Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

1. I. İslam kültürü etrafında gelişmiş ve aydınlara seslenmiştir.
II. Gazel, kaside, mesnevi gibi ortak nazım şekillerine sahiptir.
III. İdealize edilmiş ve mazmun denen imgelerle kurulmuş kendine özgü bir anlatımı vardır.
IV. Düşünsel konular düzyazıyla, duygusal konular şiirle anlatılmıştır.
V. Şiirde parça güzelliği hedeflenmiş, en güzel beyiti söylemek esas alınmıştır.
Divan edebiyatı ile ilgili olarak yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
2. Rübai ile tuyuğun karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) İkisi de aruzun aynı kalıplarıyla yazılır.
B) İkisi de tek dörtlükten oluşur.
C) İkisi de aaxa kafiye örgüsüyle yazılır.
D) İkisi de genellikle felsefî konularda yazılır
E) İkisinde de şair, adını ya da mahlasını kullanmaz.
  (daha&helliip;)