Fiil Çatısı Konu Anlatımı

Sponsorlu Bağlantılar

Cümlede, eylemin nesne alabilip alamamasına ya da öznenin, eylemde bildirilen işle ilgili olarak gösterdiği özelliğe eylem çatısı denir. Dolayısıyla, yüklemi eylem olmayan cümlelerde çatı aranmaz.

Eylemler çatısı bakımından iki grupta incelenir:

  • A. Nesnesine Göre Fiiller
  • 1. Geçişli Fiil
  • 2. Geçişsiz Fiil
  • B. Öznesine Göre Fiiller
  • 1. Etken Fiil
  • 2. Edilgen Fiil
  • 3. Dönüşlü Fiil
  • 4. İşteş Fiil

A. Nesnesine Göre Fiiller

1. Geçişli Fiil

Nesnesi olan ya da nesne alabilen eylemlere “geçişli eylem” denir. Nesneyi, yükleme sorduğumuz “neyi, kimi, ne” sorularıyla bulduğumuz için, bu sorulara cevap veren eylemler geçişlidir.

Ben bu kitabı geçen yaz okumuştum.
Askerdeki arkadaşıma mektup yazdım.

Bu cümlelerde “okumuştum” eylemi “bu kitabı” nesnesini, “yazdım” eylemi “mektup” nesnesini aldığından geçişli bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerde eylemler, altı çizili nesneleri aldığı için geçişlidir.

Topladığı çiçekleri vazoya yerleştirdi.
Babam, pazar sabahları gazete alırdı.
Diploma törenine kuzenini de davet etti.
Öğretmenimiz derste bize fıkra anlatırdı.

Not: Geçişli eyleme sahip olan cümlelerde kimi zaman nesne bulunmaz. Bu eylemler nesne almasalar da geçişlidir. Önemli olan, o eylemin nesne alabilmesidir.

Öğretmen çok güzel anlattı.
Öğretmen konuyu çok güzel anlattı.

Bu cümlede nesne bulunmamasına rağmen, istenirse cümleye nesne getirilebildiği için “anlatmak” eylemi geçişlidir.

2. Geçişsiz Fiil

Nesne alamayan eylemlerdir. Geçişsiz eylemler, “neyi, kimi, ne” sorularına cevap veremez. Geçişsiz eylemlerin yüklem olduğu cümlelere dışarıdan herhangi bir nesne getirilemez.

Onun anlattığı fıkraya hepimiz güldük.
Babamla hafta sonları balık tutmaya gideriz.

Bu cümlelerde yüklem olan “güldük” ve “gideriz” eylemleri nesne alamadığı için, geçişsiz bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerde eylemler, nesne alamadıkları için geçişsizdir.

Dün gece televizyondaki film çok geç başladı.
Küçük kardeşim bugün erkenden uyandı.
Geleceğe her zaman umutla baktık.
Okul sonrası annesine ev işlerinde yardım ediyordu.

Not: Nesneyi bulmak için yükleme sorduğumuz “neyi, kimi, ne” sorularına “onu” sözcüğünü ortak bir cevap olarak verebiliriz. Cümleyi “onu” sözcüğü ile birlikte okuyarak cümledeki eylemin geçişli olup olmadığını kolayca anlayabiliriz.

Sabahtan beri burada (onu) bekliyorum.
Balonu uçan çocuk bir süre (onu) ağladı.

Bu cümlelerde nesne yoktur. Cümlelere “onu” sözcüğünü getirdiğimizde “beklemek” eyleminin geçişli, “ağlamak” eyleminin geçişsiz olduğunu görürüz.

Not: Türkçede bazı eylemler yeni anlamlar kazanarak hem geçişli, hem geçişsiz olarak kullanılabilmektedir. Bir cümledeki eylemin geçişli olup olmadığı sorulduğunda sadece eylemi değil, cümleyi bütünüyle okumak gerekir.

Bütün gün çarşıda boş boş gezmiş. (geçişsiz)
Sınıfça ilçemizdeki müzeyi gezdik. (geçişli)
Arkadaşım az önce buradan geçti. (geçişsiz)
Afrikalı atlet sporcuların hepsini geçti. (geçişli)

Not: Geçişsiz iken -r, -t, -tır” eklerinden uygun olanını alarak geçişli hale gelen eylemlere oldurgan eylem denir.

Komik hareketleriyle hepimizi güldürdü.

Daha önce kullandığımız geçişsiz “gülmek” eylemine “-dür” eki getirilerek geçişli “güldürmek” eylemi elde edilmiştir. Aşağıdaki örneklerde geçişli ve geçişsiz eylemler bir arada verilmiştir.

Geçişsiz Eylem           Oldurgan Eylem
dolmak                        dol – dur – mak
ağlamak                      ağla -t – mak
düşmek                       düş – ür – mek

Not: Geçişli iken -r, -t, -tır” eklerinden uygun olanını alarak tekrar geçişli yapılan eylemlere ettirgen eylem denir. Bu fiillerde işi, bir başkasına yaptırma anlamı vardır.

Yaşlı kadın askerdeki oğluna mektup yazdırdı.

Daha önce kullandığımız geçişli “yazmak” eylemine “-dır” eki getirilerek yine geçişli “yazdırmak” eylemi elde edilmiştir. Aşağıda, geçişliyken “-r, -t, -tır” eklerinden biriyle geçişlilik derecesi artırılıp ettirgen yapılmış eylemler verilmiştir.

Geçişli Eylem             Ettirgen Eylem
açmak                         aç – tır – mak
okudu                          oku -t -tu
duymak                       duy – ur – mak

B. Öznesine Göre Fiiller

Türkçede eylemler, öznenin eylemle ilgili olarak gösterdiği özelliğe göre dörde ayrılır.

1. Etken Fiil

Yüklemde belirtilen eylemi, öznenin kendisi yapıyorsa bu tür eylemlere “etken eylem”, özneye de “gerçek özne” denir.

Çocuk, yaramazlık yapan küçük kardeşini dövdü.

Bu cümlede “dövmek” eylemi etkendir; çünkü “dövme” işini doğrudan özne (çocuk) gerçekleştirmektedir.

Aşağıdaki cümlelerde eylemler, altı çizili özneler tarafından doğrudan yapıldığı için etken çatılıdır.

Babam, evimize yeni mobilyalar almış.
Bulutlar, ağır ağır geçti üzerimizden.
Dün gece aniden kar yağdı.
İhtiyar, deniz kenarında gemileri seyrediyordu.
Kuşlar, gün batmadan yuvalarına dönüyordu.
Ünlü şair, daha çok, aşk şiirleri yazıyormuş.
Öğretmenimiz, derste güzel şiirler okurdu.

Not: Cümlede, gizli özne, yüklemde bildirilen işi doğrudan kendisi yaptığından aynı zamanda gerçek öznedir.

Ödevlerini bir an önce yapmalısın. (sen)

Bu cümlenin yüklemi, gizli özne olan “sen sözcüğüdür. Eylem özne tarafından yapıldığı için, “yapmak” eylemi etkendir.

2. Edilgen Fiil

Edilgen eylemin yüklem olduğu cümlelerde özne, yüklemde bildirilen işi yapmaz; başkasının yaptığı işten etkilenir. Edilgen eylem, “-n” ve “-l” ekiyle türetilir ve cümleye “başkası tarafından yapılma” anlamı katar. Edilgen eylemin yüklem olduğu cümlede özne “sözde özne” olarak adlandırılır.

Küçük kardeş, yaramazlık yaptığı için dövüldü.

Bu cümlede yükleme “Dövülen kim?” sorusunu sorarsak öznenin “küçük kardeş” olduğunu görürüz. Ancak “-I” ekini alan “dövüldü” eylemi, özne tarafından değil, başkası tarafından yapılmıştır. Yani burada özne, işi yapan öğe değil; başkasının yaptığı işten etkilenen öğe durumundadır. Dolayısıyla burada gerçek özne değil, “sözde özne” vardır.

Aşağıdaki cümleleri incelediğimizde, eylemlerin başkaları tarafından yapıldığını, dolayısıyla bu eylemlerin edilgen çatılı olduğunu görüyoruz.

Sınıfımıza yeni bir başkan seçildi.
Okulumuza yeni bilgisayarlar alınmış.
Bayram öncesi caddeler güzelce temizlendi.
Kasabamıza yeni parklar yapılacak.
Sınavda birinci olan öğrenci ödüllendirildi.
Sınavı bitirmeden çıkmamamız gerektiği söylendi.
Bu yazarımızın yapıtları dili yalın olduğu için çok okunur.
Cadde ve sokaklar bayraklarla süslendi.

Not: Edilgen çatılı cümlelerde işi yapan, cümle içinde geçse bile eylem yine “edilgen”dir.

Suçlu, polis tarafından Bursa’da yakalandı.

Bu cümlede, “yakalanma” işinin “polis tarafından” yapıldığı görülüyor. Ancak yükleme sorulan “Yakalanan kim?” sorusuyla,”suçlu” sözcüğünün özne olduğunu görürüz. Dolayısıyla “yakalandı” eylemi, “-n” ekini alıp “başkası tarafından yapılma” anlamı taşıdığı için edilgen bir eylemdir.

3. Dönüşlü Fiil

Özne, yüklemde belirtilen eylemi hem yapıyor hem de yaptığı bu eylemden etkileniyorsa bu tür eylemlere “dönüşlü eylem” denir. Dönüşlü eylemler de edilgen fiiller gibi “-I” ve “-n” ekiyle türetilir. Dönüşlü eylemin yüklem olduğu cümlede “kendi kendine yapma” anlamı vardır. Dönüşlü fiillerde özne gerçek öznedir.

Çocuk, yaptığı hata nedeniyle dövündü.

Bu cümlede öznenin (çocuk) “dövünme” işini kendisinin yaptığını ve bu işten yine kendisinin etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla cümlenin yüklemi dönüşlü bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini incelediğimizde, öznelerin, yüklemde bildirilen işi “kendi kendilerine yaptıklarını ve yaptıkları işten yine kendilerinin etkilendiklerini” görüyoruz.

Sınavı kazandığımı duyunca çok sevindim.
Babam, uzun yıllar çalıştığı işyerinden ayrıldı.
Sarsıntıyı duyunca hemen telefona sarıldı.
Prova saati yaklaşınca elbiselerini giyindi.
Dedesi her zaman madalyasıyla övünürdü.

Not: Edilgen eylem ve dönüşlü eylem; aynı eklerle oluşturulduğundan karıştırılabilir. Edilgen çatılı eylemlerin öznesi sözde öznedir, yani eylemi gerçekleştiren belli değildir. Dönüşlü fiillerin öznesi ise gerçek öznedir, yani eylemi gerçekleştiren öznenin kendisidir.

Onu aramadığım için bana kırılmış.

Bu cümlede “kırılma” eylemini öznenin kendisi yapmış, yaptığı işten de kendisi etkilenmiştir. Yani yüklem dönüşlü bir eylemdir.

Öğrenciler bahçedeyken sınıfın camı kırılmış.

Bu cümlede bildirilen “kırılma” eylemini öznenin kendisi değil, bir başkası yapmıştır. Dolayısıyla eylem edilgen çatılıdır.

4. İşteş Fiil

Yapılması için birden fazla öznenin gerektiği eylemlerdir, işteş çatılı eylemler “-ş” ekini alır. Bazı fiiller ise kök olarak “-ş” ile bitmiştir ve işteş özellik gösterir.

Çocuk, arkadaşıyla yok yere dövüştü.

Bu cümlede “dövüştü” eylemi, “-ş” ekini aldığı ve birden fazla kişi tarafından yapılmayı gerektirdiği için işteş bir eylemdir, işteş eylemlerde özne tekil bile olsa yüklemde bildirilen iş, birden fazla kişiyi gerektirir.

İşteş eylemler, öznelerin işi yapma durumuna göre ikiye ayrılır:

a. Karşılıklı İşteş Fiil:

Özneleri bir işi karşılıklı olarak yapan işteş eylemlerdir.

Ünlü yazarla geçen yıl bir kitap fuarında tanıştık.

Bu cümlede iki kişinin karşılıklı olarak birbirini tanıması anlatıldığı için “tanışmak” eylemi karşılıklı işteş bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri, karşılıklı işteş eylemlerdir.

Toplantıda yeni projeyi uzun uzun tartıştık.
Onunla en son geçen ay görüşmüştüm.
Yurtdışındaki arkadaşımla birkaç yıl mektuplaştık.
Yıllar sonra gördüğüm arkadaşımla hasretle kucaklaştık.
Kazandığımız parayı akşamüstü paylaştık.

Not: Bazı eylemlerde “-ş” eki kalıplaştığı için sözcükten ayrılmaz. Gerçekleştirilmesi için birden fazla kişi gerektiren yani anlamca işteşlik taşıyan bu eylemler de işteş eylemdir.

İki dargın arkadaş bu bayramda barıştı.
Gençliğinde okul takımında güreşirmiş.

b. Birlikte İşteş Fiil:

Aynı işi hep birlikte yapma anlamı taşıyan işteş eylemlerdir.

Öğretmenin anlattığı fıkraya bütün sınıf gülüştü.

Bu cümlede, eylem, bir işi karşılıklı olarak yapma değil; hep birlikte yapma anlamı taşıdığı için “gülüşmek” eylemi birlikte işteş bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri, birlikte işteş eylemdir.

Park görevlisini gören çocuklar sağa sola kaçıştı.
Yırtıcı kuşlar köyümüzün üzerinde uçuşuyordu.
Çocuklar heyecanla denize koşuştular.
Hepimiz küçücük bir odaya doluştuk.
Yolcular havalimanında bekleşiyordu.
Herkes yeni arabanın başına üşüştü.

Not: Bazı eylemler, aldığı ek nedeniyle işteş gibi gözükse de tek başına yapılabildiğinden işteş değildir. Cümlede özne birden çok bile olsa, iş bir kişi tarafından gerçekleştirilebiliyorsa o eylem işteş değildir.

Yolcular trene zor yetişti.

Bu cümlede “yetişmek” eylemi, birden fazla özne almasına rağmen işteş değildir. Çünkü bu eylemde bildirilen iş, bir kişi tarafından da yapılabilir. Aşağıdaki cümlelerde eylemler, bir kişi tarafından da yapılabildiği için işteş çatılı değildir.

Yorucu bir günün sonunda dağa ulaştık.
Otobüsten iner inmez kalabalığa karıştı.
Aylarca bu sınav için çalıştı.
Uzun süre geçmesine rağmen buraya alışamadı.

Fiil Çatısıyla İlgili Cümle İncelemeleri

Çocukların boyları bu yıl çok uzamış.
Öznesine göre: Etken eylem Nesnesine göre: Geçişsiz eylem
 
Onunla yarın buluşmak üzere sözleştik.
Öznesine göre: İşteş eylem Nesnesine göre: Geçişsiz eylem
 
Dağın tepesine bir saat sonra çıkılacak.
Öznesine göre: Edilgen eylem Nesnesine göre: Geçişsiz eylem
 
Bu zor günlerimde anılarıma tutundum.
Öznesine göre: Dönüşlü eylem Nesnesine göre: Geçişsiz eylem
 
Çözümlü Örnekler
 
Örnek 1:
Nesne alıp almadıklarına göre fiiller “geçişli” ve “geçişsiz” diye ikiye ayrılır. Neyi ve kimi sorularına cevap veren fiiller geçişli, bu sorulara cevap vermeyenler geçişsizdir.
Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?
A) Onun sözlerine, arkadaşı sinirli sinirli gülüyordu.
B) Çocuklar, hava güzel olursa yarın maça gidecekler.
C) Babasıyla İstanbul’a gideceğine çok seviniyor.
D) Siz de bizimle sinemaya gelmez misiniz?
E) Televizyondaki yeni diziyi izliyor musunuz?
(1987-ÖSS)
Çözüm:
Seçenekleri incelediğimizde A’da “gülmek”, B’de “gitmek”, C’de “sevinmek”, D’de “gelmek” eylemlerinin “neyi” ve “kimi” sorularına cevap vermediklerini görüyoruz. E’de ise “izlemek” eyleminin bu sorulara “Televizyondaki yeni diziyi” söz öbeğiyle cevap verdiğini görüyoruz.
Cevap E
 
Örnek 2:
Yüklemi geçişli fiil olduğu halde nesne kullanılmamış cümle, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dikkatli bakmayınca fark göremezsiniz.
B) Dikkatli bakmayınca fark bulamazsınız.
C) Dikkatli bakmayınca farkına varamazsınız.
D) Dikkatli bakmayınca farkında olamazsınız.
E) Dikkatli bakmayınca fark edemezsiniz.
(1987-ÖYS)
Çözüm:
Seçenekleri incelediğimizde A’da “görmek” ve B’de “bulmak” eylemlerinin “fark” nesnesini aldığını görüyoruz. C’de “farkına varmak” ve D’de “farkında olmak” eylemlerinin “neyi, kimi” sorularına cevap vermediğinden geçişsiz olduğunu görüyoruz. E’de “fark etmek” eyleminin “neyi, kimi” sorularına cevap verdiği, yani geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmadığını görüyoruz.
Cevap E
 
Örnek 3:
(I) İçine kapanmış olan Anadolu dağları, sessizliğini, bilge dalgınlığında sürdürür zamanın akışı içinde. (II) Kendi dilince söyler türküsünü, kendi gönlünce sürer yaşamını. (III) Dağlar vardır, yüreğinden eski uygarlıklar gülümser çağımıza. (IV) İşte bundan dolayı birçok efsaneyi bağrında yaşatır bizim Anadolu dağları. (V) Anadolu’nun en eski sahiplerinden şimdikilere değin olanları anlatır bize.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi, çatısı bakımından geçişsizdir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
(2005-ÖSS)
Çözüm:
Parçadaki cümlelerin yüklemlerini incelediğimizde; I.de Neyi sürdürür? “sessizliğini”, II.de Neyi söyler? “türküsünü”, IV.de Neyi yaşatır? “birçok efsaneyi”, V.de Neyi anlatır? “Anadolu’nun en eski sahiplerinden şimdikilere değin olanları” nesnelerini görüyoruz. III.de Neyi gülümser? sorusuna cevap alamadığımızdan “gülümsemek” eyleminin geçişsiz olduğunu görüyoruz.
Cevap C
 
Örnek 4:
“Karikatür” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne göreviyle kullanılmıştır?
A) Karikatür, yirminci yüzyılın etkin sanatlarındandır
B) Karikatür, sanatların en dinamik olanıdır.
C) Karikatür, iletişim gücünün yüksekliği nedeniyle sevilir.
D) Karikatür, toplumsal değişimlerin aynasıdır.
E) Karikatür, güldürmekten çok düşündürmelidir.
(1983-ÖYS)
Çözüm:
Sözde özne, yüklemi edilgen olan cümlelerde bulunur. Seçenekleri incelediğimizde A, B ve D’de yüklemlerin eylem olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu cümlelerin yüklemlerinde çatı özelliği aranmaz. E’de “karikatür” sözcüğü gerçek öznedir. C’de ise “sevilmek” işi başkası tarafından yapıldığından yüklem edilgen, “karikatür” sözcüğü sözde öznedir.
Cevap C 
 
Örnek 5:
(I) Köşedeki masaya oturdu. (II) Eldivenlerini çıkarıp yanına koydu. (III) Usulca çantasını açtı. (IV) Küçük el aynasını çıkardı. (V) Yüzünü uzun uzun inceledi.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
(1997-ÖSS)
Çözüm:
Parçadaki cümlelerin yüklemlerini incelediğimizde; II. de Neyi koydu? “Eldivenlerini”, III. de Neyi açtı? “çantasını”, IV.de Neyi çıkardı? “Küçük el aynasını”, V.de Neyi inceledi? “Yüzünü” nesnelerini görüyoruz. I.de Neyi oturdu? sorusuna cevap alamadığımızdan “oturmak” eyleminin geçişsiz oldu-ğunu görüyoruz.
Cevap A
 
Örnek 6:
Anneleri yaramazlık yapan çocuklara söylendi.
Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır?
A) Toplantıda önemli kararlar alındı.
B) Bayram bu yıl daha coşkulu kutlandı.
C) Okul arkadaşını karşısında görünce çok sevindi.
D) Üyelere verilen kartların tümü yenilendi.
E) Törende çağdaş ozanlardan şiirler okundu.
(2002-ÖSS)
Çözüm:
Örnek cümlenin yüklemini incelediğimizde yüklemin “kendi kendine yapma” özelliği gösterdiğinden dönüşlü olduğunu görüyoruz. Seçenekleri incelediğimizde A, B, D ve E’de eylemlerin “başkası tarafından” yapılma özelliği gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu eylemler edilgendir. C’de ise “sevinmek” eylemi örnek cümledeki “söylenmek” eylemiyle aynı özelliği taşıdığından dönüşlüdür.
Cevap C
 
Örnek 7:
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, çatı bakımından öbürlerinden farklıdır?
A) Beğendiğim halı Kayseri’de dokunmuş.
B) Yılbaşı için bütün vitrinler süslenmiş.
C) Yerler daha yeni silinmiş.
D) Bulaşıklar çok iyi temizlenmiş.
E) Kardeşim yatmadan önce yıkanmış.
(1987-ÖYS)
Çözüm:
Seçenekleri incelediğimizde A, B, C ve D’de yüklemlerin “başkası tarafından” yapılma özelliği gösterdiğini ve edilgen olduğunu görüyoruz. E de ise “yıkanmak” eyleminin “kendi kendine yapma” özelliği gösterdiğini ve dönüşlü bir eylem olduğunu görüyoruz.
Cevap E
 
Örnek 8:
“İnsan yutan kumsallarda tam üç yıl vatan için dövüştüler.” cümlesinde görülen özne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bir süre sonra onlar da kalabalığa karıştılar.
B) Korkularından beton duvara iyice yapıştılar.
C) Sonunda bir küçük oda bulup oraya sığıştılar.
D) Tren kalkmak üzereyken soluk soluğa yetiştiler.
E) Sabaha değin bu sorunu uzun uzun tartıştılar.
(1982-ÖYS)
Çözüm:
Örnek cümlede “dövüşmek” eyleminin yapılması için birden fazla özne gerektiğinden işteş olduğunu anlıyoruz. Bu cümledeki özne-yüklem ilişkisinin benzerinin E seçeneğindeki “tartışmak” eyleminde olduğunu görüyoruz. Çünkü bu eylemin gerçekleşmesi için birden fazla özne gerekmektedir. Oysa A, B, C ve D seçeneklerinin yüklemlerini incelediğimizde, eylemler birden fazla özne tarafından yapılmış görünse de bir özneyle yapılabildiğinden işteş değildir.
Cevap E

Ayrıca Bkz. Fiil Çatısı Konu TestleriHafıza teknikleriyle Edebiyat dersini kısa sürede öğrenin!

Etiketler: , , , , , , , ,

172 YORUM VAR “Fiil Çatısı Konu Anlatımı”

Çok iyiydi teşekkürler.

Zor bir konu ama güzel anlatım.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Bence güzel değildi.

Bence zor bir konu ama çok güzel anlatım.

Çok teşekkürler.

Çok güzel ama biraz daha fazla cümle olsa daha iyi olurdu tesekkürler :D

Benim en sevdiğim ders Türkçe.

Eyvallah güzeldi.

Gerçekten sevdim bu sayfayı.

Hiç iyi değil.

Cümle az!

Elinize sağlık :)

Çok güzel olmuş teşekkürler, iyi ki yayınladınız işimi gördü.

Türkçeyi sevmem ama güzel anlatmış.

Çok teşekkür ederim.

Bu süper bir site!

Bence idare eder :D

Gayet güzel teşekkürler.

Eyvallah işimi gördü yarınki sınavdan bakalım nasıl çıkacağız.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler çok işime yaradı :)

Tebrikler çok iyi anlatmışsınız :)

İşime çok yaradı çok güzel.

Mükemmel bir şey.

Çok güzel sağolun.

Bu konu çok zor inşallah yarınki sınavda iyi not alırım lütfen dua edin :) :) :)

Ben bir şey anlamadım çünkü okumadım üşendim ama güzele benziyor, elinize sağlık.

Yarın sınavım var şimdi bunlardan çalışacağım. İnşallah konular güzel anlatılmıştır. Yorumlara güveniyorum umarım yüksek puan alırım. O kadar şeyi okuyup bir de anlamasam yandım.

Bu konu çok karışık hepsi birbirine çok benziyor, bakalım yarınki sınavdan kaç alacağım inşallah yüksek alırım lütfen dua edin :)

Çok ama çok sağolun.

Çok sağolun.

Aslında kolay bir konuymuş çalışınca anladım.

Çok teşekkürler.

Bence az.

Çok güzel.

Zor bir konu, hocalarımın da söylediği gibi ama gene de fena değil. Yarın sınav olacağız inşallah yüksek bir not alırım.

Bu konuyu diğerleriyle karıştırıyordum ama şimdi anladım, inşallah yarınki sınavda iyi not alırım.

Konu zor anlatım güzel çok iyi anladım, inşallah performansımı yapabilirim.

Renkli olsaydı daha iyi olurdu ama yine de fena değil.

Çok beğendim.

Hüseyin Can | 11 Şubat 2014 Saat 17:08

Vallahi fana değil ama süper!

Bu siteyi beğendim

Güzel olmuş.

Güzeldi teşekkür ederim.

İyiydi teşekkürler.

Güzel bir anlatım.

Güzel olmuş.

Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Ayrıca bir sorum olacak, anlatımda geçen cümle incelemelerinde “Çocukların boyu bu yaz çok uzamış.” cümlesindeki yüklem neyi sorusuna cevap veriyor, fakat geçişsiz yazılmış.

Edebiyat Öğretmeni | 24 Mart 2014 Saat 14:38

Örnek sizin dediğiniz gibi değil. Cümle “Çocukların boyları bu yıl çok uzamış.” şeklinde. Ne uzamış diye sorduğumuzda “çocukların boyu” kelime grubu olduğu için bölünmez ve öznedir yani nesne değildir.

Çok güzel anladım. Ellerinize sağlık.

Çok güzel değil.

Süper, çok işime yaradı. Allah sizden razı olsun.

Çok güzel çok yardımcı oldunuz.

Anlatım çok iyi çok beğendim.

Çocukların boyları bu yıl çok uzamış.
Öznesine göre: Etken eylem;
Nesnesine göre: Geçişsiz eylem

Şu yukarıdaki bölümü bir açıklar mısınız? Kafa karıştırıcı.

Edebiyat Öğretmeni | 1 Nisan 2014 Saat 18:07

Cümlede yükleme sorulan ilk ne sorusu öznenin cevabıdır. “Ne uzamış?” diye sorduğumuzda “çocukların boyları” cevabını alırız. Cümlede işi yapan belli olduğundan etkendir. Nesne almadığı için de geçişsizdir.

Çok sağolun.

Güzel bir anlatım teşekkürler.

Çok yardımı oldu çok teşekkürler bu konudan kesin geçtim.

Çok işime yaradı, Allah razı olsun.

Beğendim ama daha çok örnek olsa iyi olur.

Harika!

Neslihan Kırım | 13 Nisan 2014 Saat 11:52

Çok iyi.

Adam gibi 10 numara.

Mehmet Coşkun | 16 Nisan 2014 Saat 18:01

Güzel çok şey öğrendim yapanların ellerine sağlık emeğe saygı gerek :)

İşime yaradı çok sağ olun, Allah razı olsun sizden.

Biraz eksik olmuş.

Çok güzel.

Çok güzel.

Sevim Aydın | 27 Nisan 2014 Saat 11:55

Teşekkürler.

Çok sağolun.

Teog yarın herkese başarılar, en sevdiğim ders Türkçe, herkese kolay gelsin.

Çok teşekkürler.

Hiç güzel bir şeyler yok!

Teşekkürler.

Kafa karıştırıcı hiç güzel degilmiş.

Çok güzel olmuş.

Burada aldığınız hayır dualarıyla cennetliksiniz hocam. :)

Çok sağolun, Allah sizi başımızdan eksik etmesin.

Bence harika.

Çok doğru ve açıklayıcı bilgiler var teşekkürler.

Konu eksikliği var :(

Allah razı olsun, kim yaptıysa çok işime yaradı.

Anlatım şekli mükemmel!

Okulda Türkçe yazılısı olurken lavaboya gidip bu siteyi açtım. Gerekli olan bilgileri elime yazıp sınıfa döndüm. Sonuçlar açıklandı 95 almışım. Teşekkür ederim :)

Bence tam anlamıyla mükemmel. Teşekkürler.

Müthiş ellerinize sağlık.

Çok teşekkürler.

Bir fiilin geçişli olup olmadığını anlamak için arkasına onu getiririz, eğer mantıklıysa geçişlidir.

Ellerinize sağlık çok güzel olmuş.

“Çocuk, yaramazlık yapan küçük kardeşini dövdü.” Kötü bir örnek olmuş. Değiştirilse hiç fena olmaz.

Çok işime yaradı ellerinize sağlık.

Amin :)

Çok iyiydi teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok işime yaradı, tekrar iyi oldu.

Çok teşekkürler.

Sizi çok seviyorum çok iyi anlatım tebrikler.

Çok zor bir konu yarın sözlü var.

Gerçekten çok iyi anlatılmış ama çok örnek olmalıydı :D Teşekkür ederim.

Sorular daha bir işe yarıyor.

Gerçekten çok güzeldi ve işime yaradı. Yaramayan da kendinde sorun arasın bir zahmet.

Aynen çok iyi bu konular ben çok seviyorum.

Çok güzel.

Harika, yazanın ellerine sağlık bir de 3.yazılıda çıkacak soruları yazsanız süper olacak.

Harika bir şey bu!

Problem bende vallahi bir şey anlamıyorum şu dil bilgisinden. Tamam dilimiz çok güzel çok zengin de bu kadar ıncığına cıncığına kadar inmeseydik be ey TDK!

Çok teşekkür ederim çok yararlı bir site yetişmesi gerekiyordu.

Çok iyi anlattınız. :-)

İdare eder.

Yarınki sınava süper hazırlık oldu çok teşekkürler :)

Çok güzel çok işime yaradı.

Sağolun gerçekten hocamız da aynı şeyleri anlatıyor ama burada daha iyi anlıyorum.

Çok güzel anlatıyorsunuz. Sizin yüzünüzden okulda dinlemiyorum. Nasıl olsa oradan bakarım diye .s

Çok kötü bir site.

Güzel. İnşallah yarınki sınavım iyi geçer.

Ahmet Can Kocaman | 7 Ocak 2015 Saat 20:45

Gerçekten çok yararlı bir iş yapmışsınız takdir ediyorum :D

Teşekkürler.

Cemre Emin Fidan | 8 Ocak 2015 Saat 16:16

Gerçekten güzel bir anlatım tebrikler.

Teşekkürler.

İşime yaradı teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkür ederim.

Etken fiillerde “Dün gece aniden kar yağdı.” cümlesini örnek olarak göstermişsiniz ama burada işi yapan belli değil, etken fiil nasıl oluyor?

Çok teşekkürler beni zor durumdan kurtardınız.

Edebiyat Öğretmeni | 16 Ocak 2015 Saat 00:39

Cümlede işi yapanın insan olması gerekmez, bu bir nesne de olabilir. “Kar” sözcüğü cümlenin öznesidir.

Teşekkürler.

Teşekkür ederim sağolun.

Örnekler çok az daha değişik tarzda örnekler verilebilir yine de çok sağolun.

Sağolun çok zor bir konu.

Çok iyiydi ve süperdi.

Eyvallah proje ödevime çok yardımcı oldu bu sayfa ama bir insan beş tane proje ödevi alır mı arkadaşlar? Bu sayfa için çok teşekkür ederim herkese…

Güzel.

Çok güzel teşekkürler.

Bence çok iyi bir anlatım emeğinize sağlık.

Bu siteyi beğenemedim.

Çok güzel anlatılmış çok teşekkürler.

Çok güzel bir site elinize sağlık.

Mükemmel.

Adem Çiftçi | 27 Şubat 2015 Saat 09:34

Hayatımda gördüğüm en detaylı ve güzel anlatımdı tebrikler. Ama dikkatimi çekti Etken Fiil’de son örneğin hemen ardından gelen cümlede “sen” değil de “sen yazıyor :) Tek bir tane nokta eksik :D

Adem Çiftçi | 27 Şubat 2015 Saat 09:36

Tebrikler Dil ve Anlatım hocasından. Aferin ve imza aldım böyle giderse sizin sayenizde sözlü 100 gelebilir :)

Çok güzel örnekler teşekkür ederim.

Çok teşekkürler çok yardımcı olduğunuz için.

Ali Emre Akman | 2 Mart 2015 Saat 21:39

Teşekkürler sağolun :D

Çok yararlı oldu emeğinize teşekkürler.

Allah razı olsun bir şeyler anladım hakkınızı helal edin.

Ellerinize emeğinize sağlık çok işime yaradı.

Anlatım çok az, hiç güzel olmamış ama emeğinize sağlık.

Teşekkür ederim.

Çok güzeldi yarınki sınav için iyi olur inşallah teşekkürler.

Hiç iyi değil.

Çok teşekkürler.

Ben çok beğendim, okulda biraz anlamıştım ama bunu okuyunca daha iyi anladım. Gerçekten çok teşekkürler umarım Türkçe sınavımda da iyi notlar alırım.

Nemattullah | 21 Mart 2015 Saat 23:29

Çok teşekkürler.

Yarın yazılı vardı konuyu kaçırmıştım anladım şimdi teşekkürler elinize sağlık.

Abdulmuttalip | 22 Mart 2015 Saat 13:02

Çok yahşi teşekkür ediyorum.

Dönüşlüyü anlamamıştım sayenizde anladım çok teşekkürler :)

Çok sağolun.

Çok güzeldi hepinizin eline sağlık inşallah yarınki sınav iyi geçer.

Bence çok süper yarın yazılı var. İnşallah faydası olur.

Çok güzel ve veremli teşekkür ederim.

Konuyu çok uzun anlatmışlar ama güzel ve açıklayıcı olmuş ve örnekler de güzel. Teşekkürler :)

Yarın sınavda olan olacak :D Sağolun iyi anlatmışsınız.

Sağolun çok iyi olmuş ellerinize sağlık.

Çok teşekkür ederim.

Soru sayfası mı yoksa dedikodu mu anlamadım.

Çok iyi sağolun.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: