Ek Fiil Konu Anlatımı

Sponsorlu Bağlantılar

Sözcük özelliğini yitirip ek durumuna gelen “imek (i-)” eylemidir.

Ekeylemin “basit çekimli eylemleri bileşik çekimli yapmak” ve “ad soylu sözcükleri yüklem yapmak” gibi iki görevi vardır.

1. Ekeylem, basit çekimli eylemlere gelerek onları bileşik çekimli yapar.

Bir eylem iki tane kip eki almaz, ikinci kip, eylemlere ekeylem sayesinde gelir. Basit çekimli eylemlerden sonra gelen ekeylem, hikâye, rivayet, şart bileşik çekimli eylemler meydana getirir.

Bu soruyu daha önce de çözmüştüm, (çöz – müş – tü – m)

Görüldüğü gibi, bu cümledeki “çöz-” eylemi, “-miş’li geçmiş zaman kipi” ekini aldıktan sonra, ekeylem sayesinde bir de “-di’li geçmiş zaman kipi” eki almıştır. Yani basit çekimli eylem, ekeylem sayesinde bileşik çekimli hale gelmiştir.

Konuşmada ve yazmada ekeylem (i-) genellikle düşer.

(çöz – müş – tü – m < çöz – müş i – di – m) 

Terliyken soğuk su içersen hastalanırsın.
Onlar, İstanbul’a haftaya gelecekmiş.

Bu cümlelerde de “içersen (içer isen), gelecekmiş (gelecek imiş)” eylemleri, iki kip eki alarak ekeylem sayesinde bileşik çekimli hale gelmiştir.

2. Ekeylem ad soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar.

Yüklemle ilgili olarak yaygın ve yanlış bir düşünce vardır. Yüklemin hep eylemden oluştuğu zannedilir. Bunun nedeni de, yüklemin mutlaka kip ve şahıs eki alarak yargı bildirmesidir. Hâlbuki kip ve şahıs ekini, ad soylu sözcükler de alabilir ve yargı bildirebilir. Bu da ekeylem (i-) sayesinde olur.

Mehmet, dün çok hastaydı.

Bu cümlenin yükleminin (hasta) eylem olmadığı görülüyor. Eylem olmayan bu yüklem, ekeylem sayesinde, eylemlere getirilen “-di’li geçmiş zaman kipi” ekini almıştır.

(hastaydı < hasta i – di)
hasta – i – di
ad   ek fiil  kip eki

Ekeylem, ad soylu sözcüklere dört farklı kipte gelir.

1. Ekeylemin Di’li Geçmiş Zaman Çekimi (idi)

Onun kardeşi bu hastanede doktordu. (doktor idi)

Bu cümlede, ad olan “doktor” sözcüğü ekeylem sayesinde “-di’li geçmiş zaman kipi” ekini alarak yüklem olmuştur. “Doktor” sözcüğünün “-di’li geçmiş zaman kipi” ile çekimi aşağıdaki gibidir.

            TEKİL                ÇOĞUL
1. kişi doktordum –     doktorduk
2. kişi doktordun –      doktordunuz
3. kişi doktordu –        doktordular

2. Ekeylemin Miş’li Geçmiş Zaman Çekimi (imiş)

Sabah sabah kapıyı çalan komşuymuş. (komşu imiş)

Bu cümlede, ad olan “komşu” sözcüğü ekeylem sayesinde “-miş’li geçmiş zaman kipi” ekini alarak yüklem olmuştur. “Komşu” sözcüğünün “-miş’li geçmiş zaman kipi” ile çekimi aşağıdaki gibidir.

             TEKİL                            ÇOĞUL
1. kişi komşuymuşum             komşuymuşuz
2. kişi komşuymuşsun            komşuymuşsunuz
3. kişi komşuymuş                  komşuymuşlar

3. Ekeylemin Şart Çekimi (ise)

Ekeylemin şartı, eklendiği sözcüğü genellikle yüklem yapmaz, cümleye şart anlamı katar.

Gelen simitçiyse birkaç simit alalım. (simitçi ise)

             TEKİL               ÇOĞUL
1. kişi simitçiysem      simitçiysek
2. kişi simitçiysen       simitçiyseniz
3. kişi simitçiyse         simitçiyseler

Bu cümlede, ad olan “simitçi” sözcüğü ekeylem sayesinde “şart kipi” ekini alarak yükleme şart anlamı katmıştır. “Simitçi” sözcüğünün “şart kipi” ile çekimi aşağıdaki gibidir.

4. Ekeylemin Geniş Zaman Çekimi (-)

Ekeylemin geniş zaman çekimi, kişi ekleriyle yapılır. Ekeylem (i-) kullanılmaz.

Ben bu okulda öğretmenim.

Bu cümlede, ad olan “öğretmen” sözcüğü, ekeylemin 1. tekil kişi ekini alarak yüklem olmuştur. “Öğretmen” sözcüğünün “geniş zaman” ile çekimi aşağıdaki gibidir.

              TEKİL                           ÇOĞUL
1. kişi öğretmen – im               öğretmen – iz
2. kişi öğretmen – sin              öğretmen – siniz
3. kişi öğretmen – dir              öğretmen – ler

Not: Ekeylemin geniş zamanının çekiminde, 3. tekil kişi eki “-dir” düşebilir.

Komşumuz çok iyi bir insandır.
Komşumuz çok iyi bir insan.

Bu cümlelerin birincisinde, ekeylemin geniş zamanının 3. tekil kişi eki kullanılmış, ötekinde kullanılmamıştır. İki biçimdeki kullanım da doğrudur.

Ekeylemin Olumsuzu

Ekeylemin olumsuzu “değil” ilgeciyle yapılır.

Aldığınız ev çok genişmiş.
Aldığınız ev çok geniş değilmiş.

Bu cümlelerin birincisinde, ad soylu “geniş” sözcüğü ekeylem alarak yüklem olmuştur, ikinci cümlede yükleme “değil” ilgeci getirilerek cümle olumsuz yapılmıştır. Aşağıda ekeylemin farklı zamanlarıyla çekimlenen yüklemlere sahip cümlelerin olumsuz halleri de bir arada verilmiştir.

Dün hava oldukça güzeldi.
Dün hava oldukça güzel değildi.
Ben bugün çok yorgunum.
Ben bugün çok yorgun değilim.
O köy buradan oldukça uzaktır.
O köy buradan oldukça uzak değildir.
Çok hastaysan hemen eve git.
Çok hasta değilsen hemen eve git.

Ekeylemle İlgili Karşılaştırmalı Örnekler

Ekeylemin, basit çekimli eylemleri bileşik çekimli eylem yapmak ve ad soylu sözcükleri yüklem yapmak görevlerini çeşitli örneklerle birlikte gördük. Ekeylem bu görevlerde kullanılırken, şekil benzerliğinden dolayı başka sözcüklerle karıştırabilir. Şimdi, böyle kullanımları aşağıdaki karşılaştır-malı örneklerde görelim.

Babam, iş günleri evden erken çıkardı.
(“çık-” eylemi geniş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş)
Arkadaşım, cebinden bir avuç şeker çıkardı.
(“çıkar-” eylemi -di’li geçmiş zamanla çekimlenmiş)
Daha öğrenciyken adını duyuran bir yazardı.
(“yazar” adı, ekeylem sayesinde yüklem yapılmış)
Ünlü sanatçı, öykülerini hep sabahları yazardı.
(“yaz-” eylemi geniş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş)
Ninem her akşam bize masal okurdu.
(“oku-” eylemi geniş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş)
Babam, son derece dikkatli bir okurdu.
(“okur” adı ekeylem sayesinde yüklem yapılmış)
Küçükken, ayakkabılarımı annem bağlarmış.
(“bağla-” eylemi geniş zamanın rivayetiyle çekimlenmiş)
Burayı güzelleştiren, yemyeşil bağlarmış.
(“bağlar” adı, çoğul ekeylem sayesinde yüklem yapılmış)

Ekeylem, adların dışındaki sözcüklere de gelerek onları yüklem yapar.

Bu kitabı öğretmenin masasına koyan bendim. (ben idim)
(Adıl, ekeylem alarak yüklem olmuştur.)
Bu karardan en çok etkilenen biziz. (biz – iz)
(Adıl, ekeylemin geniş zamanıyla çekimlenerek yüklem olmuştur.)
Şirketin kâr raporları tam beklediğimiz gibiydi. (gibi idi)
(ilgeç, ekeylem alarak yüklemin içinde yer almıştır.)
Onun odası bizim evin salonu kadardı. (kadar idi)
(ilgeç, ekeylem alarak yüklemin içinde yer almıştır.)
 
Örnek 1:
Ad cümlesinde kimi zaman ekeylemin 3. tekil kişi ekinin kullanılmadığı da olur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir cümle vardır?
A) En sevdiğim aydır ağustos.
B) Güz mevsimi, hasat demektir Anadolu insanı için.
C) Şu kara üzümler daha tatlıdır ötekilere göre.
D) Yükünden dalları eğilmiş elma ağaçları bir başka güzelliği bu bahçelerin.
E) Kavunun, karpuzun en bol olduğu zamandır şimdi.
(1997-ÖYS)
Çözüm:
Cümlelerin hepsinin, ekeylemin geniş zamanının 3. tekil kişisiyle çekimlenen yüklemler aldığı görülüyor. D seçeneği dışında, bütün cümlelerin yükleminde 3. tekil kişi ekinin (-dır, -tır) kullanıldığı da görülüyor. D seçeneğinde ise “Yükünden dalları eğilmiş elma ağaçları bir başka güzelliğidir bu bahçelerin.” cümlesindeki “-dir” eki düşmüştür. 
 
Örnek 2:
Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir ekeylem alarak yüklem olmuştur?
A) Beni herkes severdi çocukluğumda
B) Sendin bütün korkuların çaresi
C) Ben uzaklarda olmalıyım, çok uzaklarda
D) Denize bakan evler gibiydim seninle
E) Onu benden, beni ondan ayıran deniz
(1992-ÖYS)
Çözüm:
E seçeneğinde, eksiltili cümle vardır, yüklem söylenmemiştir. A ve C seçeneklerinde yüklemler, “sev-, ol-” eylemlerinden oluşmaktadır. D seçeneğinde yüklem, ekeylem almış il- geçten (gibiydi) oluşmaktadır. B seçeneğinde ise zamir tadıl) olan “sen” sözcüğü ekeylem alarak (sendin < sen idin) yüklem olmuştur.
Cevap B
 
Örnek 3:
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, ekeylem almış bir sıfattır?
A) Bu elmalar henüz tatlanmamış.
B) Eski evimiz de bu kadar genişti.
C) Şu anda olayın gerçek nedenini bilen yok.
D) Söylediklerine göre bu sınıfın en çalışkanı sensin.
E) Yarın hava tüm yurtta yağmurlu olacakmış.
(1995 ÖYS)
Çözüm:
B seçeneğinde, “genişti” sözcüğü cümlede geçen “ev”in niteliğini göstermektedir. Dolayısıyla nitelik bildiren bir sözcük (sıfat) ekeylemin “di’li geçmiş zaman kipi”nde çekimlenerek yüklem olmuştur.
Cevap B
 
Örnek 4:
Eşyalar yerleştirilince, otobüse yolcular da bindi. Şoför, beklemeksizin kontağı açtı. O sırada otobüs yazıhanesinden biri fırladı. Otobüse koşuyordu; soluk soluğa yetişti. Önümüzdeki tek boş yere oturdu. Çevresindekileri selamladı. Otobüsteki herkesi tanıyordu anlaşılan.
Bu parçada bileşik zamanlı kaç fiil vardır?
A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5
(1996 – ÖSS)
Çözüm:
Parçada kullanılan eylemlerden “bindi, açtı, fırladı, yetişti, oturdu, selamladı” eylemlerinin sadece “-di’li geçmiş zaman kipi”yle çekimlendiği yani bunların basit çekimli eylemler olduğu görülüyor. Parçada “koşuyordu” ve “tanıyordu” eylemlerinin ise “şimdiki zaman kipi” ile “-di’li geçmiş zaman kipi” eklerini aldığı yani “şimdiki zamanın hikâyesi”yle çekimlendiği görülüyor.
Cevap B
 
Örnek 5:
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, “şimdiki zamanın rivayeti” biçimindedir?
A) Oturdukları evi 20 yıl önce almışlarmış.
B) Geçen yıl arada sırada arkadaşlarla buluşup sinemaya gidiyorduk.
C) Ben de onun gelmesini bekliyordum.
D) O filmi ben de yıllar önce görmüştüm.
E) Eskiden kışlar daha soğuk, yazlar daha sıcak geçiyormuş.
(1995-ÖYS)
Çözüm:
A seçeneğindeki “almışlarmış” eylemi “miş’li geçmiş zamanın rivayeti”nde, B seçeneğindeki “gidiyorduk” ve C seçeneğindeki “bekliyordum” eylemi “şimdiki zamanın hikaye-sinde, D seçeneğinde bulunan “görmüştüm” eylemi “miş’li geçmiş zamanın hikayesi’nde çekimlenmiştir. E seçeneğindeki “geçiyormuş” eylemi ise şimdiki zamanın rivayeti”nde çekimlenmiştir.
Cevap E 
 
Örnek 6:
Gök uzak, yer uykuda
Engin mesafelerle
Ay giriyor buluta
Sesler hatırlatır
Bana uzak yakını
Durdursun bir an önce
Saat tik takını
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Ekeylem kullanılmıştır.
B) Dilek kipinde çekimlenmiş eylem vardır.
C) Birden fazla basit çekimli eylem vardır.
D) Bileşik çekimli eylem vardır.
E) Geniş zaman kipinde çekimlenmiş eylem vardır.
Çözüm:
Dizelerde geçen “uykuda” sözcüğü yüklem olduğundan bu sözcükte ekeylem vardır. “Durdursun” eylemi emir kipinde yani dilek kipinde çekimlenmiştir. “giriyor, hatırlatır” sözcükleri, basit çekimli eylemdir, “hatırlatır” eylemi geniş zaman kipinde çekimlenmiştir. Dizelerde bileşik çekimli eylem olmadığı için D seçeneğindeki bilgi yanlıştır.
Cevap D
 
Örnek 7:
Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, “gereklilik kipinin rivayeti” biçimindedir?
A) Bu düşüncelerini bence onlara da anlatmalısın.
B) Trafik ancak iki saat içinde açılırmış.
C) Bu koliler, birlikte kargoya verilmeliymiş.
D) Elindeki yarayı doktora göstermeliydin.
E) Aradığı renkte boyayı zor bulmuştu.
Çözüm:
A seçeneğindeki “anlatmalısın” eylemi, gereklilik kipinde; B seçeneğindeki “açılırmış” eylemi, geniş zamanın rivayetinde; D seçeneğindeki “göstermeliydin” eylemi, gereklilik kipinin hikâyesinde; E seçeneğindeki “bulmuştu” eylemi, miş’li geçmiş zamanın hikâyesinde çekimlenmiştir. C seçeneğindeki “verilmeliymiş” eylemi, gereklilik kipinin rivayetinde çekimlenmiştir.
Cevap C
 
Örnek 8:
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ekeylem yoktur?
A) O zaman başından aşkındı derdi
Mermeri oyardı, taşı delerdi
B) Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi
C) Uzun bir yolculuktan sonra İncesu’daydık
Bir han yorgun argın tatlı bir uykudaydık
D) Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda
E) Ses topladım, renk topladım derinden
Geniş his ve hayal bahçelerinden
Çözüm:
A seçeneğindeki “oyardı, delerdi” sözcükleri, B seçeneğindeki “ağarttı” sözcüğü bileşik zamanlı eylem olduğundan bu sözcüklerde ekeylem vardır. C seçeneğindeki “İncesuda’ydık, uykudaydık” sözcükleri, D seçeneğindeki “yok” sözcüğü ad soylu yüklem olduğundan bu sözcüklerde ekeylem vardır. E seçeneğinde ekeylem yoktur.
Cevap E
 
Örnek 9:
Siyah kanatlarını batıya açtı kuşlar,
Benden sana haberdir bu çığlıklı uçuşlar.
Dereler ardın sıra akmağa koyulmuşlar,
Arıyor batan güneş seni dağlar ardında.
Bu dizelerde çekimli kaç eylem vardır?
A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5
Çözüm:
Bir sözcüğün çekimli eylem olabilmesi için bir kip ve şahısta çekimlenmesi gerekir. Dolayısıyla dizelerde geçen “açtı, koyulmuşlar ve arıyor” sözcükleri haber kipinde çekimlenmiş birer eylemdir.
Cevap C

Ayrıca Bkz. Ek-Fiil Konu Testleri


Etiketler: , , , , ,

247 YORUM VAR “Ek Fiil Konu Anlatımı”

Çok güzel.

İrem Topçu | 22 Mart 2013 Saat 16:08

Çok teşekkürler.

Çok teşekkür ederim.

Güzel site bayıldım çok iyi anlatıyor.

Güzel site!

Çok teşekkür ediyorum çok işime yaradı :D

Çok güzel anlatılmış.

Güzel bir siteymiş :)

Çok güzel.

On numara olmuş kim yazmışsa ellerine sağlık.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Bana göre farklı bir bilgi vermemiş, bence bu yazı pek hoş bir yazı değil herkesin fikri farklıdır ben beğenmedim.

Çok güzel.

Hiç beğenmedim.

Süper.

Aslında fazla işime yaramadı ama yine de güzel :D

Sağolun daha ayrıntılı olursa sevinirim.

Öncelike her şeyi anlatıyor bu site, sorular için teşekkür ederim çok sağolun verdiniz bilgi için teşekkür ederim. İşime çok yaradı.

Çok güzel bir anlatım olmuş, elinize sağlık.

Çok sağolun, faydalı bir çalışma olmuş.

Allah razı olsun.

Çok teşekkür ederim sınav öncesi iyi geldi vallahi.

Çok iyi.

Güzel olmuş teşekkürler.

Teşekkürler.

Emeği geçen herkese teşekkürler.

Cevaplarınız yanlış ama yine de iyi bir site.

Bu konuyu henüz işlemedik ama yarın gireceğim çok önemli bir sınavda çıkacak. Bilgiler çok işime yaradı teşekkürler.
NOT: İlk kez böyle ciddi konuştum bu kadar ciddiyet yeter. :dd

Çok iyi olmuş.

Emek verip böyle bir şey yapmanız ne kadar da güzel, üstelik bu yüzlerce kişinin işine yarıyor, sayenizde…

Çok beğendim süper!

Süper!

İyiymiş ya.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Sorular bana çok yardımcı oldu teşekkürler.

Beğendim teşekkürler.

Sağolun.

Hoca buradan işliyor uykumuz geliyor.

Sorular bana çok yardımcı oldu teşekkürler.

Çok güzel çok yardımcı oldu sözlüden 100 aldım.

Aradığımı bulamadım.

Telefondan giriyorum ama çok iyi yine de ödevimi bitirdim.

Çok yardımcım olacak güzel site, harikulade fevkinde yani sayenizde yazılıdan yüksek alacağım.

Ben çok beğendim size teşekkür ederim işime çok yaradı sağ olun :)

Aradığımı bulamadım.

Güzel anlatım.

Çok güzel anladım.

Güzel anlatılmış.

Süpersiniz.

Zeynep Sena | 6 Mart 2014 Saat 19:01

Bu site çok harika, ödevlerimi hep buradan yapıyorum. Bu site muhteşem ellerinize sağlık. Hepinize teşekkürler.

Teşekkürler çok güzel bir site :)

Teşekkürler.

Konu anlatımı o kadar iyi olmasa da soru çözümleri gayet iyi ve öğretici, yazanın ellerine sağlık.

Güzel.

Güzel anlatılmış.

Çok uzun ama güzel beğendim.

Güzel konu anlatımı.

İyi işime yaradı gibi.

Çok güzel bir site çok işime yaradı.

Teşekkür ederim.

İyi fikir.

Allah razı olsun süper anlatmışsınız :D

Tek kelimeyle vasat… Kusura bakmayın da hiç işime yaramadı.

Eh işte diyelim :)

Güzel olmuş.

Çok güzel.

Çok güzel beğendim.

Harika çok teşekkürler.

Çok güzel.

Güzel bir anlatım.

Teşekkürler.

Teşekkürler. Eğer bu site olmasaydı asla güzel not alamazdım. Diğer siteleri inceledim. Aralarında en kaliteli bilgiler bu sitede var. Çok teşekkürler.

Bu sitede güzel ama yeterli bilgi tam olarak açıklanmamış. Fakat bu site olmasaydı sınavı asla kazanamazdım.
Not. Bizim internet bu site hariç hiçbirini açmadı. Bu sitede yeterli bigi yok. Lütfen daha detaylı bilgi koyun çünkü ihtiyacım var.

Çok teşekkürler çok yardımcı oldu :)

Yarınki sınavımız için süper bilgiler teşekkürler, emeği geçen herkese çok teşekkürler.

Güzel bir site teşekkürler.

Çok iyi bir site.

Vallahi çok güzel, yarın Türkçe sınavı var, her zamanki gibi yüksek bekliyorum işime çok yaradılar.

Süper, sınava yardımcı oldu 94 aldım.

Sağolun teşekkürler.

Süper teşekkürler.

Çok teşekkür ellerinize sağlık :)

Çok iyi anlatım olmuş.

Çok harika olmuş.

Gülten Karabaş | 10 Nisan 2014 Saat 18:13

Yazılıma çok yardımcı oldu sağolun.

Çok güzelmiş işime yaradı.

Ben anlayamadım istediğim konu yok.

Aradığımı bulamadım.

Çok iyi anladım.

Hasret Örnekol | 15 Nisan 2014 Saat 12:57

Ben anlamadım.

İyi ve güzel bir iş teşekkürler.

Çok güzel olmuş çok işime yaradı. Çok teşekkür ederim.

Sarp Ergün | 16 Nisan 2014 Saat 19:18

Çok güzel, bu site sayesinde sınav notumu 65’ten şaka yapmıyorum 100’e yükselttim.

Çok güzel olmuş performanstan 100 aldım.

Teşekkürler.

Vallahi çok uzun ama bakacağım, yorumlara göre güzel olmuş gibi.

Hiç güzel değil bir video eksik.

Güzel yazılmış ama hiç bir şey anlamadım.

İşime çok yaramadı ama yine de çok güzel buluyorum, harika ellerinize sağlık.

Süper.

Gerçekten işime yaradı :D

Harika :P

Adamın dibisiniz be vallahi Allah sizden razı olsun.

Neresi güzel hem altta şimdiki zamanın rivayetini soruyor üste bakıyorsun hiç bir şey yazmamış ama yine de teşekkürler.

Yarınki sınavımız için süper bilgiler teşekkürler, emeği geçen herkese çok teşekkürler.

Elinize sağlık.

Gerçekten harika, sınavım bunun sayesinde süper geçti. Herkese bu siteyi tavsiye ederim.

Harika, bunun sayesinde sınavdan 80 aldım.

Çok güzel sorular, ben bunları performansta kullanıp 100 aldım.

Güzeldi sağolun.

Yarınki sınavım için süper bilgiler çok teşekkürler. Bu site bir harika dostum :)

Nasıl? Hiçbir şey anlamadım.

Teşekkürler.

Ben 100 aldım bunlar sayesinde.

Teşekkürler.

Güzel ama fiilleri yanlış.

Bence iyi olmuş.

Örnekler var mıydı?

Bence sorular çok güzel, hepsini yaptım ve bir yanlışım çıktı.

Bunlar bebek oyuncağı, ben bu soruları ilkokulda çözüyordum.

Biraz daha geliştirilebilir :(

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Harika.

Çok teşekkürler.

Harika, müthiş bayıldım yazanı tebrik ediyorum.

Teşekkürler ödevime yardımcı oldunuz.

Ahmet Aslan | 1 Kasım 2014 Saat 15:26

Zaten böyle anlatılmazsa bence zor anlaşılır.

Hiçbir şey anlamadım liste gibi.

Allah razı olsun. Çok teşekkürler.

Çok sağolun.

Teşekkürler… Ödevime yardımcı oldunuz.

Hiçbir şey yok.

Çok detaylı ve güzel bilgiler vardı. Teşekkürler.

Çok güzel.

Güzel olmuş.

Nazlı Sönmezsoy | 22 Kasım 2014 Saat 20:16

Ben çok beğendim sen beğenmemiş olabilirsin ama ben çok ama çok beğendim.

İdare eder.

Semih Öztürk | 30 Kasım 2014 Saat 13:04

Çok güzel.

Güzel olmuş gerekten.

Harikaymış, gerçekten teşekkür ederim.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler çok iyi anlatılmış.

Okulda hiçbir şey anlamıyorum burada anlıyorum :)

Çok güzel olmuş.

Çok uzundu ya.

Teşekkürler umarım netlerim yükselecek.

Çok iyi, başka kitaplarda çok karışık anlatılıyor burada ise daha net anlaşılıyor. Teşekkür ederim harika olmuş.

Teşekkürler.

Vallahi kitaptan okusam daha iyi anlardım.

Eh işte biraz güzel.

Teşekkürler.

“Hiç olmazsa bir ayna ver bana.” dizesinde ek eylem almış isim varmış. “Olmazsa” kelimesini “olmaz-ise” diye ayırdım buldum fakat isim değil fiil olmuyor mu bu? Olmak fiil sonuçta. Yoksa “olma-z-ise” şeklinde mi ayrılmış? Yardımcı olun lütfen.

Edebiyat Öğretmeni | 19 Ocak 2015 Saat 14:27

Ek fiilin iki görevi vardır. Birincisi isim soylu sözcüklere gelerek onların zaman eki almalarını sağlar. İkincisi ise zaman eki almış olan fiillere gelerek onları birleşik zamanlı yapar. Belirttiğini örnek ikinci görevidir. ol-maz sözcüğü zaten geniş zamanın olumsuzluk ekini almış. -sa şart eki gelmesi için bir ek fiil gerekir.

Eksik buldum.

8.soru yanlış değil mi? Sözcüğün kökü ak-ar isimden fiil -t eki de fiilden fiil eki -dı görülen geçmiş zaman eki yani bir tane zaman eki almış ek fiil yok ve de birleşik zamanlı değil.

Teşekkürler.

Her şey için çok teşekkür ederim.

Gayet güzel bir site Türkçe ödevlerim ve diğer alanlarda bana yardımcı oldu, teşekkürler.

Ödevlerimi yaptım sağ olun.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Teşekkürler çok güzeldi.

Çok sağolun.

Süper site.

Güzel fakat 8.soru hatalı.

Teşekkür ederim.

Süper.

Çok iyi.

Konu çok iyi anlatılmış. Ödevime uygun bir çalışma. Teşekkürler.

Büşra Nur | 18 Mart 2015 Saat 18:57

Bence çok iyi anlatılmış ve işime yaradı beni kurtardınız teşekkürler…

Site süper çok yararlı oldu emeğinize sağlık.

Çok güzel.

Güzel.

Çok güzel bir site, sizin sayenizde sınıfta en yüksek alan ben oldum teşekkürler, sizi takip etmeye devam edeceğim.

Beğendim :)

Teşekkürler…

Çok iyi.

Çok sağolun.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Teşekkür ederim.

Sağolun.

Örnekleri biraz çoğaltın. Teşekkürler.

Çok uzun olmuş ama çok yararlı da ;)

Bence çok güzeldi teşekkürler, yarın da sınavım vardı sağ olun.

Çok teşekkürler.

Site çok iyi anlatıyor. İşime çok yaradı.

Çok yararlı olmasa da…

Çok güzel bir site sorular çok güzel olmuş teşekkür ederim. Yarın Türkçe sınavım var inşallah sınavda işime yarar, tekrar hazırlayanın eline emeğine sağlık.

Çok teşekkürler.

İdare eder :(

Bu site sayesinde notumu 95’ten 100 yaptım .D

Çok iyi.

İyi bir site sevdim.

Alara Korel | 13 Nisan 2015 Saat 18:52

Çok teşekkür ederim bayıldım.

Hiçbir şey anlamıyorum bu konuyu ek fiili anlamıyorum ortalaması 96,8 olan Türkçe dersimi ek fiil çökertti resmen, ayrıca bu sitede iğrenç anlatmış bu ne ya çok renksiz beyaz sayfa siyah yazı destekleyici materyal yok!

Çok güzel site teşekkürler.

Teşekkür ederim.

İyi fikir.

Sağ olun bütün işimi çözdü.

Çok teşekkürler.

Bence biraz daha basitçe anlatılsaydı güzel olurdu fakat diğer sitelerden daha güzel :D

Teşekkürler.

Güzel ama hikaye rivayet şartı anlatmamış. Eğer yazarsam eksik yazmış olacağım.

Çok başarılı.

Güzel de çok uzun.

Ellerinize sağlık bu konuya buradan çalışacağım :)

Harika bir site gerçekten bayıldım. O saçma sapan yorumlara rağmen teşekkür ederim emeği geçen herkese. Olumsuz yorum yapanlar bence bir IQ seviyesine baktırsın.

Çok güzel teşekkürler.

Çok güzel site çok beğendim.

Güzeldi diyebiliriz :)

Elif Büşra | 21 Nisan 2015 Saat 18:12

Çok beğendim helal olsun.

Hiç işime yaramadı ama iyi yapmışsınız.

Vallahi ne diyeyim güzel mi? güzel :D :P

Çok güzel.

Site güzel ama cevaplar kötü.

Bu ne ya liste gibi.

Çok kötü hiç bir şey anlamadım.

Çok sağolun.

Süper.

Ceren AKRAMİZOĞLU | 3 Mayıs 2015 Saat 22:08

İngilizcede bile ekleri daha çabuk anlıyorum. Herhalde en fazla bu kadar zor anlatılabilirdi.

Çok güzel.

Teşekkürler.

Çok karışık ama güzel.

Çok beğendim, öğrenciler için kolaylık.

Güzel olmuş.

Teşekkürler.

Güzel.

Çok teşekkür ederim, gerçekten güzel.

Süper sağolun.

Teşekkürler.

Gülşen Bengül Naz | 18 Mayıs 2015 Saat 20:08

Harika tam proje ödevime çok yardımcı oldu.

Efe Mert Eraslan | 21 Mayıs 2015 Saat 16:05

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık 96 aldım eyvallah.

Koray Kaan GÜL | 21 Mayıs 2015 Saat 18:43

Bu site çok güzel, bütün Türkçe sınavlarıma bu siteden çalışıyorum ve hep yüksek not alıyorum. Teşekkürler edebiyat öğretmeni.

Eyvallah hocam bu site sayesinde edebiyattan 70, dil ve anlatımdan 60 aldım.

Çok yardımcı oldu sağolun.

Çok güzel bir site sağolun yardımcı oldu.

Yarın sınav var vallahi helal olsun.

Çok süper, bugün yazılımız var inşallah güzel geçer.

Çok teşekkür ederim.

Ayşe Otunç | 28 Mayıs 2015 Saat 15:00

Çok güzel bilgiler var herkese okumasını tavsiye ederim.

Gerçekten mükemmel site çok beğendim teşekkürler.

Sağolun çok işime yaradı, yarın sınavım var sizin sayenizde yüksek alırım inşallah.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: