Kerem ile Aslı

Kerem ile Aslı
 
Kerem, Isfahan şahının oğludur. Şahın hazinedarlığını yapan Ermeni Keşiş’in kızı Aslı’yı sever. Şah, Keşiş’ten kızı oğluna ister. Keşiş, Müslüman’a kız vermek istemezse de, şahın dileğini açıkça reddedemediği için bir mühlet diler, mühlet sona ermeden karısını ve kızını alıp memleketten gizlice kaçar. Bunun üzerine Kerem de, Aslı’nın peşinden yollara düşer. Kuzeybatı İran’ın, Kafkasya’nın ve Doğu, Orta ve Güneydoğu Anadolu’nun bir çok şehir, dağ ve yaylalarını böylece dolaşır. Yanında sadık arkadaşı Sofu vardır. Elinde sazıyla, diyar diyar dolaşan bir âşık olmuştur. Her gittiği yerde rastladığı kimselere, dağlara, taşlara, ırmaklara, dağlardaki hayvanlara saz çalar, onlardan Aslı’nın izini sorar. Yıllarca süren bu gurbet ateşinde pişe pişe olgunlaşır, keramet sahibi bir “halk âşığı” olur. Tanrı onun her dileğini yerine getirir, önüne çıkan engeller kalkar, dağların karı, dumanı gider, ırmaklar geçit verir, beddua ettiği kimseler ya da nesneler harap olur. Yıllarca kovaladıktan sonra Kayseri’de onlara yetişir. İlkin kızdan yüz bulamaz. Kendi sevgisinin üçte birini olsun Aslı’ya vermesini Tanrı’dan diler; duası kabul olunur, Alsı da Kerem’e âşık olur. Bir gece gizlice kaçmak isterlerse de buluşamazlar. Keşiş’in ahbabı olan Kayseri Beyi’nin adamları Kerem ‘i tutarlar; Kerem “Hak aşığı” olduğunu ispat edince, Bey, Keşiş’e kızı Kerem’e vermesini emreder. Keşiş, Kayseri’den kaçar, Kerem yine peşlerine düşer. Nihayet, Halep’te onlara erişir. Halep Paşası’na kendini sevdirir. Paşa Keşiş’i zorlayarak, kızı Kerem’e vermeye razı eder. İki sevgilinin nikâhları kıyılır. Kızını Kerem’e yâr etmemeğe ahdetmiş olan Keşiş; Aslı’ya, son düğmesine kadar çözüldükten sonra tekrar kendiliğinden iliklenen sihirli bir gömlek giydirir. Kerem, Aslı’nın düğmelerini bir türlü çözemez, ateşli bir ah çeker, yanıp kül olur. Aslı dağılan külleri saçıyla toplarken bir kıvılcım da onu tutuşturur. Böylece, iki sevgilinin ancak külleri birbirine kavuşur.
 
Aşağıdaki parçada, Kerem’in Ürgüp’ten Kayseri’ye gidişi anlatılmaktadır.
… Kerem yola revan olup giderken Elmalı dağına geldiler. Kerem, Sofu ‘ya:
– Bu dağı bilir misin? Buna Elmalı Dağı derler. Eğlen bir türkü söyleyeyim de öyle gidelim, deyip bakalım ne dedi?
 
Aldı Kerem:
Gel gidelim Sofu kardeş
Bugün Aslı’m göç eylemiş
Ben ağlarım sen ağlama
Bugün Aslı’m göç eylemiş
 
Elmalı Dağ’dan aşmıştır
Parmak Dere’den geçmiştir
Kayseri’ye ulaşmıştır
Bugün Aslı’m göç eylemiş
 
Ağlama Sofu ağlama
Aslı’mın yurdun saklama
Gidelim yoldan eğleme
Bugün Aslı’m göç eylemiş
 
Karşımızda ulu dağlar
Gönül muhabbeti çağlar
Aslı göçmüş Kerem ağlar
Bugün Aslı’m göç eylemiş
 
Böyle deyip kesti. Bir de oradan giderken bir kara dağ görüp başladı ağlamağa. Sofu eyitti:
– Niçin ağlarsın?
Kerem eyitti:
 
– Bu dağa adıyla sanıyla Kara Dağ derler. Başını duman bürümüş, deyip giderken bunlar susadılar. Dağda su ararken duman çöküp birbirlerini kaybettiler. Bu kadar aradılar, bulamadılar. Kerem eyitti:
– Yarabbi, bir taraftan Sofu’yu ve bir taraftan sevdiğimi kaybettim. Benim halim ne ola? Başıma neler geldi? Bu genç yaşımda anama babama hasret kaldım. deyip ağlayarak aldı sazı eline, bakalım ne dedi?
 
Aldı Kerem:
 
Arzuladım geldim Kara Dağ seni
Nedir bu çektiğim elinden senin
Aktı çeşmim yaşı Ceyhun’a döndü
Aceb kimler geçer selinden senin
 
Maralların azgın azgın ayılar
Çeşmelerin derin derin kuyular
Bellerini kessin yad haramiler
Bezirgân geçmesin ilinden senin
 
Dilerim başına sam yeli essin
Şu kara bağrını taşçılar kessin
Elvan çiçeklerin yansın tutuşsun
Kimseler kokmasın gülünden senin
 
Kerem der: serinden duman gitmesin
Lale sünbül mor menekşe bitmesin
Bahçenizde yad bülbüller ötmesin
Han Aslı’m geçmiştir yolundan senin
 
deyip kesti. Bir de hava açıldı. Birbirlerini buldular. Dağdan aşağı inip andan Erciyas dağına çıktılar. Kerem arkasına baktı ki inkisar ettiği dağ cayır cayır yanar. Hâlâ o dağ şimdiye kadar kapkaradır. Ve Kayseri tarafından Han Aslı’nın dahi rüzgar ile kokusu gelirdi. Bunlar giderken bir yaylaya geldiler. Gördüler ki bir çoban koyun güder. Kerem, Sofu ‘ya eyitti:
– Gel şu çobandan sevdiğimi sorayım, deyip yanına geldi:
– Bu taraftan bir Keşiş geçti mi? dedi. Çoban dahi:
– Bana bir türkü söylersen haber veririm, dedi. Kerem:
– Pekâlâ deyip aldı sazı eline, bakalım ne dedi?
 
Aldı Kerem:
 
Eğlen çoban eğlen haber sorayım
Dudu dilim Kayseri’ye vardın mı
Mecnun oldum varam soram bulayım
Aslı Han’ım Kayseri’ye vardın mı
 
Karadır kaşları gözü sürmeli
Keten gömlek giyer göğsü düğmeli
Güzeller içinde Aslı’y(ı) öğmeli
Aslı Han’ım Kayseri’ye vardın mı
 
Söyle çoban söyle ahım tu tası
Ahlrette yar boynuna bakası
Aslı bir Ermeni kafir atası
Aslı Han’ım Kayseri’ye vardı mı
 
Derdli Kerem ister Haktan yardımı
Mevlam bir kuluna verme derdimi
Aslı göçtü viran koydu yurdumu
Aslı Han ‘ım Kayseri’ye vardın mı
 
deyip kesti. Çoban da:
– Hak muradını versin, gönlün hoş olsun! deyip Keşiş’in Kayseri’ye gittiğini haber verdi. Kerem yola revan olup Kayseri’ye geldi…
(…)
Türk Edebiyatından Seçme Parçalar – Cevdet Kudret SOLOK

Kerem ile Aslı İncelemesi

Halk hikâyeleri İslami dönemde oluşmuş edebi eserlerdir. Bu hikâyelerde Müslüman halkın sosyal hayatının, kültürel yapısının ve inanışlarının izlerini görmek mümkündür. “Kerem ile Aslı” hikâyesinde Kerem, Müslüman; âşık olduğu kişi keşişin kızıdır. Hikâye boyunca bu dini farklılıktan kaynaklanan çatışmayı görmekteyiz. Kerem’in Hak âşığı olması, keramet (olağanüstülük) göstermesi de hikâyedeki dini anlayışı yansıtır. Hikâyede geçen “şah”, “bey” gibi kavramlar dönemin siyasi yapısını yansıtır. Kerem’in elinde sazıyla diyar diyar gezip şiirler söylemesi ise dönemin sanat anlayışını yansıtır. Bilindiği gibi saz şairleri sazlarıyla gezer ve şiirler söylerler. Ayrıca bu dünyada kavuşamayan âşıkların diğer dünyada kavuşacaklarına dair halk inanışını da bu hikâyede görmekteyiz.

Metin ve Yapı

Anlatmaya bağlı metinler; olay örgüsü, kişi, mekân ve zaman öğelerinden oluşur.

  1. Olay Örgüsü: Hikâye boyunca canlı bir olay akışı göze çarpar. Keşişin kızını alıp uzaklaşması, Kerem’in onlara yetişmesi, Aslı’nın da Kerem’e âşık olması, kaçmak istemeleri, kaçamamaları, evlenmeleri, kavuşamamaları ve her ikisinin de ölmesi… gibi olaylar hikayedeki olay örgüsünü oluşturur. Hikâyede merak öğesi sürekli canlı tutulmuştur.
  2. Kişiler: Olaydaki temel kahramanlar Kerem ile Aslı’dır diyebiliriz. Olayın bütününde bu iki kişinin serüvenini görmekteyiz. Bunun yanında hikâyede ikinci derecede yer alan kahramanlar vardır: İsfahan Şahı, Keşiş, Sofu, Kayseri Bey’i, Halep Paşası. İkinci derecedeki kahramanlar olayın değişik aşamalarında hikâyeye dâhil olurlar.
  3. Zaman: Hikâyede zamanla ilgili net ifadeler yoktur. Şu kadarını söyleyebiliriz ki olay İslamiyetin kabulünden sonraki bir dönemde gerçekleşmiştir.
  4. Mekân: Metinde geçen mekân adları şunlardır: İsfahan, İran, Kafkasya, Anadolu’nun değişik yöreleri, Kayseri, Halep. Ayrıca olayların bir bölümü dağ ve yaylalarda geçmiştir.

Tema

Metinde üzerinde durulan tema “aşk”tır. Bu aşk öyle yücedir ki âşık kavuşma arzusuyla bütün engelleri aşmaya çalışır. Metinde Halk edebiyatına ait bir aşk anlayışı dile getirilmiştir. Aşk, kahramanı olgunlaştırmış, onu Hak aşığı ve şair yapmıştır. Şair aşkı uğruna sürekli dolaşıp durmuştur.

Dil ve Anlatım

Hikâyede halkın anlayabileceği bir dil kullanılmıştır. Halk hikâyelerinde kalıplaşmış olan sözlere yer verilmiştir: Sazı aldı eline, bakalım ne dedi, aldı Kerem, deyip kesti, yola revan oldu gibi. Hikayedeki bazı Türkçe sözcükler bugün kullanılmaz olmuştur: Eyitti (söyledi), andan (ondan), yad (yabancı)… gibi. Yine hikâyede bazı fiiller bugünkünden farklı kullanılmıştır. Varam (varayım), soram (sorayım), halim ne ola (halim ne olacak)… gibi. Yine “yurdun” kelimesi bugünkü Türkçede “yurdunu” şeklinde söylenmektedir. Hikâyede Türkçe kökenli olmayan az sayıda sözcüğe de yer verilmiştir: çeşm, ser… gibi

Metin ve Gelenek

Metin halk hikâyeciliği geleneği içerisinde oluşturulmuştur. Halk hikâyelerinde “aşk” önemli konulardan biridir. Kendilerine “âşık” denen saz şairleri birçok yeri gezerek bu hikayeleri anlatırlardı. Anlatım sırasında olaylar düzyazıyla aktarılır, duygular şiir şeklinde ifade edilirdi. Bu anlatımlar saz eşliğinde gerçekleştirilirdi.

Anlam ve Yorum

Metinde aşk ve aşkın yüceliği, aşk uğruna her türlü zorluğa katlanılması gerektiği dile getirilmiştir. Aşka hemen her toplumda bir yücelik verilmiştir. Aşk o kadar yüceltilmiştir ki aşk hikâyelerine olağanüstülükler karıştırılmıştır. Bu aşk hikâyeleri dilden dile aktarılmış, insanlar acı çeken âşıkların acılarını kendi yüreklerinde hissetmiştir. Halkın hayal gücü, kavuşamayan âşıkları diğer dünyada kavuşturmuş, onların kavuşamamalarını bir türlü kabullenememiştir. Aşk, sevgi gibi kavramlar toplumların kenetlenmesinde, insanların birbirlerine merhametle yaklaşmasında oldukça önemlidir. Bu sebeple de insanlar hikâyelerinde, şiirlerinde ve diğer sanat ürünlerinde bu kavramları canlı tutmaya çalışmıştır.

Metin ve Yazar

Kerem ile Aslı hikâyesi diğer halk hikâyeleri gibi anonimdir. İlk söyleyeni bilinmemektedir. Halkın ortak hislerini yansıtır. Bunu da gerek halktan insanlar gerekse şairler kuşaktan kuşağa aktarmışlar, bunlar daha sonra yazıya geçirilmiştir.Etiketler: , , , , ,

106 YORUM VAR “Kerem ile Aslı”

Halk hikayeleri çok önemlidir.

Çok güzel ya!

Çok güzel bir kitap.

Çok sağolun.

Bilgiler hiç işime yaramadı, daha yararlı ve anlaşılır bilgiler koyun lütfen.

Çok çok işime yaradı harikasınız.

Böyle bir aşk kimsede yoktur bence.

Bence harika bir hikaye. Bu siteden okumadım ama kitaplardan filan okudum. En büyük aşklardan 2.sırada diyebilirim. Çünkü 1.sırada ASLI VE ŞAHİN aşkı vardır.

Hayatımda okuduğum en güzel aşk ve sevda hikayesi, bu sevdadan ancak aşık olan veya eski aşk sevda acısı çeken anlar.

Aslı ile Kerem muradına erememiş inşallah biz ereriz.

Çok iyi :)

Men gercek ask dilemisdim kala-kala kitab kaldi onun da konusu.

Bu hikayenin bir yazarı yok.

Hikaye gerçekten çok duygulu, Kerem ile Aslı aşkı yıllarca dilimizde devam edecek umarım.

Çok güzel olmuş.

Bu hikayenin yazarı kim?

Edebiyat Öğretmeni | 15 Mart 2014 Saat 10:11

Bu bir halk hikayesidir, yani anonimdir.

Birbiri için yanıp tutuşan aşkları destekliyorum, hayatımda yok böyle bir aşk, aşk ise yanıp tutuşandır.

Gerçekten Kerem’le yakışıyorsunuz Hande sizi seviyorum.

Çok güzel çok faydalı oldu :)

Kerem ile Aslı’nın hikayesi.

Çok güzel bir efsane.

Çok güzel bir hikaye.

Çok teşekkürler, sayenizde bir kitabı okumaktan kurtuldum!

Çok sağolun.

Çok teşekkürler.

Çok iyi anladım teşekkürler.

Süper.

Yani çok güzel bir hikaye. Ben Reşha’da bile böyle bir aşk hikayesi görmedim de duymadım da :)

Çok teşekkürler, gerçekten Kerem adında sevgilim var.

Güzel olmuş teşekkürler.

Elinize sağlık ve arkadaş iş aşık olmakta değil kalpten çok ama çok sevmekte.

Duyduğum en güzel hikaye.

Büyüyünce çocuğumun adını Kerem koyacağım.

Ben 27 yaşındayım, Kerem’in karşıma çıkacağını bilseydim evlenmezdim, onu beklerdim.

Aslı ile Kerem, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, ve Memo ile Zini… Umarım bu yüce aşıklar kavuşmuştur. Bir de şimdiki aşklara bakın utanç verici… Ve Zeynep sana söylüyorum, anlamadığın konulara yorum yapmaman senin için faydalı olabilir.

Ben bir öğretmen olarak şunu söyleyebilirim; en iyi aşk hikayelerinden biri, çocuklarıma bununla ilgili kısa ve öz bir ödev vereceğim. Siteniz çok güzel çok beğendim, çok iyi bir iş çıkarmışsınız elinize sağlık. Şu an eleştiriyor gibi görünebilirim ama öğretmen tavsiyesi veriyorum.

Ödevime yardımcı oldu teşekkürler.

Hiç de güzel değil!

Çok güzel bir hikaye, işime yaradı çok teşekkürler.

Çok güzel.

Kerem ve aslı zor buluşmuş, inşallah biz buluşuruz.

Çok güzel bir kitap.

Çok sağolun teşekkürler, bu arada çok güzel bir kitap :D

Çok teşekkürler.

Güzel.

Hiç sevmedim.

Sağ olun.

Sevilmeye layık değilsin Ahmet.

Tuba sen adını bile doğru yazamıyorsun.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Bence de.

Süper.

Çok güzelmiş büyülendim.

Sağolun.

Hiç güzel siteniz yok, memnun değilim.

Güzel teşekkürler.

Hoca dedi özetini yazın ben de buradan yazıyorum :D

Çok güzel anlatılmış.

Hakan Arslan | 10 Ekim 2014 Saat 00:28

Gerçekten de mükemmel.

Çok güzel.

Çok teşekkür ederim halk için çok güzel büyülendim.

Benim oğlumun adı. Seninki hele bir erkek olsun da :-) belki de kız olacak o zaman Aslı koyarsın, kim bilir belki bizimki senin kızı bulur :-)

Çok güzel ya adeta büyülendim.

Berkan Benlik | 6 Aralık 2014 Saat 18:57

Çok iyi, ödevime yardımcı oldu.

Yusuf Yılmaz | 18 Aralık 2014 Saat 17:07

Ben de anladım ben birinci sınıftan beri anlarım.

Çok güzel olmuş tebrikler.

Daha okumadım ama dillere destan olan bu aşk romanının özetini hakkıyla çıkarmışsınızdır inşallah.

Çok güzel iki aşığın hikayesi, ancak kül olarak kavuşabildiler. (Ayrıca güzel değil diye söyleyen arkadaşlar bence düşünceleri yok hatta neden siteye bakıyorlar o zaman) Bu da benden onlara tavsiye…

Çok güzel ya!

Kitabı okumaktan kurtuldum sağ olun :-)

Daha okuyamadım ama en bakınca sonuna kadar baktım bie şöyle çok uzun.

Kerem ile Aslı hikayesini şimdi okudum ve kendimi sanki hikayede kitabın içinde sandım. Gerçek gibi çok güzel, aşık aşkı için yanmalı gerekirse ölümü göze almalı, hırslı ve istekli olmalı.

Çok teşekkürler.

Hiç işime yaramadı daha yararlı bilgi koyun.

Elinde sazı, yanında sofu, dağa taşa, önüne gelene sevdiğini söyler bu aşık.

Mecnun Leyla için çölleri aşar, Ferhat Şirin için dağları deler, Kerem yollara düşer Aslı için… Eskiler ne güzel herkes sevdası için ölümü bile göze alır şimdi çok az bunu yapan, eskiler ne güzelmiş…

Çok teşekkürler.

Bence doğru değil bu hikaye, keşişin Anadolu’daki yeri Erzincan ili, hatta keşiş dağı ismini oradan almıştır. Tarihi inceleyiniz göreceksiniz.

Kızkulesi Adası, Kubadabad Saltanat Kentinin haremliğiymiş. Ada da çevresi sularla çevrili bir kale ile, birbirinden güzel köşklerin ortasında yüksek bir kule varmış. İşte bu köle de cariyeleri ile birlikte Selçuklu Sultanının güzeller güzeli biricik kızı yaşarmış .

Sultan, düşünde (başka bir rivayete göre falında) sevgili kızının yılan sokması sonucu öleceğini görmüş. Yaptırdığı ve Kaleye ve içinde kuleye kızını bunun için kapatmış. Öyle ki, kuleye yılan girmesinde diye beton borularla Anasmaslar’dan Adaya su ve süt akıtılmış. (Anılan iki sıra beton boruların kalıntıları günümüze kadar gelmiştir.)

Böylece yıllar yılları kovalamış ve günlerden bir gün güzel Sultan ateşlere düşüp hastalanmış. Ülkenin en ünlü hekimleri zor bulmuşlar devasını. Sevgili Sultan yeniden sağlığına, mutluluğuna kavuşmuş. İyileşmesini kutlamak için armağanlar yağmaya başlamış kuleye. Yaşlı bir köylü kadında bir sepet üzüm getirmiş. Meğer üzümlerin içinde bir küçük yılan varmış. Yılan o gece uykuya dalan güzel Sultanı sokup öldürmüş.

Gerçek hayatımızda da böyle bir aşk olsa… Şimdiki kızlar erkeklere kaçıyor bize de öyle biri lazım vallahi ya :D

Ne garip değil mi, şu dünyada birbirlerini seven, aşık olan insanları her zaman ayırmak için onların mutluluklarına engel olmak için çabalayan uğraşan “AİLE FERTLERİ” olması… Yazık çok yazık hem de.

Teşekkürler.

Ferdi Aslan | 22 Nisan 2015 Saat 15:14

Bu şiir anonimdir.

Teşekkürler.

Keşke biz de sizin gibi olsaydık.

Aslı Asuman | 8 Mayıs 2015 Saat 12:43

Keşke bütün erkekler Kerem gibi olsa benim kalbimi kırmasalar. Unutmayın erkekler, kızlar çiçektir gözünüzün önüne bakın sakın basmayın pişman olursunuz unutmayın.

Orhan Ertuğruloğlu | 10 Mayıs 2015 Saat 12:50

Buraya “Erzurum’un Gediğine Varanda” parlasını da ekleseydiniz keşke…

Keşke Orhancığım ama herkes siz erkekler gibi Aslı’ların canını acıtıyor. Benim çok canım acıyor ben İboş’u çok seviyorum.

Çok güzel olmuş, bunun sayesinde performans ödevim güzel oldu.

Aslı Asuman Çilek | 14 Mayıs 2015 Saat 11:30

Hey aşk neredesin? Geldiysen ses ver duymasam fısılda ama gel lütfen!

Çok teşekkür ederiz bilgileriniz çok değerli fakat bu konu üzerine yapılan çalışmaları da eklerseniz eksiksiz bir çalışma olacaktır.

Aslı Asuman Çilek | 16 Mayıs 2015 Saat 12:15

Erkeğe ayda kız var demişler uzay gemisini tutmuş. Kıza ayda erkek var demişler seviyorsa gelir demiş. Biz Aslı olmayı göze aldık ama kimse Kerem olmayı düşünmüyor.

Çok güzel bir hikaye çok beğendim :-)

Daha uzun olmasını beklerdim.

Kerem bana mesaj ataydı iyiydi.

Esra Göçeri | 20 Haziran 2015 Saat 16:54

Böyle bir aşk bir daha görünmeyecektir adım gibi eminim. Allah sonraları öteki dünyada kavuşturmuştur inşallah, bir de Aslı Asuman Çilek’e katılıyorum.

Çok güzel bir hikaye.

Aşıklar hiç bir zaman ayrılmamalıdırlar. Aş acısını sevenler çeker.

Aslı Çilek | 12 Temmuz 2015 Saat 13:19

Bu hayata bir kişi gülmemi istedi o da fotoğrafçı, zaten sonra parasını aldı.

Aslı Asuman Çilek | 12 Temmuz 2015 Saat 14:19

Gözümde bir damla yaş olduğunu bilseydim seni kaybetmemek için alamazdım, benim hiç gerçeğim yok bu kadar.

Aslı Çilek | 27 Temmuz 2015 Saat 13:24

Hayat bize yine dik köşe yaptı buna da şükür. Biz hayatın esprisini anlamadık kesin.

Teşekkürler.

Gerçekten güzel hikaye, okumadan bunu anladım.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: