Edebiyat Bilgileri Karma Test-1

 
Burda gelir insana
Boş günlerin usancı
Çalar birden kampana
Ölüm çanından acı
1. Bu dizelerde görülen uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düz uyak  
B) Çapraz uyak  
C) Sarma uyak  
D) Mani tipi uyak  
E) Koşma tipi uyak
 
I. Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım biçimidir.
II. Halk edebiyatındaki türküye benzer.
III. Edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Nedim'dir.
2. Burada özellikleri verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rubai   B) Kıta   C) Şarkı   D) Taştir   E) Gazel
 
Ne hasta bekler sabahı
Ne taze ölüyü mezar
Ne de şeytan bir günahı
Seni beklediğim kadar
3. Bu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Lirik şiir   B) Pastoral şiir   C) Epik şiir   D) Didaktik şiir   E) Satirik şiir
 
4. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde redif yoktur?
A) Kâh susar, kah çırpınır, kah ürperir, kah çağlar
    Su, eşyayı kemiren küfe ve pasa ağlar
B) Bu dünya insanlığa manevi hamam olsa
    Her rengiyle insanlık tek renkte tamam olsa
C) Su bir şekil üstü ruh, kalıplarda gizlenen
    Yerde kiri tattı mı bulutta temizlenen
D) Kâinatta ne varsa suda yaşadı önce
    Üstümüzden su geçer doğunca ve ölünce
E) İnsanlar habersizken yolların verasından
    Gökle toprak arası su şaşmaz mecerasından
 
5. Aşağıdakilerden hangileri tümüyle Divan edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?
A) Gazel – ilahi – mesnevi – hikmet – ağıt
B) Tuyuğ – taştir – tahmis – mesnevi – kıt'a
C) Mani – kaside – ağıt – ilahi – devriye
D) Şarkı – rubai – murabba – kıt'a – nutuk
E) Türkü – taştir – gazel – hikmet – kaside
 
6. Halk edebiyatındaki koşmanın konu bakımından Divan edebiyatındaki
benzeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzelleme   B) Şarkı   C) Kaside   D) Gazel   E) Muhammes
 
Gönlüm ne dertlidir, ne de bahtiyar
Ne kendisine yâr, ne kimseye yâr
Bir rüya uğrunda ben diyar diyar
Gölgemin peşinden yürür giderim
7. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 11 'li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) Lirik bir şiirdir.
C) Düz uyak düzeni kullanılmıştır.
D) Zengin uyak vardır.
E) Redif kullanılmıştır.
 
I. Konu tarihten değil, günlük hayattan alınır.
II. Dil seçkin değil, günlük konuşma dilidir.
III. Üç birlik kuralına uyulur.
IV. Kişiler soylu, olağanüstü kişilerdir.
V. Amaç; gülünç ve çarpık olanı göstererek okuyucuyu eğitmektir.
8. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi, "komedi"nin özelliklerinden biri değildir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 
 
9. Aşağıdakilerden hangisi "deneme"nin özelliklerinden biri değildir?
A) Her konuda yazılabilir.
B) Özgün biçimlerle yazılan, öznel yazılardır.
C) Günübirlik yazılardır.
D) Düşünceyi, iddiayı ispatlama kaygısı gütmez.
E) En ünlü yazarı Montaigne'dir.
 
10. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda bilgi vermek, bir düşünceyi iletmek, bir iddiayı delilleriyle
desteklemek için yazılan yazılardır. Bu yazılarda bilimsel metodlar kullanılır.
Bu parçada özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale   B) Günlük   C) Deneme   D) Fıkra   E) Eleştiri
 
11. Maupassant ve Çehov'un ün yaptığı düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı      B) Roman   C) Hikâye   D) Deneme   E) Makale
 
12. Kişinin kendi hayatını anlattığı yazılardır. Bu yazılar, başkalarının bilmediği anılara yer
verilmesi bakımından tarihe de kaynaklık eder.
Bu parçada özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyografi B) Günlük C) Deneme D) Fıkra E) Otobiyografi
 
13. Aşağıdakilerden hangisi "masal" için söylenemez?
A) Tekerlemeyle başlar.
B) Kahramanları olağanüstü özellikler taşır.
C) Genelde din dışıdır, milli değildir.
D) Olayların zamanı belirsizdir.
E) Yaşanmış olaylar anlatılır.
 
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Kinaye sanatında asıl ifade edilmek istenen, sözün mecaz anlamıdır.
B) Her teşhis sanatında aynı zamanda bir intak vardır.
C) Anlamca birbirleriyle ilgili olan sözcükleri aynı dizede kullanmaya tenasüp denir.
D) Kapalı istiarede sadece benzeyen kullanılır.
E) Dört öğesi de bulunan teşbihe tam teşbih denir.
 
Akşam yine akşam yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam
15. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?
A) Tekrir   B) Kinaye   C) Tevriye   D) Cinas   E) Teşhis
 
Bütün eşyaya hazan indi, sular dermansız
Şimdi bir gölgeyi bekler, gezerim ben yalnız
16. Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Yolcu, keder çekme ki bu diyara düşenin
    Yolunda otlar biter, mezarında çiçekler
B) Ateşten kızaran bir gül arar da
    Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
C) Bilirim yalan, hepsi yalan
    Sözlerin yalan, gülüşün yalan
D) Kimi esti başucumdan yel gibi
    Kimi sızdı bir toprağa sel gibi
E) İlkbahara yaz derler
    Şirin söze naz derler
 
17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir "teşbih" vardır?
A) Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı
B) Savaş bizi karlı dağlara götürdü
C) Birden alev alıyor düşünceler, duygular
D) Hisarlar üstümüzde birer tütsü kabı
E) Leylekler ezberliyor Zerdüşt'ün kitabını
 
18. Bir sözü benzetme amacı gütmeden bir başka sözün yerine kullanmaya "mecaz-ı mürsel"
denir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir mecaz-ı mürsel vardır?
A) Bağından her sevgili bir gül seçerdi
B) Korkarım, bakamam sana ben yine
C) Bir hilal dalgalanıyor karşı dağın tepesinde
D) Savrulmaya başladı karlar etrafımızda
E) Ey gül, neden küstün bülbüle
 
Bir orman yangınıyla kızardı karşı dağlar
O güzel gözlü canan benim gönlümü dağlar
19. Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih   B) Teşhis   C) Hüsn-i Talil   D) Tevriye   E) Cinas
 
Dün gece parçaladı bir aslan kafesini
Bir gönül sonsuz ufka yol aldı kartal gibi
20. Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntak   B) Tezat   C) Teşbih   D) Telmih   E) Tevriye
 
CEVAP ANAHTARI
1-B 2-C 3-A 4-D 5-B 6-D 7-E 8-D 9-C 10-A 11-C 12-E 13-E 14-B 15-A 16-B 17-D 18-C 19-E 20-C