Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

Altın Anahtar

 
1. İşlerken hülyanı sesten örgüler
Bir çini vazodan dökülen güller
Gibi hayalinde şafaklar güler
Buruşmuş bir çiçek, parmaklarında
Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Benzetme amacı gütmeksizin bir sözü başka bir söz yerine kullanma
B) Bir durumu olduğundan daha abartılı olarak dile getirme
C) İnsan dışındaki varlıklara insan özelliklerinin verilmesi
D) Bir durumun gerçek nedeninden daha farklı, başka bir nedene bağlanması
E) Bilinen bir durumun bilinmiyor gibi gösterilmesi
 
2. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
Bu dizelerdeki altı çizili sözlerde görülen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişileştirme   B) Benzetme   C) Mübalağa   D) Hüsn-i ta'lil   E) Mecaz-ı mürsel
 
3. I. Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam
II. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü
III. Mademki hayat bir yaz yağmuru kadar kısa
Sularla yaklaşır, sularla gider
Yukarıdaki ikili dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Tekrir – nida – benzetme
B) İstiare – mübalağa – benzetme
C) Hüsn-i ta'lil – mecaz-ı mürsel – kinaye
D) Tekrir – teşhis – istiare
E) Teşbih-i beliğ – tecahül-i arif – hüsn-i ta'lil
 
4. Dövdükçe tavlanan demir er geç kılıçlaşır
Her kın filizlenip, Ali'den Zülfikar açar
Bu dizelerde Hz. Ali'nin kahramanlıkları ve onun meşhur kılıcı Zülfikar hatırlatılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde buna benzer bir söz sanatı vardır?
A) Hırçın yel, uslu dal kapışırlar yalınkılıç
Rüstem bitirse bir savaş, İsfendiyar açar
B) Gül sarardı döküldü koklamadan
Söndü her kurulan ocak yanmadan
C) Al benizleri şimdi süzgün, sarı
Göz kapaklan isli, mor sürmeli
D) Umutlar saçımda oldu beyaz
Beni avutmuyor sana gelen yaz
E) Yel yapraklarımı savurur
Dört yanım yağmurla örtülü
 
5. İlâhî! hamdini sözüme sertâc ettim, zikrini kalbime mi'râc ettim, kitabını kendime minhâc ettim. Ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bî-karar ettin.
Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) İmale   B) Seci   C) Aliterasyon   D) Redif   E) Cinas
 
6. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?
A) Düz yazıda anlatıma akıcılık kazandırmak için uyaklı sözcükler kullanma sanatına —- denir. (seci)
B) Anlamca birbiriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanma sanatına —- denir. (tenasüp)
C) Şiddetli duyguları coşkun bir seslenişle anlatmak için genellikle "ay, ey, hay" gibi ünlemlerle yapılan seslenme sanatına —- denir. (nida)
D) Söz arasında, herkesçe bilinen geçmişteki bir olaya, ünlü bir kişiye işaret etme, onu anımsatma sanatına —- denir. (telmih)
E) Şiirde ahenk oluşturacak şekilde, aynı sesi tekrarlama sanatına —- denir. (tekrir) 
 
7. "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz." atasözünde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir sözü, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanma
B) Bir durumu gerçekte olduğundan daha üstün gösterme
C) Bilinen bir şeyi bir anlam inceliği oluşturmak için bilmiyor görünme
D) Aynı varlığın, olayın ya da durumun birbirine karşıt iki yönünü bir arada belirtme
E) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama
 
8. Lâleyi sümbülü, gülü hâr almış.
Zevk u şevk ehlini âh u zâr almış
Bu dizelerde olduğu gibi anlamca birbirleriyle ilgili olan sözcükleri bir arada kullanma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis   B) Tenasüp   C) Telmih   D) Cinas   E) Tecahül-i arif
 
9. Yunus ki nergiste güler, gülde kanar
Kırlarda gelincikte onun bağrı yanar
Bu dizelerde "gül, nergis, gelincik" çiçek adları ile —- yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tevriye   B) Seci   C) Tariz   D) Kinaye   E) Tenasüp
 
10. Her nere gidersen eyle talanı
Öyle yap ki ağlatasın güleni
Bir saatte söyle yüz yalanı
El bir doğru söz söylerse inanma
Bu dizelerdeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih   B) Abartma   C) Tekrir   D) Leff ü neşr   E) Tariz
 
11. Duygularını "Korkudan, yüreğim ağzıma gelmişti." cümlesiyle dile getiren bir çocuk, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatına başvurmuştur?
A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği bir şeyi bilmezden gelme
B) Bir durumu ya da gerçeği olduğundan çok büyük gösterme
C) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama
D) Aynı varlığın, olayın ya da durumun birbirine karşıt iki yönünü bir arada belirtme
E) Aralarında ortak özellik bulunan iki kavramı birbiriyle karşılaştırma
 
12. Tuna'yı göremedim fakat tanırım
Bir ümit önünde koştuğum zaman
Bu dizelerde "Tuna" sözcüğü "Tuna Nehri" yerine kullanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde buna benzer bir söz sanatı vardır?
A) Bir gül mahzun durur bahçede
Yanakları yorgun
B) İsmin bir goncadır dudaklarımda
Mevsimler geçse de açılmıyor
C) Gönül sandalının dümeni yitsin
Kapılsın dalgaya, rüzgârda uçsun
D) Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta
Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta.
E) Hoyrattır bu akşamüzerleri daima
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
 
13. Bu eller miydi masallar arasından
Rüyalara uzattığım bu eller miydi?
Arzu dolu, yaşamak dolu
Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan
Bu dizelerdeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih   B) Abartma   C) Tecahül-i arif   D) Leff ü neşr   E) Tariz
 
CEVAP ANAHTARI
1-C  2-E  3-A  4-A  5-B  6-E  7-A  8-B  9-E  10-E  11-B  12-D  13-C