaç net çıkar?

Emeği geçenden Allah razı olsun. Bütün LYS’ye girecek arkadaşlara da başarılar.

Allah razı olsun.

Gerçekten çok faydalı emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

Emeğinize sağlık tebrikler çok faydalı.

Evet sadece buraya çalışsak kaç net çıkarırız?

Elinize emeğinize sağlık çok iyi hazırlanmış. Teşekkür ederim…

Çok iyi olmuş.

LYS’ye 3 gün kala süper oldu bunları görmek harikasınız muhteşemsiniz.

Emeğinize sağlık :)

Çok güzel bilgiler. Teşekkürler…

Sadece buraya çalışacak kadar çakalsan 56 soruda full yaparsın kardeşim. Helal olsun.

Sağolun.

Aklınızda ne varsa o an onunla sonuca gideceksiniz. Size tavsiyem bir noktaya tek açıdan bakmayınız. Bu sadece bir sınav, bu an için önemli ama sınavdan sonraki hayatınıza dair bir planınız yoksa durum o zaman vahim olur. Emeğinizin karşılığını alabilmeniz dileğiyle başarılar dostlarım.

Çok güzel olmuş teşekkürler.

Emeğinize sağlık çok sağolun.

Allah razı olsun emeği geçenlerden.

Edebiyat çalışmama gerek kalmadı, kötü gün dostu gibi oldu teşekkürler.

Yarın sınav var ben şimdi başlıyorum inşallah full çekerim.

Bir sayısalcı olarak teşekkür ediyorum, emeğinize sağlık. Zaten 1 gün kala yapabileceğim en iyi şey bunları defalarca okumak olur herhalde.

Sınava saatler kala görüyorum ya :(

Çok iyi teşekkürler.

Çok eksik bilgi var.

ÖABT için bile işe yarar bilgiler var. Var olun ;)

Çok teşekkürler.

Yararlı konu.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: