İletişim Konusu

İletişim, kısaca “karşılıklı iletmek” anlamında bir kavramdır. Bir elektrik düğmesine bastığımızda ampule doğru bir akım iletilir ve ampul yanar. Buradaki akım, elektriği iletme olayıdır. Burada olduğu gibi iletişimde de bir iletme olayı söz konusudur. Yalnız iletme işi “duygu, düşünce, bilgi” iletmek şeklinde olur. Kısacası iletişim, insanlar arasında gerçekleşen duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir.

Bu alışveriş, yani iletişim genellikle konuşmayla gerçekleşir. Fakat göz işareti, gülümseme, susma, ağlama, müzik, resim, kitap, gazete, sinema, heykel ve mimariyle de iletişim sağlanabilir. Nitekim insanlar tarih boyunca duman, mektup, kuş, ıslık, trafik işaretleri, internet gibi değişik iletişim araçları kullanmışlardır.

İletişimin Önemi

İnsan toplu hâlde yaşayan bir varlıktır. Dolayısıyla İletişim, toplumsal bir varlık olan insan yaşantısının kaçınılmaz ve önemli bir boyutunu oluşturur. Toplum içinde yaşayan her insan, farkında olsun veya olmasın, birbirleriyle iletişim içindedir. İnsanlar duygu, düşünce ve hayallerini, sorunlarını birbirlerine iletişimle aktarırlar. İletişimle insanlar birbirlerini anlarlar, sorunlarını paylaşırlar, problemlerine çözümler üretirler. Yani insan hayatının merkezinde iletişim vardır. İnsan ailesiyle, arkadaşlarıyla, komşularıyla, çevresiyle sürekli iletişim hâlindedir. Tarih boyunca insanlar hep iletişime önem vermişler ve sürekli iletişim hâlinde olmuşlardır.

İlk insanların mağara duvarındaki resimleri birilerine bir şeyler anlatmak için bir araçtı. Duman, ateş, güvercin bile anlaşma aracı olarak kullanılmıştır. Şimdi elimizde sayısız iletişim yolu var ve insanoğlu dünyanın bir ucundaki, hatta uzaydaki biriyle iletişim kurabiliyor.

İletişimin gerçekleşmediği durumlarda ise insan, kendini boşlukta görür ve büyük bir yalnızlık hisseder. Hatta hiç konuşmayan insan zamanla konuşmasını bile unutabilir. Özellikle günümüzde iletişimsizlik sorunları yaşanmaktadır. Çoğu zaman telefon, İnternet gibi araçlarla çok uzaktaki insanlarla iletişim kurarken yanı başımızdaki arkadaşlarımızla, annemizle, babamızla, kardeşimizle sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz.

İletişimin Öğeleri

İletişim, tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar. İletişimin gerçekleşmesi için bazı unsurların bir araya gelmesi gerekir. İletişimde belirli mesajlar kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe (alıcıya) aktarılır.

Örneğin bir konuşmacı (kaynak) ortak bir dil aracılığıyla kodladığı kelimeleri (ileti) ses dalgaları (kanal) yoluyla alıcıya (hedef) aktarır. Dolayısıyla iletişimin “gönderici, alıcı, ileti, kanal, bağlam, dönüt” gibi öğeleri vardır. Şimdi bu öğeleri sırasıyla açıklayalım:

1. Gönderici

Gönderici iletiyi hazırlayan, gönderen kişidir. Gönderici iletişimin en önemli öğesidir. Çünkü gönderici olmadan iletişim gerçekleşmez. İletiyi aktaran göndericiye kaynak ya da verici de denir. Dinleyiciye bir şey söyleyen kişi göndericidir.

2. İleti

Göndericinin aktardığı duygu, düşünce, hayal, istek ve bilgilere “ileti” denir. Başka bir deyişle ileti, göndericinin alıcıya aktardığı mesajdır. Dolayısıyla konuşanın (gönderici) anlattığı, bildirdiği şeylerin hepsi ileti kavramına dâhildir. Sözü söyleyenin, dinleyene söylediği söz iletidir.

3. Alıcı

Duygu, düşünce, istek ve bilgilerin aktarıldığı kişi ya da kişilerdir. Başka bir deyişle alıcı, iletinin gönderildiği insan ya da topluluktur. Ortada bir ileti vardır, bu iletinin pek tabii bir de “alıcısı” olmalıdır. Bu da konuşmayı dinleyen kişidir. Dinler ve “iletiyi” alır.

4. Şifre (Kod)

İletişimdeki iletiler şifrelenerek aktarılır. Gönderici, iletisini konuşmanın yanı sıra yazıyla, resim çizerek, rakamlarla ya da hareket yaparak anlatmayı da deneyebilir. İşte bu tür iletişim şekillerine “şifre” denir.

5. Bağlam

İletişime katılan öğelerin birlikte meydana getirdiği ortama bağlam denir. Başka bir deyişle göstergenin öteki öğelerle birlikte ve onlarla birleşerek, bütünleşerek onların da yardımıyla bir kavramı yansıtmasıdır. Bir sözcüğün hangi anlamda kullanıldığını bağlamına göre belirleriz. Bir sözcüğün anlamını belirlemede bağlam devreye girer. Bu açıdan bağlam, iletişimde çok önemli bir yere sahiptir. Örneğin “sıfır” kelimesi değişik bağlamlarda değişik anlamlar ifade eder.

Bu sözcük, “Pazarda sıfır gibi bir araba buldum ve onu hemen aldım.” cümlesinde aracın hasarsızlığını, kullanışlılığını, yeniliğini bildiriyor. Yani olumlu anlamda kullanılmıştır. “Sorma, su içsem kilo alıyorum, bütün rejimleri denedim, netice sıfır.” cümlesinde ise “sıfır” sözcüğü “kötü, başarısız, verimsiz” anlamında kullanılmıştır. Yani olumsuz anlamda kullanılmıştır.

6. Kanal

İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol veya araca kanal denir. İletişimde gönderici iletisini alıcıya söz, yazı, rakam gibi belli araçlar yardımıyla aktarır. İşte iletişimin bir parçası olan bu araçlara kanal adı verilir. Konuşmada kanal sözdür.

7. Filtre

Filtre, alıcının iletiyi kendine göre yorumlama biçimidir. Bu açıdan filtre, algılamayla ilişkili bir öğedir. Algı, kişinin belli bir bilgiyi duyma, anlama ve değerlendirme sürecidir. Kişinin durumu, istekleri, geçmiş yaşamı, önyargıları ile sosyal ve kültürel unsurlar algılamayı etkilemektedir. Tüm bu unsurlar, kişilerin aynı iletiyi farklı yorumlamasına kapı aralamaktadır. Bu durum da iletişimdeki filtre kavramıyla açıklanmaktadır.

8. Dönüt (Geri Bildirim)

Alıcının, göndericiye verdiği tepkiye (cevaba) dönüt denir.

Hakan, arkadaşı Caner’e cep telefonundan: “Toplantı başladı mı?” mesajını gönderdi. Caner de onun mesajını: “Hayır, daha başlamadı.” diye cevapladı.

Yukarıdaki iletişimde iletişimi başlatan kişi Hakan’dır. O hâlde Hakan “gönderici (kaynak)” durumundadır. Hakan’ın soru yönelttiği kişi olan Caner ise “alıcı”dır. Gönderici olan Hakan’ın, alıcı olan Caner’e aktardığı “Toplantı başladı mı?” sözü, yani mesajı “ileti”dir. Gönderici, iletisini telefonla aktardığı için burada telefon “kanal” durumundadır. Gönderici ve alıcının sözlerini yansıtan harfler veya dil (Türkçe) “şifre’dir. Alıcının (Caner), göndericiye (Hakan) verdiği “Hayır, daha başlamadı.” cevabı ise bu iletişimdeki “dönüt”ü oluşturmaktadır.

İletişimde Gönderici, Alıcı ve İleti İlişkisi

İletişim kısaca, “gönderici” tarafından “ileti’nin bir “şifre” aracılığıyla, bir “iletişim kanalıyla “alıcı “ya gönderilmesiyle oluşur. Şifrelenmiş mesajı alan ve çözen alıcı, mesajı taşıyan sembolleri algılayıp onlara anlam vererek iletişimi sonlandırır ya da kendisi bir mesaj göndererek bu sefer gönderici konumuna geçer. İletişim bu şekilde devam eder.

İletişimde Göstergelerin Yeri ve Önemi

Kendi dışında bir başka şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen nesne, görünüş ve olgulara gösterge denir. Örneğin kelimeler bir göstergedir. Buna göre adlarımız bizim göstergemizdir. “Hasan” kelimesi bir insanın göstergesidir. Aynı şekilde “vazo” kelimesi “vazo nesnesi”nin göstergesidir. “Vazo” kelimesi vazonun kendisi değildir ama vazoyu karşılar. Yazıda, konuşmada vazonun yerine geçer. Bu kelime, vazoyu gösterdiği, düşündürdüğü, onun yerini alabildiği için “gösterge” diye adlandırılır. Kısaca gösterge; kendisi o şey olmadığı hâlde, o şeyi çağrıştırarak iletişim kurmayı sağlayan araçtır, nesnedir, olgudur.

Göstergelerin ses ve anlam yönü vardır. “Odun” göstergesi “o, d, u, n” seslerinden oluşmuştur ve anlamı “yakmak için kullanılan sert bir nesne’dir. Buna göre her gösterge “gösteren” ve “gösterilenden” oluşur. Harflerden oluşan sözcük, resim, şekil, işaret vb. öğelere gösteren denir. Göstergenin insanların zihninde çağrıştırdığı görüntü ve anlamlara ise gösterilen denir.

Gösterge Çeşitleri

1. Dil Göstergesi

Yazıyla veya sözle gerçekleştirilen her türlü etkinlik dil göstergesiyle ilgilidir. “Kedi” kelimesi bir dil göstergesidir. Bu gösterge, “k. e, d, i” seslerinden oluşmuştur. Kelimeyi oluşturan sesler gösteren, kelimenin çağrıştırdığı anlam ise gösterilendir.

2. Dil Dışı Göstergeler

Resim, şekil, işaret, hareket, jest, mimikler vb. dil dışı göstergelerdir. Dil dışı göstergeler dörde ayrılır:

a. Belirti (Doğal gösterge): Doğal olan her şey doğal göstergedir. Doğal bir göstergedir. Yorumu yapılmadığı zaman herhangi bir anlam ifade etmez. İletişim kurma amacı yoktur. Gösteren ile gösterilen arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Gök gürültüsü, yağmuru; gece bahçedeki köpeğin havlaması, dışarıda yabancının dolaştığını; ateşimizin 38 derece olması, hasta olduğumuzu gösterir. Yağmurun yağması, deprem, sel, sonbaharda yaprakların sararması vb. doğal göstergedir.

b. Belirtke (Sosyal gösterge): Sosyal durumları anlatan göstergelerdir. Yapay göstergedir. İnsanların iletişim kurmak için ürettiği şeydir. Tüm belirtkeler uzlaşımsal nitelik taşır. Görgü kuralları, trafik lambaları vb. unsurlar sosyal göstergedir. Bir futbol maçında hakemin futbolcuya gösterdiği sarı kart bir belirtkedir. Bu renk ile oyuncunun bir dahaki sert davranışta oyundan atılabileceği konusunda uzlaşmaya dayalı bir bağ söz konusudur. Herhangi bir dershanede ders sonunda zil çalması dersin bittiğinin göstergesidir. Zil, gösteren; dersten çıkma gösterilendir.

c. Görsel Gösterge (İkon): Göstereni ile gösterileni arasında benzerlik ilişkisi olan göstergedir. Haritalar, fotoğraflar, resimler, şehir planları buna örnektir.

d. Simge: Benzerlik ya da yakınlık (uzlaşma) ilişkisi içinde soyut bir gösterileni göndermede bulunan görsel biçimdir. Güvercin, barışın; terazi adaletin; kartal Beşiktaş’ın simgesi olan göstergelerdir.

Göstergelerin Ayırıcı Özellikleri

Dil göstergeleri diğer göstergelerden daha farklı ve daha gelişmiştir. Dil, en kullanışlı gösterge diye adlandırılabilir. Çünkü insanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş aracı dildir. Dille gerçekleştirilen iletişim: resim, şekil, işaret gibi dil dışı unsurlarla gerçekleştirilen iletişimden daha etkilidir. Dil. ruh hâllerinin ve duyguların anlatılmasında da kullanılabilir. Dil göstergeleri kendi anlam değerlerinden başka anlamları da ifade eder.

“Altın” kelimesi bilinen “değerli maden” anlamında kullanılabildiği gibi “çok değerli” ya da “sarı rengin bir tonu” anlamında da kullanılabilir. Bu özelliğiyle dil göstergeleri geniş bir anlatma imkânına sahiptir.Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

175 YORUM VAR “İletişim Konusu”

Süper bir ödev konuları var.

MEB kitaplarından kat be kat daha iyi. Oturup bu şekilde uğraşıp, bize yardım ettiğiniz için, bu siteyi oluşturdugunuz için çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.

Editörün eline sağlık yazı çok güzel ve bana çok yardımcı oldu.

Çok iyi anlatıyor herkese tavsiye ederim.

Üşendim okumaya ya çok uzun bunu okursam vaktim kalmaz keşke özetli olsaydı.

Süper.

Çok iyi olmuş.

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık, başarılarınızın devamını diliyorum.

Bu saatte bu sitedeyim, ne kadar iyi olduğunuzu siz anlayın. :D

Güzel.

Arkadaşlar şimdi bu yazıyı yazan kişi çalışkan mı yoksa tembel bir kişi midir?

Çok işime yaradı, hazırlayanların ellerine sağlık.

Çok güzel bir yazı ellerinize sağlık çok işime yaradı.

Çok teşekkür ederiz.

Allah Razı Olsun uğraşanlardan ve bütün emeği geçenlerden.

Bu yazı çok uzun yaz yaz bitmiyor.

Eyvallah süper olmuş.

Yazı çok ucuz ama işime cok yaradı, bu siteyi yapanın eline sağlık :d

İyi hazırlanmış bir yazıydı.

Teşekkürler :)

Ömer Eroglu | 22 Eylül 2013 Saat 19:32

Ellerinize sağlık, emeği geçen herkesten Allah razı olsun :)

İşime çok yaradı, çok mutlu oldum sağolun.

Kanal ve şifre içerikleri fena karışmış.

Aslında zor ama neyse.

Gerçekten yazı süper işime çok yaradı.

Çok işime yaradı elinize sağlık.

Teşekkürler bu kadar yazıya zahmet oldu size de.

Çok sağolun.

Emeği geçen herkesin Allah yardımcısı olsun iyi ki bu internet siteleri var ayriyeten de Allah bilgisayarı icat eden kişiden razı olsun.

Süper olmuş teşekkür ederim.

Ödevlerime çok yardımcı oldu teşekkür ederim.

İdare eder işimi gördü ama azcık.

Güzel bir sunum.

Teşekkür ederim :) Çok işime yaradı.

Çok işime yaradı bu siteyi yapanın eline sağlık diyorum ve çok teşekkür ediyorum :)

İyi bir site teşekkür ederim.

Çok iyi olmuş teşekkürler.

Çok güzel özetlenmiş.

Çok güzel olmuş.

Allah sizden razı olsun.

Çok teşekkürler.

Çok iyi olmuş.

Çok güzel olmuş.

Gerçekten de teşekkürler, emek harcadığınız belli elinize sağlık.

10 numara 5 yıldız :D Çok iyi.

Vallahi süper olmuş sağolun ödevimi yaptım bu sayede.

Çok teşekkür ederim.

Bu site hep çok işime yarıyor. Teşekkürler.

Emre Kayhan | 30 Ekim 2013 Saat 18:10

Çok güzel olmuş yapanın ellerine sağlık olsun.

Çok güzel olmuş devamı beklerim.

Daha uzunu yok mu ya en az 7 sayfa olması lazım performans ödevimin :( ama neyse bu da işime yarar.

Zor bir konu ama anladım.

Çok güzel ve açıklayıcı olmuş.

Yazılıma çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim :)

Çok güzel olmuş çok işime yaradı.

Zor bir konu!

Video da yapsaydınız iyi olurdu pek anlaşılmıyor okuyunca.

Çok sağolun faydalı oldu.

Süper ötesi :)

Allah razı olsun çok işime yaradı.

Geniş bir özet gerçekten güzel.

Çok güzel olmuş, sınavda yarayacaktır.

Çok güzel çok emek harcanmış ama video olsaydı daha iyi olabilirdi.

Allah sizden razı olsun çok teşekkür ederim.

Çok sağolun sınavda çıktı ve yaptım.

Harika sınav için çok yardımcı oldu.

Çok iyi anlatılmış, sınava hazırlanmak için çok yararlı. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Çok ama çok sağolun.

Süper olmuş tam olarak konuyu anladım.

Güzel olmuş.

Çok iyi yapmışsınız örnekler güzel. (Y)

Çok teşekkürler.

Eyvallah.

Çok sağolun.

Çok teşekkürler çok yardımı oldu ama biraz fazla uzun yaz yaz bitmedi mübarek.

Çok sağolun süper işime çok yaradı.

Süper olmuş teşekkürler.

Gerçekten çok güzel, açıklayıcı bir şekilde konu anlatımı yapmışsınız. Çok teşekkür ederim kim yaptıysa ellerine ve bilgilerine sağlık. :)

Süper :D

Bence de çok güzel olmuş, çok da işime yaradı vallahi.

Çok iyi olmuş.

Çok sağolun güzel olmuş.

Çok güzel elinize sağlık.

Çok iyi olmuş.

Çok iyi olmuş.

Teşekkürler.

Kaynakça beliritirsek kitap ismi gibi lütfen.

Gerçekten çok iyi oldu teşekkür ederiz.

Süperdi çok teşekkürler.

İyi güzel hatta çok güzel.

Çok güzeldi teşekkürler.

Çok süper.

Süper!

Teşekkürler hocam.

Süper olmuş gerçekten. :-)

Çok uzun olmuş bence.

Çok sağ olun.

Güzel bir anlatım olduğu için teşekkür ederiz.

İşime yaradı sağolun.

Teşekkürler.

Dil anlatımdan 25 aldım diye bu ödevi yapıyorum.

Anlatım muazzam. Teşekkürler.

MEB’den iyidir. Çok sağolun. Ellerinize sağlık.

Af edersin çok başarısının aferin.

Çok güzel çok yardımcı oldu.

Çok süper.

Başlarda anladım ama göstergeyi biraz fazla uzatmışlar sanki.

Süper!

Güzel olmuş.

Çok işime yaradı abi ya :D

İnanılmaz yardımcı oldu süper yani çok teşekkür ederim.

Süper olmuş.

Süper olmuş ellerinize sağlık.

Bir edebiyat sitesine yakışır ciddiyetle konu en güzel ve en doğru şekilde burada anlatılmış. Diğer siteler kavramları çok çarpıtmış ve anlamamışlar. Site yönetimini can-ı gönülden tebrik ederim.

Teşekkürler.

Ben göstergenin hala ne olduğunu anlamadım ama güzel yazmışsınız ellerinize sağlık.

Bir edebiyat sitesine yakışır ciddiyetle konu en güzel ve en doğru şekilde burada anlatılmış. Diğer siteler kavramları çok çarpıtmış ve anlamamışlar. Site yönetimini can-ı gönülden tebrik ederim.

Teşekkür ederim.

Çok teşekkürler.

Bu benim performans ödevimdi çok teşekkürler.

Bence de olumlu bir site sınava buradan çalışıyorum.

İyiymiş işime yaradı.

Teşekkürler.

İyi bir çalışma, ellerinize sağlık.

Şehmus Kartal | 11 Kasım 2014 Saat 18:34

Çok beğendim bu sayfada emeği geçenlere teşekkür ederim.

Güzel olmuş.

Çok güzel site, bu işte emeği olan herkese teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok harika bir yazıydı :) Yazanın eline sağlık. Sınava çalışmamda çok yardımcı oldu :) MEB’in kitaplarına o soruları ve örnekleri koymak yerine bunu koysalardı daha iyi olurdu.

ALLAH yardım edenlerin daima yanında ve yardımcısı olsun inşallah. Bunu hazırlayana da ALLAH u Teala cennetten girmeyi nasib eylesin. :D

Hazırlayanın tuttuğu altın olsun mükemmelsiniz. Allah sizden razı olsun.

Yazıyı okumayı bitirdim, bunu yazanı nasıl üşenmeden yazabildiğini düşünüyorum. :D

Mükemmel bir site, harika bir yaz. Çok teşekkürler. Allah razı olsun.

Allah razı olsun :) Sınavıma çok yardımcı oldu bu site, adamsınız edebiyatoğretmeni.org :D

Yazılan bir tanım yazısı bir kişinin zeki ya da aptal olduğunu belirler fakat çalışkan mı yoksa tembel mi olduğunu belirlemez. Üstelik bilinen bir gerçeğin sadece kelimelerini değiştirerek tanımını yapıyor. Bu yüzden başka bir yerden yararlanabilme ihtimali de var olduğundan hepsini “BU KİŞİ” nin yazıp yazmadığını anlayamayız. Başka yerden yararlanma ihtimali varsa zaten çalışkan olup olmadığını anlayamayız. Umarım anlatabiliyorumdur. Bu arada ben sadece bir ihtimalden söz ediyorum. Gerçekten de bu yazıyı yazarken ilhamlarından mı yoksa başka kaynaklardan mı yararlandı bilemem fakat gene de emek vermiş, saygım(ız) sonsuz.

Güzeldi ama resimlerle destekleyebilirsiniz, mesela ikon tam olarak anlayamadım resim filan olsaydı iyi olurdu :)

İletişimi bana çok iyi tanımladınız teşekkür ederim.

Aynen katılıyorum sana.

Harika, çok teşekkürler.

Eyvallah.

Çok öğretici.

Yarın sınav var, inşallah yardımcı olur.

Gerçekten çok güzel, sınavlara hep buradan çalışıyorum.

Çok iyi.

Mervan Deniz | 2 Aralık 2014 Saat 20:21

Çok güzeldi teşekkürler :)

Süper bir site çok yardımcı oldunuz bana teşekkür ederim.

Teşekkürler.

Aynen.

Süper bir site teşekkürler.

Emeğinize sağlık bizim için en güzel site. Teşekkürler :)

Bana çok yardımcı oldu.

Teşekkürler.

Çok sağolun gerçekten yazılıya çalıştım fakat 99’da kaldım, bir puan vermedi :)

Gerçekten harika bir site. Sınava çalışmam konusunda çok yardımcı oldu. Teşekkür ederim :) emeğinize sağlık :))

Gerçekten güzel bilgi verilmiş. Yazan kişiye böyle bir bilgilendirmeden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Harika.

Çok teşekkür ederim.

Sınava direkt buradan çalıştım. Hazırlayanın ellerine sağlık.

İyi olmuş.

Elinize emeğinize sağlık diğer siteleri de gezdim, bir edebiyat öğretmenliğini okuyan birisi olarak sizin gibi güzel site bulamadım ayrıntılı.

Gerçekten de işe yarıyor hazırlayana çok teşekkür ederim :D

Teşekkürler.

Süper, sınavda çok yardımcı olacak bana.

Yazan kimse Allah razı olsun, proje ödevimde çok yardımcı oldu. Çok çok teşekkür ederim. :)

Ben de sizlere katılıyorum.

Süper ya!

Bu yazıdan gerçekten çok verim aldım, yazanın emeğine sağlık teşekkür ederim :)

Bu site hep işime yarıyor yine çok iyi bir yazıydı.

Çok güzel bir site teşekkürler, işimize çok yarıyor.

Benim de proje ödev konum iletişim, bu sitenin yardımı çok oldu çok teşekkürler.

Bu konuyu hiç yapamayacağım zannederken siz yetiştiniz imdadıma.

Çok iyi ya sağolun.

Çok kısa ve öz çok güzel elinize sağlık.

Çok güzel olmuş.

Çok güzel bir site.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: