Kelime Grupları

Sponsorlu Bağlantılar

Bir dildeki anlamlı en küçük söz birliklerine sözcük adı verilir. Sözcükler cümle içinde başka sözcüklerle anlam ilişkileri kurarak gruplar oluşturur. Bu durumda o sözcük grupları da çeşitli anlamlan karşılar. Bir varlığı, bir kavramı, bir durumu veya bir eylemi karşılamak için belli kurallara göre oluşan kelime topluluğuna sözcük grubu denir. Türkçede başlıca şu sözcük grupları şunlardır:

İkilemeler

Anlamı güçlendirmek için aynı sözcüklerin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılmasıyla oluşan sözlere ikileme denir.

“Yağmur, yavaş yavaş şiddetini artırıyordu.” cümlesinde “yavaş yavaş” sözü ikilemedir.

“Doğru dürüst bir iş bulamamış.” cümlesinde “doğru dürüst” sözü ikilemedir. Bu ikilemeyi oluşturan sözcükler yakın anlamlıdır.

“Aşağı yukarı yarım saat sonra kasabaya ulaşırız.” cümlesinde “aşağı yukarı” ikilemesi karşıt anlamlı sözcüklerden oluşmuştur.

“Minik dere şırıl şırıl akıyor.” cümlesinde “şırıl şırıl” ikilemesi yansıma sözcüklerden meydana gelmiştir.

“Üzerinde eski püskü bir palto vardı.” cümlesinde “eski püskü” ikilemesini, biri anlamlı (eski) biri anlamsız (püskü) sözcük oluşturmuştur.

Deyimler

Anlatımı güçlendirmek, söze güzellik katmak amacıyla birden çok sözcüğün genellikle mecaz anlama gelecek biçimde kaynaşmasıyla oluşan sözlere deyim denir. Deyimler, kalıplaşmış olduğundan onu oluşturan sözcükler değiştirilemez.

“Bu işçilerin, ekmeğini taştan çıkarmak için ölürcesine çalıştıklarını gördüm.” cümlesinde “ekmeğini taştan çıkarmak” sözü deyimdir. Üç sözcüğün kalıplaşmasıyla oluşan bu deyim, gerçek anlamından uzaklaşarak “geçimini sağlamakta çok becerikli olmak” anlamını kazanmıştır.

“Müdür beyi görünce nedense dili çözülüverdi.”
“Küçük çocuk, koca adamları parmağında oynatıyor.”
“Ağaçları bıçağıyla kazıdığını gördüğümden bu yana iyice gözümden düştü.”

cümlelerindeki altı çizili sözler de deyimdir.

Sınavlarda genellikle deyimlerin açıklamasına yönelik sorulara yer verilmektedir. Bu yüzden cümlede deyimin açıklamasının verilip verilmediğini ya da deyimin doğru açıklanıp açıklanmadığını iyi saptamak gerekir.

“Bu sevimli ihtiyar, bize her türlü yardımı yapmış, elinden geleni ardına koymamıştı.” cümlesinde “elinden geleni ardına koymamak” deyiminin yanlış açıklandığını görüyoruz. Bu deyim, “yapabileceği her türlü kötülüğü yapmak” anlamını taşır. Dolayısıyla olumsuz durumlar için kullanılır. Bu cümlede ise olumsuz bir durum söz konusu değildir.

“En zor işleri bile tereyağından kıl çeker gibi kolayca hallederdi.” cümlesinde “tereyağından kıl çeker gibi” deyiminin anlamı “bir işi kolayca yapmak”tır. Buna göre cümledeki “kolayca hallederdi” sözü deyimin açıklamasıdır.

Atasözleri

Yıllara dayalı bilgi, birikim ve deneyim sonucu söylenen özlü sözlere atasözü adı verilir. Atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Ayrıca atasözleri genel anlamlar içerir ve yargı bildirir. Atasözlerinin de kalıplaşmış bir yapısı olduğundan onları oluşturan sözcüklerin yerine başka sözcükler getirilemez.

“El, elin eşeğini türkü söyleyerek arar.” sözü bir atasözüdür. Bu atasözü “kişinin başkalarının işini önemsemeden yaptığı” anlamını içerir.

“Minareyi çalan, kılıfını hazırlar.” atasözü “Kolay kolay gizlenemeyecek bir suçu işleyecek olan kişi, bunun önlemini alır.” anlamındadır.

Kimi atasözleri anlamca aynı doğrultudadır, kimi atasözleri ise anlamca birbiriyle çelişir.

“Gün doğmadan neler doğar.”
“Kara gün kararıp kalmaz.”

atasözleri “sıkıntıların devamlı olmadığı, bir gün elbet biteceği” anlamını taşır.

“İyilik eden iyilik bulur.”
“İyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı.”

atasözleri anlamca birbiriyle çelişmektedir. Birinci atasözünde “iyiliğe iyilikle karşılık verileceği” savı ortaya konurken, ikincisinde bunun tam tersi bir görüş belirtilmiştir.

Atasözleri çoğunlukla mecaz anlamlar içerir.

“İşleyen demir ışıldar.” atasözü mecaz anlamlıdır. Bu atasözü “Tembel tembel oturanlar hantallaşır; çalışanlar açılır, daha yararlı işler yapar.” anlamını taşır.

“Bugünün işini yarına bırakma.” atasözü ise gerçek anlamlıdır.

Atasözleri deyimler gibi kalıplaşmış sözlerdir. Deyimler bir duyguyu, düşünceyi, anlık bir durumu kısa ve etkili bir şekilde bildirir. Atasözlerinin deyimlerden farkı yargı bildirmeleri, cümle hâlinde olmaları ve daha çok doğa, insan ve hayat karşısında toplumun felsefesini, dünya görüşünü yansıtmalarıdır. Ayrıca deyimler genellikle mastar hâlindedir.

“Gönül kimi severse güzel odur.” sözü “Herkesin bir güzellik ölçütü vardır ancak bir kimse için güzel, gönlünün sevdiğidir.” anlamında bir atasözüdür.

“Gönül vermek ise “sevmek, âşık olmak” anlamında bir deyimdir. Görüldüğü üzere atasözü yargı bildirmekte, deyim ise mastar hâlindedir.

Yansıma Grubu

Doğadaki seslerin taklidi sonucu ortaya çıkan sözcüklere yansıma dendiğini belirtmiştik. Bu yansımaların oluşturduğu kelime grupları da vardır.

“Tenceredeki su fokur fokur kaynıyor.” cümlesindeki “fokur fokur” sözü bir yansıma grubudur. Bu söz, tenceredeki suyun kaynarken çıkarmış olduğu sesi karşılamaktadır.

“Koridordan takır tukur sesler geliyor.” cümlesindeki “takır tukur” da yansıma grubudur.

Söz Öbekleri

Cümlede bazı sözcükler başka sözcüklerle anlam ilişkisine girerek söz öbeği oluşturur. Tek başına bir anlamı olan bu sözcükler, söz öbeği oluşturduğunda başka bir anlamı karşılar hâle gelir.

“Bu sanatçı, eserlerine içinde yaşadığı ulusun boyasını sürüyor, onun başarısının altında da bu yatıyor.” cümlesindeki altı çizili sözle sanatçının “eserlerinde ulusal değerleri anlattığı, bu değerlerden beslendiği” anlatılmak istenmiştir.

“Genç bir araştırmacının bulduğu bu el yazması kitap, tarihe tutulmuş bir ışıktır.” cümlesindeki altı çizili sözle “geçmişteki bilinmezlikleri aydınlatmak” düşüncesi anlatılmak istenmiştir.

TAMLAMA GRUBU

Anlamca ilgili sıfat, isim, zamir türünde sözcüklerin kurdukları söz öbeklerine tamlama adı verilir. Tamlamalar birer kelime grubudur.

SIFAT TAMLAMASI

Bir sıfatın bir ismi tamlamasıyla oluşan tamlamalara sıfat tamlaması denir.

“Kuru ekmekleri ufalayarak pencereme koymuştum.”
“Sabahleyin iki güvercin pencereme kondu. Minicik gagalarıyla ekmek kırıntılarını yemeye başladı.”

Bu parçadaki “kuru ekmekler, iki güvercin, minicik gagalar'” sözleri sıfat tamlamasıdır ve bu sözler birer kelime grubudur.

İSİM TAMLAMASI

Anlamca ilgili en az iki ismin birbirini tamamlaması sonucu oluşan tamlamalara isim tamlaması adı verilir. İsim tamlamaları “tamlayan ve tamlanan’dan oluşur.

Ben-im            palto-m
Sen-in              palto-n
O-nun              palto-su
Biz-im             palto-muz
Siz-in               palto-nuz
Onlar-ın          palto-ları
tamlayan eki               iyelik eki
Tamlayan                    Tamlanan

1. Belirtili İsim Tamlaması

Tamlayanın, tamlayan ekini, tamlananın da tamlanan ekini aldığı isim tamlamasıdır.

Kamyonun kasasında iri iri karpuzlar vardı.” cümlesindeki altı çizili tamlama belirtili isim tamlamasıdır.

Kamyon-un                kasa-sı
tamlayan eki               tamlanan eki
tamlayan                     tamlanan
 
Kitabın arasından bir mektup çıkmış.”
Çocuğun gözleri ışıl ışıldı.”
Irmağın suyu buz gibiydi.”
Bilgisayarın monitörünü yenilemeliyiz.”

cümlelerindeki altı çizili tamlamalar da belirtili isim tamlamasıdır.

2. Belirtisiz İsim Tamlaması

Tamlayanın, tamlayan ekini almayıp, tamlananın tamlanan ekini aldığı isim tamlamasıdır.

“Çocukken tren yolculuğunu çok severdim.” cümlesinde “tren yolculuğu” tamlaması belirtisiz isim tamlamasıdır.

Tren                yolculuk(ğ)-u
                           tamlanan eki
tamlayan         tamlanan
“Öğleyin buğday tarlasına gittik.”
Çocuk ayakkabıları daha pahalı oluyor.”

cümlelerindeki altı çizili tamlamalar belirtisiz ad tamlamasıdır.

3. Takısız İsim Tamlaması

Takısız isim tamlamalarında tamlayan da tamlanan da kendi eklerini almaz. Takısız isim tamlamalarında tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını veya neye benzediğini bildirir.

“Yün çorap” tamlamasında tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını; “aslan asker” tamamlamasında ise tamlayan, tamlananın neye benzediğini bildirmektedir.

4. Zincirleme İsim Tamlaması

En az üç adın tamlayan ve tamlanan ekleriyle birbirine bağlanmasıyla oluşan söz grubudur.

Birkaç veli, okul müdürünün odasında oturuyordu.

Bu cümlede “okul”, “müdür” ve “oda” adları arasında aitlik ilgisi kurularak zincirleme ad tamlaması oluşturulmuştur.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili söz grupları, zincirleme ad tamlamasıdır.

Bahçedeki ceviz ağacının dalları yola sarkıyordu.
Bir süre sonra deniz kenarının sessizliği kapladı ortalığı.
Şehrin ulaşım sorunu yapılacak çalışmalarla giderilecek.
Bir yapıtın etkileyiciliği sanatçının yorum gücüne bağlıdır.
Kır çiçeklerinin kokusuna bayılıyorum.

BİRLEŞİK FİİL GRUBU

Bir tanesi fiil olmak koşuluyla birden çok sözcükten oluşan fiillere birleşik fiil denir. Birleşik fiiller, birden çok kelimeden oluştuğu için birer kelime grubudur. Yardımcı fiillerle yapılan “hasta olmak, merak etmek, sabretmek, hissetmek” gibi birleşik fiillerle herhangi bir fiille başka bir sözcüğün anlamca kaynaşıp kalıplaşmasıyla oluşan “hata yapmak, göze girmek, meydana gelmek, varsaymak, karar vermek” gibi birleşik fiiller birer kelime grubudur. Deyimler bu gruba girer.

SIFAT GRUBU

Belirtisiz ad tamlamaları başka bir ismi nitelerse sıfat grubu olur.

Çamur deryası sokaklardan geçtik.” cümlesinde altı çizili bolüm sıfat grubudur.

Birincisinde sıfat tamlamasındaki isme “-lı, -li” eki getirilerek yapılır.

Geniş bahçeli bir evi vardı.” cümlesinde alt çizili söz sıfat grubudur.

Bir sıfat tamlamasında sıfatla ismin yerini değiştirip isme -ı, -i, -sı, -si” iyelik eki getirilerek sıfat grubu yapılır.

Bahçesi geniş bir evi vardı.” cümlesinde alt çizili söz sıfat grubudur.

FİİLİMSİ GRUBU

Fiilimsilerin kendinden önceki veya sonraki sözcüklerle oluşturdukları gruplara “fiilimsi grubu” denir.

İsim-fiil grubu

Fiillere “-ma-(y), -ış. -mak” eklerinden birinin getirilmesiyle isim fiil yapılır. İsim fiiller bazen grup oluşturabilir.

“Çocuğun şiir okuyuşunu beğendim.” cümlesinde altı çizili bölüm isim fiil grubudur.

Yazı yazmak kolay değildir.”

cümlesinde altı çizili bölüm isim fiil grubudur.

Sıfat-fiil grubu

Fiillere “-an, -ası. -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” eklerinden birinin getirilmesiyle sıfat fiil yapılır. Sıfat fiiller grup oluşturur.

Ülkesini seven insan, vergisini verir.” cümlesinde altı çizili bölüm sıfat fiil grubudur.

Okunacak kitaplar masada duruyordu.” cümlesinde altı çizili bölüm sıfat fiil grubudur.

Zarf-fiil grubu

Fiillere “-a, -ıp, -arak, -dıkça, -madan, -alı, -maksızın, -r …-mez …” eklerinden birisinin getirilmesiyle zarf fiil yapılır. Zarf fiiller grup oluşturabilir.

Kapıyı kapatıp geliyorum.” cümlesinde altı çizili bölüm zarf fiil grubudur.

Hava karardıkça yürümek güçleşiyordu.” cümlesinde altı çizili bölüm zarf fiil grubudur.

BAĞLAMA, EDAT, ÜNLEM GRUPLARI

Bağlaçlar, edatlar ve ünlemler grup oluşturabilir.

Şiiri ve romanı çok severim.” cümlesinde altı çizili bölüm bağlama grubudur.

“Arkadaşın da senin gibi üzgündü.” cümlesinde altı çizili bölüm edat grubudur.

Ey Türk gençliği! Birinci görevin Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.” cümlesinde altı çizili bölüm ünlem grubudur.

UNVAN VE SAYI GRUPLARI

Unvan bildiren sözcüklerle sayı adları grup oluşturabilir.

Ayşe Hanım, birazdan gelecek.” cümlesinde altı çizili bölüm unvan grubudur.

“Bu sokakta on sekiz ev var.” cümlesinde altı çizili bölüm sayı grubudur.

“Sınavdan dört yüz altmış üç puan almış.” cümlesinde altı çizili bölüm sayı grubudur.


Etiketler: , , , , , ,

338 YORUM VAR “Kelime Grupları”

Allah sizden razı olsun işimi hallediverdiniz.

Sağolun sayenizde ödevimi hemen hallettim :)

Eyvallah.

Teşekkürler.

Sağolun yazanın eline sağlık.

Süpersiniz!

Allah sizden razı olsun ödevimi yaptım.

Süper ya çok sağolun ellerinize sağlık.

Kardeş ALLAH razı olsun elinize sağlık.

Allah sizden razı olsun, Allah ne muradınız varsa versin.

Sağolun ödevim çabucak bitti şimdi crysis 3 oynayacağım.

Teşekkürler.

Sizin sayenizde ödevimi yaptım, teşekkürler.

Çok teşekkürler sayenizde sınava çok iyi çalıştım.

Teşekkürler.

Saburullah | 5 Mart 2013 Saat 17:14

Allah muradınızı versin.

Y. Şenyiğit | 5 Mart 2013 Saat 23:12

Yardım etmek istemeniz güzel ancak kelime grupları konusunda otorite olan Prof Dr. Leyla Karahan ve Prof. Dr. Muharrem Ergin’in belirttiği gruplara göre açıklamalar yapılsaydı iyi olurdu. Söz gelimi takısız isim tamlaması diye bir tamlamanın olmadığını hem akademisyenler hem de ÖSYM açıklıyor.

Her şey çok güzel olmuş.

Yıldırım | 11 Mart 2013 Saat 16:55

Admin Kardeşim Çok Sağolasın Sayende Ödevimin Yarısındayım Bu Sayfaya Komple Yapraklara Dökmem Lazım :)
Allah Sana Her Dalda Admin Olma Yüzü Göstersim Kardeşim…Sağolasın :) Siteyi Bilgisarıma Kaydettim Bendesin :D

Çok sağolun gerçekten.

Teşekkürler.

Güzel olmuş.

İstedigim bilgiler yok ama yine de sağolun.

Sağolasın admin yarın sınav var valla çok işime yaradı inşallah iyi geçer.

Çok sağolun teşekkürler.

Vallaha çok örnek olsaydı 100 alırdım, az örnek olduğu İçin 86 aldık. Elinize sağlık 10 numara olmuş.

Allah sizden razı olsun :)

Çok teşekkür ederim, ödevimi sizin sayenizde çabuçak hallettim.

İyi oldu sağolun.

Çok sağolun.

Çok sağolun.

Sağolun inşallah sınavda işime yarar elinize emeğinize sağlık.

Çok teşekkürler. Ödevimi kısa bir sürede halletim (:

Güzel olmuş.

Teşekkürler :) Çok yardımcı oldunuz. Tek sorun örnekler az :(

Bu siteyi kaydettim bendesin ;)

Bütün sınavlara buradan çalıştım, teşekkürler.

Allah razı olsun.

Eyvallah.

Ödevimi yaptım sağolun.

Teşekkürler.

Güzel olmuş elinize sağlık.

Teşekkür ederim sınavım vardı buradan çalıştım sağolasınız :)

Çok sağolun, elleriniz dert görmesin liseyi sizin sayenize bitireceğim :D

Teşekkür ederim :D

Yazılımız vardı bu siteninkinden baktım, Sağolasın ADMİN 96 aldım. (ALLAH RAZI OLSUN) :D

Çok iyi yazılıdan 60 puan sadece bunlardan çıktı :D

Çok başarılı.

Çok iyi not aldım. Teşekkür ederim.

Teşekkürler.

İsim tamlamasında zincirleme isim tamlaması niye bulunmuyor?

Edebiyat Öğretmeni | 20 Ağustos 2013 Saat 16:26

Eklenmiştir.

“Şiirin ölçüsünü tespit edemedik.” cümlesinde ölçüsünü kelimesi hangi anlam grubuna girer?

Edebiyat Öğretmeni | 2 Eylül 2013 Saat 14:40

Terim anlama girer.

Çok sağolun.

Ömer Bilen | 6 Kasım 2013 Saat 19:47

Teşekkürler.

Burada doru kelimesinin deyimi yok ki. Belki vardır. Neyse zaten başka yerden de bakabilirim. Siz belki aradığınız kelimeyi bulursunuz inşallah.

Çok sağolun gerçekten çok yardımcı oldunuz.

Gerekli bilgi yok. :(

Sağolun işimi gördü.

Nasıl bir şey bu?

Allah razı olsun işimi gördü çok sağolun.

Benim ödevimde bunları da yazacağım ama 3 metin üzerinde örneklerini de göstermem gerekiyor, ona da yardımcı olur musunuz şimdiden çok teşekkürler :)

Ödevimde çok yardımcı oldu süper bir site ;) Eyvallah kardeşim…

Çoğu örnek açılımı iki satırlık.

Bence çok iyi.

Çok teşekkürler.

Allah sizden razı olsun.

Emeğinize sağlık :)

Çok sağolun ödevim buydu.

Çok teşekkürler.

Eh işte iyi.

Çok sağ olun , çok teşekkürler, ödevim için gerekliydi.

Teşekkürler.

Testi yok mu?

Çok teşekkürler.

Allah hepinizin emeğini ahirete versin.

Çok sağ olun adamın kareköküsünüz.

Gamze Çakmur | 3 Şubat 2014 Saat 09:46

Süper!

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler. Güzel olmuş elinize sağlık :)

Allah razı olsun.

Çok teşekkür ederim.

Çok teşekkürler. Güzel olmuş elinize sağlık :)

Çok iyi olmuş sağ olun.

İşime yaramadı.

Diğer kelime grupları da olsaydı iyi olurdu ama güzel elinize sağlık.

Sizin sayenizde dil anlatım ödevimi yapabildim çok teşekkür ederim.

Sizin sayenizde dil ve anlatım ödevini yaptım teşekkür ederim.

Bazı eksikler var ödev yarım oldu ama idare eder sağolun, adamın alfa açısısınız.

Allah razı olsun çok iyi.

Dil ve anlatım performansımı bitirmek için bunlara gerçekten çok ihtiyacım vardı, teşekkür ederim.

Çok teşekkürler…

Çok teşekkürler, bu siteyi seviyorum.

Berkay Akyazı | 23 Mart 2014 Saat 17:32

Çok teşekkürler yardımcı oldunuz :)

Teşekkür ederim yarinki sınavım sizin sayenizde iyi geçecek inşallah :)

Teşekkürler.

Hepinize teşekkür ederim. Sınavımda da inşallah yardım eder.

Süper çok sağ olun.

Süpersiniz yazılıya çalıştım :)

Güzel bilgiler var.

Çok teşekkürler, sınava hazırlıkta yardımcı oldu.

Çok iyi sağ olun çok işime yaradı.

Çok güzel olmuş yazılıda çok işime yarayacak.

Güzel.

Gayet iyi.

Bence örnekleriniz daha açıklayıcı olabilir.

Gayet güzel bir çalışma, kutlarım.

Hepinizden Allah razı olsun, ödevimde bana çok yardımcı olacak :D

9. Sınıfım, 2.Dönemin ilk yazılısında bunlardan çok çıkacak, inşallah iyi alırım sağolun.

Ceyhun Aktaş | 3 Nisan 2014 Saat 20:26

Çok iyi sağolun.

Çok iyi sağolun.

Arkadaşlar lütfen yardım ediniz..! Bir metin üzerinde kelime gruplarını gösterin bana acil lazım…

Çok güzel elinize sağlık, sayenizde 100 aldım.

Eyvallah.

Siz de olmasanız dil anlatım performansımı yapamayacaktım.

Bence çok güzel.

Allah razı olsun sınavdan 100 aldım.

Teşekkürler.

Çok çok teşekkürler.

Allah razı olsun.

Çok sağolun.

Çok teşekkür ederim.

Bence site güzel ama anlatımlar uzun. Anlatımlar uzun olduğu için biraz sıkılabiliyorum.

Çok sağolun.

Hepsi bu mu :)

Süper.

Çok güzel olmuş sağolun kısacası süper.

Yazı çok fazlaydı vallahi bakmadım.

Ellerinize sağlık sayenizde yarınki sınava iyi çalıştım. Allah razı olsun :)

Güzeldi.

Çok sağolasınız, sayenizde ödevimin yarısındayım. Bu sayfayı komple yapraklara dökmem lazım :) Siteyi bilgisayarıma kaydettim. Bendesiniz :D

Eyvallah.

Bana yardım eder misiniz?

Kelime grupları ile ilgili metine ihtiyacım var bulamadım, lütfen yardımcı olun.

Hocam lütfen bana yardım eder misiniz; Kelime gruplarıyla ilgili metne ihtiyacım var, bulamadım.

Bunu yazana çok teşekkür ediyorum ellerinize sağlık.

İyisiniz iyi böyle devam edin :)

Allah razı olsun çok iyi geldi :-)

Çok teşekkürler.

Süper ama sıfat gurubunda örneklerde bir problem var galiba :)

Hadi bakalım.

Bunlar çok güzeller.

Çok sağolun.

Allah tuttuğunuzu altın etsin.

Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun ödevimi sayenizde hemen bitirdim :-)

Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Böyle devam edin lütfen, çok yardımcı oluyorsunuz. :)

Teşekkürler.

Yarın sınavım var, işe yarar bilgileri buldum sağolun.

Çok sağolun.

Eyvallah!

Çok sağolun sınavım için çok yardımcı oldu.

Çok çok teşekkürler, Allah ne muradınız varsa versin, sınava çok iyi oldu bu :)

Teşekkürler çok verimli bir çalışmaydı, sınav için güzel bir destek oldu.

Sizin sayenizde çok iyi anladım bu konuyu, Allah razı olsun.

Gerçekten çok yardımcı oldunuz :)) Bir de test var mı acaba?

Allah razı olsun, sınavımda çok yardımcı oldu öğrendim her şeyi teşekkürler.

Vallahi çok sağ olun, bu site olmasaydı ne yapacaktık :)

Yusuf Bahadır | 5 Temmuz 2014 Saat 14:26

Çok sağolun iyi ki varsınız edebiyatogretmeni.org!

“Geç uyuduğu için uyanamadı.” gibi bir cümledeki “-dığı için” zarf fiil ekidir diyebilir miyiz?

Edebiyat Öğretmeni | 6 Ekim 2014 Saat 21:17

Hayır diyemeyiz.

Allah razı olsun YGS öğrencisiyim de!

7.sınıfız ama bunları görüyoruz.

Çok sağolun, sayenizde ödevi yaptım emeğe saygı.

Seher ÜRÜN | 23 Kasım 2014 Saat 20:05

Çok iyisiniz.

Allah razı olsun sayenizde 100 aldım.

Adamsınız.

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık.

Site çok güzel ama bunu kim yazacak! Halil Sezai’den İsyaaan oooof off!

Sözcük grupları lazım.

İyi, güzel olmuş.

Uzun ama güzel teşekkürler :D

Süper.

Teşekkürler işime yaradı.

Ellerinize sağlık muhteşem.

Emre Erkişi | 13 Ocak 2015 Saat 00:22

Hemen bitti .

Çok güzel :)

Çoban Çeşmesi şiirinin kelime gruplarını arıyorum nereden bulabilirim?

Kelime gurupları bu kadar mı; zamir, zarf, fiil dahil değil mi?

Edebiyat Öğretmeni | 20 Ocak 2015 Saat 21:30

Onlar kelime grubu değil sözcük türleridir.

Güzeldi elinize sağlık.

Çok teşekkür ederim size çok yardımcı oldunuz.

Teşekkür ederim. Dil anlatım ödevimi yaptım sayenizde.

Tam benlik.

Elinize sağlık çok işime yaradı. Hepsini burada buldum teşekkür ederim :)

Çok teşekkürler.

Çok iyi.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Bir an çok uzun zannettim ama ödevimi yaptım sağolun.

Hiç yardımcı olamadınız.

Çok sağolun ödevimi bitirdim sonunda.

Bunun testi yok mu ya? Acil lazım.

Ufuk Kahraman Sinan | 23 Şubat 2015 Saat 15:28

Çok iyi, 90 aldım.

Yusuf ÖZENÇ | 24 Şubat 2015 Saat 19:29

Çok uzun ama güzel.

Teşekkürler.

Teşekkürler, ödevimi kısa sürede bitirdim.

Soru grupları yok.

Çok ama çok sağolun.

Çok iyisiniz sağolun.

Teşekkür ederim.

Müthiş.

Melek Berna | 2 Mart 2015 Saat 10:07

Çok güzel cidden teşekkür ederim hepinize eyvallah.

Ecem Musaoğlu | 2 Mart 2015 Saat 17:49

Çok iyi süper.

Eh işte hiç de fena değil.

Enes Karadavut | 4 Mart 2015 Saat 20:22

Sağolun çok teşekkür ederim işime yaradı.

“Okunacak kitaplar” bir sıfat-fiil grubu değildir, sıfat unsuru sıfat-fiil olan bir sıfat tamlamasıdır. Burada sıfat-fiil grubu yoktur, yalnızca bir sıfat-fiil vardır. Her sıfat-fiil bir sıfat-fiil grubu değildir. Bir sıfat-fiilin sıfat-fiil grubu olması için o sıfat-fiili anlamca tamamlayan unsurlarının olması gerekir.

Tam beğenemedim.

Biraz daha örnek verseydiniz ve biraz daha açıklasaydınız çok daha iyi olurdu, yine de sağolun.

Sağolun ellerinize sağlık. Allah yardımcınız olsun :D

Çok iyi.

Keşke bunun testini de koysaydınız.

Çok güzel bir site, yararlı oldu buna eminim.

Çok güzel bir site çok yardımcı oldu.

Sağolun sizin sayenizde performans ödevimi yaptım. Allah razı olsun :)

Allah razı olsun ya çok işime yaradı performans ödevi için dil ve anlatım.

Allah gönlünüze göre versin.

Süper teşekkürler.

Çok güzel yararlı.

Ödevim oldu sağolun.

Bunu hazırlayan her kimse ona teşekkür ederim.

Teşekkür ederim çok güzel olmuş. Sayenizde dil anlatım performansımı yaptım sağolun.

Güzel bir site, performansımı da yaptım sayenizde.

Biraz daha fazla örnek koysanız daha iyi olacak, bana her başlıktan 15 er örnek lazımdı.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Teşekkürler lazımdı yapmışsınız.

Çok güzel olmuş elinize sağlık yarin sınavım var.

Çok sağolun.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Süpersiniz.

Çok teşekkür ederim konuyu hemen kavradım ellerinize sağlık. Yarın sınavda yüksek not alacağım :D :)

Teşekkürler.

Çok güzel helal size…

Muntazam bir anlatım çok sağolun. Bu bilgiler bana sınavda çok yardımcı olacak.

Sağolun sayenizde ödevimi yaptım.

Çok teşekkürler :)

On numara beş yıldız olmuş.

Bu siteyi yapan kişiden Allah razı olsun. Tüm edebiyat ve dil anlatım konularını burada rahatça öğreniyorum.

Gerçekten çok güzel bir site sağolun, sizin sayenizde sınava hazırım.

Allah razı olsun işime yaradı.

Çok teşekkür ederim.

Allah sizden razı olsun gerçekten çok sevap alıyorsunuz. Tam istediğim şekilde de veriyorsunuz, yarın yazılım var 80 ve üzeri alacağım inşallah.

Çok teşekkürler.

Muhammet Özdemir | 30 Mart 2015 Saat 20:03

Soğolun sınava çalışmamda yardımcı olu.

Bu sitede emeği gecen herkese teşekkür ederim.

Ceyda Nur Tegen | 31 Mart 2015 Saat 19:51

Çok güzel çok teşekkür ederim.

Adamsınız, sınavda yardımcı oldunuz.

Teşekkürler. Allah razı olsun.

Sınava çalışıyorum ağırlık bu konudan çeşitler çok fazla kopyaya devam :)

Mehmet Deniz | 1 Nisan 2015 Saat 21:41

Sizin sayenizde sınavdan iyi not alacağım inşallah. Amin :D

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok sağolun gerçekten çok güzel hazırlamışsınız ellerinize kollarınıza sağlık :D

Teşekkürler :)

Çok sağolun.

Elinize sağlık çok güzel olmuş.

Sağolun sınavım için çok yardımcı oldu.

Çok sağolun çok işime yaradı :) Artık matematikten 8 almayacağım sayenizde :)

Teşekkürler, çok yardımcı oldu.

Çok sağolun çok işime yaradı. Sınavdan yüksek alırım inşallah.

Allah razı olsun.

Eyvallah :)

Çok sağolun.

Çok teşekkürler.

Tüm ödevi copy paste yaptım.

Teşekkürler.

Süleyman Emre | 8 Nisan 2015 Saat 18:35

Size sınıfça teşekkür ediyoruz.

Teşekkürler.

Sağ olun sayenizde sınava çalıştım.

Sınav için harika oldu.

Teşekkürler.

Elinize sağlık.

Çok teşekkür ederim.

Allah sizden razı olsun.

Thank you for giving me this information.

İsmail Orkun | 12 Nisan 2015 Saat 14:25

Teşekkürler.

Allah razı olsun çok iyi.

Teşekkürler.

Allah razı olsun.

Cümlelerde karışık kelime grupları olsaydı iyi olurdu bir cümlede bir tane kelime grubu bulmuşsunuz.

Allah razı olsun. 2 saattir yapmaya çalışıyoruz :D

Çok sağolun işime yaradı.

Teşekkürler performans ödevimi yapmama büyük katkı sağladı.

Süper olmuş.

Çok teşekkürler. Çok iyi yazmışsınız! Ellerinize sağlık!

Allah sizden razı olsun, sayenizde ödevimi bitirdim.

Çok güzeldi işime yaradı sağolun.

Gerçekten süper işime yaradı.

Güzel :D

Bence çok güzel ama biraz fazla olsaydı örnekle güzel olurdu. Çok sağ olun süper olmuş :D

Abi sınavdan inşallah iyi alırım hep buradan çalıştım :D teşekkürler.

Azdı ama yeterli.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Güzel olmuş, performans ödevim için kullanacağım teşekkürler :)

Elleriniz dert görmesin çok güzel olmuş. Sizin sayenizde dil anlatım ödevini yapıyorum çok sağolun. Ben de kelime gruplarını kaybetmiştim :D Ellerinize sağlık :D

Eyvallah çok güzel olmuş çok işime yaradı süper.

Yardım edin proje ödevim var.

Yani idare eder ben sadece takısız isim tamlamasını anlamadım. Yine de emeğinize sağlık :-)

Anlamadım anlasaydım da bir şey olmazdı.

Ya güzel çok uzun be. Yaz yaz bitmiyor.

Hiç beğenmedim. Bizimle değilsiniz. :-P

Bazıları hem güzel diyor hem de güzel değil diyor.

İyi de bazı konuları yanlış mı ele alıyor gibi ya?

Aynen devam çok güzel.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Eyvallah çok güzel olmuş çok işime yaradı süper.

Çok teşekkürler! Sayenizde sınava daha iyi çalıştım.

Emeğinize sağlık. Çok sağ olun hem ödev konusunda hem de sınav konusunda daha iyi bilgilere sahibim artık.

Türkçem için yardımcı oldu. Sağolun azizler. Allah sizi kutsasın…

Sınavım vardı. Teşekkürler çok yardımcı oldunuz.

Teşekkürler.

Eksik yapmışsınız.

Allah razı olsun, teşekkür ederim.

Sağolun, ellerinize sağlık.

Nasıl desem…

Çok güzel olmuş, yorumlardan da belli ama sınava bir akşam kalınca çalışmak bir fayda etmiyor, olsun aklımda kalmasına yardımcı oldu (:

Çok güzel olmuş tam istediğim gibi.

Teşekkürler.

Ellerinize sağalık, güzel bir yazı olmuş. Örnekler az diyen arkadaşlar dağ gibi örnekler olmasına gerek yok bence. Örnekler çok olsaydı uzun bir yazı olurdu ve bizi sıkardı. Kısa ve öz, bize yeteceğini düşünüyorum. Tekrar ellerinize sağlık.

Ben performans ödevi yapacaktım da buraya az daha örnek koyar mısınız?

“Kahveci söylediğine göre” hangi kelime gurubuna giriyor?

Edebiyat Öğretmeni | 19 Mayıs 2015 Saat 19:37

Edat grubudur.

Aferin size iyi iş çıkarmışsınız harika.

Süper.

O zaman git ÖSYM’nin sitesinden bak.

Hocam sayı grubunun farklı bir kuralı vardı, sayı küçükse bir şeydi tam hatırlayamıyorum da siz biliyorsanız söyler misiniz?

Teşekkürler ama bir yeri anlamadım neden “çamur deryası”na isim tamlaması değil de sıfat tamlaması dediniz?

Çok teşekkürler sayenizde öğrendim konuyu :)

Çok teşekkür ederim.

Teşekkürler.

Çok iyi oldu çok kötü de oldu diyecek bir şey yok.

Çok iyi bir not bekliyorum şimdiden teşekkürler.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: